Sfera® 535 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag, egy strobilurin és egy triazol gyári kombinációja
Mezosztémikus, kontakt és szisztémikus  gombaölő hatás
Jó kuratív és preventív aktivitás
Termésfokozó és minőségjavító hatás

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer őszi búza, árpa, cukorrépa és napraforgó védelmére

Engedélyokirat száma: NTKSZ 2953/2005

 

Visszavonás hatálya: 2021. május 31.
Forgalmazás: 2021. november 30-ig
Felhasználás: 2022. november 30-ig

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

375 g/l (32,9 % m/m) trifloxistrobin
160 g/l (14,0 % m/m) ciprokonazol

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A ciprokonazol szisztemikus triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja, míg a trifloxistrobin a mitokondriális légzés citokróm III. komplexét blokkolja. (FRAC kód: ciprokonazol 3, trifoxistrobin 11.)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás:

Napraforgóban 70-80 l/ha vízmennyiség felhasználásával.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/kg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a májat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Izotiazolok keverékét és trifloxistrobin tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m, légi kezelés esetén 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében
a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Javasolt technológiák

Őszi búzában, árpában a szert egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni. A korai védekezés időpontja a szárbaindulás és két szárcsomós fejlettség közötti időszak, amikor a permetezés elsősorban a lisztharmat, szeptóriás és helmintospóriumos betegségek ellen irányul, melyet preventíven, az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A második védekezés a felső levélemeletek és a kalász védelmét szolgálja. Virágzás kezdetén
történő permetezéskor, fuzárium veszély esetén, a kórokozó ellen ható fungiciddel kombinációban javasolt a készítményt felhasználni. A védekezéseket 250-400 l/ha permetlémennyiség felhasználásával kell végezni.

Cukorrépában a készítményt fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, legkésőbb a tünetek megjelenésekor javasolt kijuttatni 400-600 l/ha vízmennyiséggel, amit a fertőzési nyomástól függően, 2-4 hetes időközökben célszerű megismételni.

Napraforgóban a védekezést a növény 6-8 pár leveles állapotában megelőző jelleggel kell elkezdeni, és tányérképződéskor-virágzás kezdetén meg kell ismételni. Az első permetezést földi géppel 300-500 l/ha permetlé felhasználásával, a másodikat pedig helikopterrel vagy hidas traktorral javasolt végrehajtani. Merevszárnyú repülőgéppel permetezés technikai okok miatt hatásos védelmet nem lehet elérni!

A tányérbetegségek elleni gombaölő szeres védekezéshez, előzetes növényanalízis alapján, tányérképződéskor és/vagy virágzáskor a célra engedélyezett lombtrágyák kombinálhatók. Ennek előnyös hatása, a vizsgálatok
tanúsága szerint, különösen a virágzás után szárazabbá váló időjárás esetén mutatkozik meg.

Minden kultúrában gyenge-közepes fertőzési nyomás mellett az alacsonyabb, erős fertőzés veszélye esetén a nagyobb dózis használata indokolt.

A kezelt kultúrnövény és károsítók kezeléskori fenológiai stádiumai: kalászosokban szártörő betegségek, levélbetegségek ellen szárba indulás és kettő szárcsomós állapotban (BBCH 12), kalászbetegségek ellen virágzás
kezdetéig (BBCH 61), cukorrépában tenyészidőszak alatt (BBCH 51-71), napraforgóban 6-8 leveles (BBCH 16-18) és csillagbimbós állapotban (BBCH 51).

Dózis

Őszi árpa

Károsító: lisztharmat, rozsda-, helmintospóriumos- és szeptóriás betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Tavaszi árpa

Károsító: lisztharmat, rozsda-, helmintospóriumos- és szeptóriás betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Őszi búza

Károsító: lisztharmat, rozsda-, helmintospóriumos- és szeptóriás betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Cukorrépa (magrépa)

Károsító: lisztharmat, cerkospórás levélragya, egyéb betegségek (ramulária, fóma, rozsda, alternária)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: (BBCH 71)

Cukorrépa

Károsító: lisztharmat, cerkospórás levélragya, egyéb betegségek (ramulária, fóma, rozsda, alternária)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: (BBCH 71)

Étkezési napraforgó

Károsító: gombás szár- és tányérbetegségek (diaporte, szürkepenész, makrofomina, fóma, alternária)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha, légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: csillagbimbós állapot (BBCH 51)

Olaj napraforgó

Károsító: gombás szár- és tányérbetegségek (diaporte, szürkepenész, makrofomina, fóma, alternária)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha, légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: csillagbimbós állapot (BBCH 51)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, permetező arcvédő;
kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú gombaölő szerek felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó akkor
tekinthető rezisztensnek, ha a gombaölő szer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, időzítés betartása) ellenére, átlagos időjárási körülmények és fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gombaölő szerek tankkeverékben való, vagy egymást követő alkalmazásával.

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel, ezért a készítmény a rezisztencia kialakulása szempontjából kevésbé jelent kockázatot.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

búza (őszi), árpa, cukorrépa 35 nap,
napraforgó 42 nap