Luna® Max

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor) védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/3446-1/2020. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
75 g/l fluopiram (7,48 m/m %)
200 g/l spiroxamin (19,94 m/m %)

Formuláció:
szuszpo-emulzió (SE)

 

Hatásmód

A fluopiram sejtlégzést gátló felszívódó hatóanyag. (FRAC kód: 7)
A spiroxamin szterol bioszintézist gátló felszívódó hatóanyag. (FRAC kód: 5)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban, zárt eredeti csomagolásban 2 év.

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles


H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (szem).
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.


P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolont (CAS szám: 2634-33-5) és izotiazolinok keverékét (CAS szám: 55965-84-9) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani a használati utasítás előírásait

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m kezeletlen biztonsági övezet
megtartása szükséges!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A készítményt borszőlőben lisztharmat ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű kijuttatni. Az első kezelést a fürtkezdemények láthatóvá válását követő a virágzás kezdetéig tartó időszakban javasolt elvégezni. A fertőzési nyomástól függően a kezelés egy további alkalommal megismételhető a fürtlehajlás kezdetéig.

A készítmény egymást követő, blokkszerű alkalmazása nem javasolt.

A dózist és a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és
teljes permetlé fedésre, még a lombozat belsejében is.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: lisztharmat
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,7-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Fürtkezdemények határozott láthatóvá válásától (BBCH 53) fürtlehajlás kezdetéig (BBCH 73)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges); mezőgazdasági dolgozónak:
védőkesztyű.

Figyelem

A permetléhez tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása nem javasolt!
Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
1 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
borszőlő – 35 nap