Yunta® Quattro

Általános ismertető

Bevezető:

Négy hatóanyag ereje a betegségek és a rovarkártevők ellen
Vírusbetegségek biztonságos megelőzése
Erőteljesebb biológiai hatás, nagyobb hatékonyság
Egységes, egészséges gabonaállomány

Általános ismertető:

Gomba- és rovarölő csávázószer őszi búza és őszi árpa védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/3685-1/2011. MgSZHK

Összetétel

Hatóanyag:

166,7 g/l klotianidin (13,9 m/m%)
166,7 g/l imidakloprid (13,9 m/m%)
33,3 g/l protiokonazol (2,8 m/m%)
6,7 g/l tebukonazol (0,6 m/m%)

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

A klotianidin és az imidakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyagok. A rovarok idegrendszerére úgy hatnak, hogy a poszt-szinaptikus sejt acetilkolin receptorok helyét elfoglalva akadályozzák azok működését, s ezzel folyamatos ingerület-átvitelt gerjesztenek. Kontakt és gyomormérgek hosszú a hatástartammal.

A protiokonazol és a tebukonazol DMI-hatású triazol fungicidek, azaz a gombák ergoszterol bioszintézisébe avatkoznak be. A tebukonazol két helyen gátolja a szterol bioszintézist (c14 demetiláz és Δ8 - Δ7 izomeráz).
A protiokonazol a gomba-szterolok elővegyületei közül a lanoszterol, vagy a 2,4-metilén-dihodro-lanoszterol demetilációját a 14-es pozíciónál gátolja. A két hatóanyag szinergizmusa széles spektrumú erőteljes hatékonyságot biztosít a csávázással leküzdendő betegségek ellen.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A Yunta Quattro-hoz színező adalék hozzáadása szükségtelen, a viszonylag nagy dózisnak köszönhetően kiválóan fest. Törekedni kell a pontos és egyenletes adagolásra. Az eredmény szempontjából fontos a csávázandó vetőmag minősége: legyen jól tisztított, egységes, magas csírázóképességű és csírázási erélyű. Jó minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos géppel és annak szakszerű kezelésével érhető el.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 liter

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

Egyéb környezetvédelmi előírások: az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Javasolt technológiák

Javasolt technológia:

A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függően tonnánként 10-15 liter csávázólé felhasználásával.
A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.
A szakszerű csávázás korszerű csávázó géppel felszerelt vetőmagüzemben hajtható végre.

Dózis

Őszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,0 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csírakori betegségek, talajlakó, fiatalkori kártevők, korai lombkártevők
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 10-15

Őszi búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,0 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: csírakori betegségek, talajlakó, fiatalkori kártevők, korai lombkártevők
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 10-15

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés a csávázólé elkészítéséhez és a csávázott mag vetőgépbe töltéséhez védőkesztyű viselése ajánlott.

Rezisztencia

Ugyanazon a területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú csávázószer felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó vagy egy kártevő akkor tekinthető rezisztensnek, ha a csávázószer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, technológia betartása) ellenére, átlagos fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú készítmények egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

 • A Yunta Quattro normál dózisa 2 l/tonna. 250 kg/ha vagy ennél nagyobb vetőmagnorma esetén a dózis 1,8 l/tonna. Őszi árpánál 2,0 l/tonna a helyes dózis. A leporlás hatékonyabb megelőzése érdekében a csávázólébe tapadásfokozó anyag, pl. 1 l/tonna Peridiam Eco Red adagolása javasolt.
 • Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:
  Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!
 • Általános előírások
  Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során. Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.
 • Vetés előtt
  Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
 • Vetés közben
  Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni. A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.
 • Vetés után
  A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges, tilos a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni.