Ethrel®

Általános ismertető

Bevezető:

Hosszú ideje jól bevált növekedés és érésszabályzó készítmény paradicsom, cseresznye, meggy betakarításának elősegítésére, almában gyümölcsritkításra, valamint a következő év virágzásának serkentésére.

Általános ismertető:

Növekedés- és érésszabályozó szer paradicsom, cseresznye, meggy és alma kultúrákban.

Engedélyokirat száma: 53.417/1974 (MÉM)

Összetétel

Hatóanyag:

480 g/l (40 % m/m) etefon

Formuláció:

Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

A készítmény hatóanyaga, az etefon a növénybe jutva pH4 fölött etilénre, sósavra és foszforsavra bomlik. A felszabaduló etilén a növekedési hormonok, mindenekelőtt az auxinok és gibberellinek szintézisét gátolva a gabonafélknél növekedéslassulást, a gyümölcsféléknél érés gyorsulást és intenzívebb gyümölcs színesedést idézhet elő.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

  • Lehetőleg önállóan juttassuk ki.
  • A hatékonyság eléréséhez fontos a tökéletes permetlé fedettség, erre különösen figyeljünk a meggy érésgyorsításánál.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H290 Fémekre korrozív hatású lehet
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P234 Az eredeti edényben tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon orvoshoz
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Ethrel volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Az erős savas kémhatás miatt semlegesítő hatású lúgos átöblítés hasznos és korrózió megelőző.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Alma kultúrában gyümölcsritkításra használható. A készítményt 0,36-0,72 l/ha dózisban, 600-1200 l/ha lémennyiséggel kell kijuttatni 50 %-os sziromhullástól (BBCH 67) 10-20 mm-es gyümölcskezdemények kialakulásáig (BBCH 72). Leghatékonyabb, ha a királyvirág elvirágzásakor az Ethrel alsó dózisát 2-(1-naftil)-acetamid-dal kombináljuk. A kezelés a ritkító hatás mellett növeli a következő évi virágzást, így mérsékli az alternanciát.

Cseresznye, meggy kultúrákban a gépi betakarítás elősegítésére használható. A kezelést a fajtára jellemző színeződés kialakulásától (BBCH 85) 1 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) kell elvégezni. A kijuttatáshoz cseresznye és meggy kultúrákban 0,6-0,8 liter/ha mennyiségben, 1200-1600 liter/ha vízmennyiség szükséges. Kipermetezéskor biztosítani kell a szer egyenletes eloszlását a koronán belül.

Hajtatott és szabadföldi paradicsomban érésgyorsításra alkalmazható. Középérésű fajtáknál a kezelést a 30%-os érésnél kell elvégezni, amikor a bogyók 30 %-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 83). A kezelést követően
két hét múlva tervezhető a betakarítás. A kijuttatáshoz 2-3 liter/ha mennyiségben, 600-800 liter/ha vízmennyiség szükséges. Késői érésű fajtáknál két kezelés ajánlott. Az első kezelést akkor kell elvégezni, amikor a bogyók 10%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 81), a második kezelést akkor kell végrehajtani, amikor a bogyók 50%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 85). A kijuttatáshoz 1 liter/ha dózisban 600-800 liter/ha vízmennyiség szükséges. 16°C alatt, illetve nagy lombfelületnél magasabb dózisra lehet szükség.

Dózis

Alma

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,36-0,72 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: ritkítás, következő évi virágzás serkentése
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 50 %-os sziromhullástól (BBCH 67) – 10-20 mm-es gyümölcskezdemények kialakulásáig (BBCH 72)

Cseresznye (ültetvény)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gépi betakarítás elősegítése
Permetlé (l/ha): 1200-1600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fajtára jellemző színeződés kialakulásától (BBCH 85) - 1 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Meggy (ültetvény)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gépi betakarítás elôsegítése
Permetlé (l/ha): 1200-1600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fajtára jellemző színeződés kialakulásától (BBCH 85) - 1 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): középérésű fajtáknál 2,0-3,0 l/ha, késői érésű fajtáknál 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: középérésű fajtáknál 1, késői érésű fajtáknál 2
Cél: érésszabályozás
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: középérésű fajtáknál: 30 %-os érés - a bogyók 30 %-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 83),késői érésű fajtáknál:
1. kezelés: érés kezdete - a bogyók 10%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 81);
2. kezelés: 50%-os érés - a bogyók 50%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 85)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): középérésű fajtáknál 2,0-3,0 l/ha, késői érésű fajtáknál 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: középérésű fajtáknál 1, késői érésű fajtáknál 2
Cél: érésszabályozás
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: középérésű fajtáknál: 30 %-os érés - a bogyók 30 %-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 83),késői érésű fajtáknál:
1. kezelés: érés kezdete - a bogyók 10%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 81);
2. kezelés: 50%-os érés - a bogyók 50%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 85)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): középérésű fajtáknál 2,0-3,0 l/ha, késői érésű fajtáknál 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: középérésű fajtáknál 1, késői érésű fajtáknál 2
Cél: érésszabályozás
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: középérésű fajtáknál: 30 %-os érés - a bogyók 30 %-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 83),késői érésű fajtáknál:
1. kezelés: érés kezdete - a bogyók 10%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 81);
2. kezelés: 50%-os érés - a bogyók 50%-a teljes érési színeződést mutat (BBCH 85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű; arcvédő/védőszemüveg; kijuttatóknak: védőkesztyű, arcvédő/védőszemüveg, védőkalap, védőruha, védőlábbeli. Zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.

Rezisztencia

Az Ethrel esetében rezisztencia kialakulása nem várható.

Figyelem

Ne feledje!

  • A növekedésszabályozó anyagok alkalmazása nagy odafigyelést, pontos dozírozást követel meg. Túldozírozásuk nem várt fiziológiai reakciót válthat ki a növényben, pl. gyorsabb érést, gyümölcshullást stb.
  • Az elkészített permetlé nem tárolható, továbbá erősen savas kémhatású és korrozív.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

3 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

paradicsom, cseresznye, meggy, alma 10 nap