Falcon® 460 EC

Általános ismertető

Bevezető:

Három felszívódó hatóanyag
Kiemelkedő lisztharmat elleni hatás

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer búza védelmére.

Engedélyokirat száma: FVM 47152/2004

Forgalmazás: 2021. február 28-ig
Felhasználás: 2022. február 28-ig

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

167 g/l tebukonazol (16 m/m%)
43 g/l triadimenol (min. 4 m/m%)
250 g/l spiroxamin (25 m/m%)

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A Falcon-ban található 3 felszívódó hatóanyag a gombák szterol bioszintézisét gátolja. A tebukonazol (FRAC kód: 3) és a triadimenol (FRAC kód: 3) a szterol bioszintézis demetiláz enzimjét, míg a spiroxamin (FRAC kód: 5) a reduktáz és az izomeráz enzimeket blokkolja. A csoportok között nem áll fenn keresztrezisztencia.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

- Kalászosokban kettős-réses, vagy vízszinteshez közelítő permetezést nyújtó szórófejek alkalmazása a kalászbetegségek elleni hatékonyságot növelheti.

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen formulációjú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek)
  • ezután a WG vagy a WP formulációjú készítményt,
  • legutoljára hagyjuk a Falcon-t, illetve más EC vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Kalászosokban 50-90 l/ha permetlé felhasználásával.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 50 ml, 1 liter, 5 liter

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 500 mg/ttkg, < 1000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (szem).
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P263 A szoptatás alatt kerülni kell a bőrrel való érintkezést.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyebben tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékgyűjtőben.

EUH208 Spiroxamint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

Géptisztítás

Ha csak a Falcon volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Kalászosokban a készítményt egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni. Lisztharmat és rozsdabetegségek ellen egyszeri kezeléssel, szárbainduláskor 0,4 l/ha adagban indokolt kijuttatni. Pirenofórás és szeptóriás betegség ellen az első tünetek megjelenésekor 0,6 l/ha a védekezéshez javasolt szermennyiség. Osztott kezelés esetén szárbainduláskor és kalászhányáskor 0,4-0,4 liter/ha mennyiségben ajánlott felhasználni, akkor, ha az állományban a lisztharmaton kívül egyéb levélbetegség is korán megjelenik.
Kalászfuzáriózis ellen célzott védekezésként a szert a kalászhányás után, virágzáskor 0,6-0,8 l/ha mennyiségben kell kijuttatni. Amennyiben a csapadékos időjárás miatt fuzárium járvány kialakulására számíthatunk, a nagyobb dózis (0,8 l/ha) használata indokolt.

Kalászosokban a kijuttatást légi úton 50-90 l/ha permetlé felhasználásával, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Kalászbetegségek ellen lehetőség szerint földi géppel kell a védekezést végrehajtani.

Levélbetegségek ellen a légi kijuttatást legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni, de lehetőség szerint földi géppel kell a védekezést végrehajtani. A légi kijuttatás megkezdése előtt meg kell várni a belvíz levonulását
a területről. 

Dózis

Őszi búza

Károsító: egyszeri kijuttatással:
lisztharmat, rozsda betegségek, pirenofórás, szeptóriás betegségosztott kezeléssel:
levélbetegségek szárbainduláskor, kalászhányáskorkalászfuzáriózis
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: Egyszeri kijuttatásnál:
0,4 l/ha (lisztharmat, rozsda betegségek ellen),
0,6 l/ha (pirenofórás, szeptóriás betegség),Osztott kezelésnél (levélbetegségek):
0,4 l/ha (szárbainduláskor, kalászhányáskor),Kalászfuzáriózis ellen: 0,6-0,8 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 250-300 l/ha,légi kijuttatás: 50-90 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: lisztharmat, rozsda betegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49),
pirenofórás, szeptóriás betegség egyszeri kijuttatással: szárbaindulás kezdete – kalász hasban (BBCH 30-49),
osztott kezeléssel szárbainduláskor, kalászhányáskor: egyszárcsomós állapot (BBCH 31), kalászhányás vége (BBCH 59),
kalászfuzáriózis: virágzás (BBCH 61-65),
levélbetegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49)

Tavaszi búza

Károsító: egyszeri kijuttatással:
lisztharmat, rozsda betegségek, pirenofórás, szeptóriás betegségosztott kezeléssel:
levélbetegségek szárbainduláskor, kalászhányáskorkalászfuzáriózis
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: Egyszeri kijuttatásnál:
0,4 l/ha (lisztharmat, rozsda betegségek ellen),
0,6 l/ha (pirenofórás, szeptóriás betegség),Osztott kezelésnél (levélbetegségek):
0,4 l/ha (szárbainduláskor, kalászhányáskor),Kalászfuzáriózis ellen: 0,6-0,8 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 250-300 l/ha,légi kijuttatás: 50-90 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: lisztharmat, rozsda betegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49),
pirenofórás, szeptóriás betegség egyszeri kijuttatással: szárbaindulás kezdete – kalász hasban (BBCH 30-49),
osztott kezeléssel szárbainduláskor, kalászhányáskor: egyszárcsomós állapot (BBCH 31), kalászhányás vége (BBCH 59),
kalászfuzáriózis: virágzás (BBCH 61-65),
levélbetegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49)

Durum búza

Károsító: egyszeri kijuttatással:
lisztharmat, rozsda betegségek, pirenofórás, szeptóriás betegségosztott kezeléssel:
levélbetegségek szárbainduláskor, kalászhányáskorkalászfuzáriózis
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: Egyszeri kijuttatásnál:
0,4 l/ha (lisztharmat, rozsda betegségek ellen),
0,6 l/ha (pirenofórás, szeptóriás betegség),Osztott kezelésnél (levélbetegségek):
0,4 l/ha (szárbainduláskor, kalászhányáskor),Kalászfuzáriózis ellen: 0,6-0,8 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 250-300 l/ha,légi kijuttatás: 50-90 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: lisztharmat, rozsda betegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49),
pirenofórás, szeptóriás betegség egyszeri kijuttatással: szárbaindulás kezdete – kalász hasban (BBCH 30-49),
osztott kezeléssel szárbainduláskor, kalászhányáskor: egyszárcsomós állapot (BBCH 31), kalászhányás vége (BBCH 59),
kalászfuzáriózis: virágzás (BBCH 61-65),
levélbetegségek: bokrosodás közepe – kalász hasban (BBCH 25-49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. Zárt helyiségben végzett előkészítéskor FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő félálarc;
kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia mérgezés esetén: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

Mai ismereteink szerint a 3 hatóanyag kétfél módon és három különböző enzimen keresztül gátolja a gombák szterol bioszintézisét. Ezek a hatóanyagok rezisztencia szempontból a közepes, illetve az alacsonytól a közepesig érzékeny minősítést kapták. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény valószínűleg még a közepes szintet sem éri el.

Figyelem

Ne feledje!

  • Magas hőmérsékleten (25 °C felett), erős napfény hatására, kevés lémennyiségnél egyes kalászos gabonafajtáknál általános levéltüneteket okozhat.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé)