Huszár® aktív

Általános ismertető

Bevezető:

Nagy hatékonyság a fontos egy- és kétszikűek ellen 
Gyorsabb kétszikűek elleni hatás
Nagy hatásbiztonságú OD formuláció

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, rozs és tritikále magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen.

Engedélyokirat száma: 04.2/1437-1/2014. NÉBIH

Felhasználhatóság: 2021.04.30.

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyagok:

250 g/l 2,4-D (23,8 m/m%)
10 g/l jodoszulfuron-metil-nátrium (0,95 m/m%)
30 g/l mefenpir-dietil széfener

Formuláció:

olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

A jodoszulfuron acetolaktát-szintáz (ALS) enzim gátló keresztspektrumú szulfonilkarbamid hatóanyag (HRAC „B”). Hatására az elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin) szintézise leáll, a növény lassan elpusztul. Felvétele főleg levélen keresztül történik, de talajon keresztüli hatása is van. Floem-xilém irányban transzlokálódik.

A 2,4-D-EHE (etil-hexil-észter) hormonhatású, ariloxi-alkán karbonsav (HRAC „O”) hatóanyag. Egy szintetikus auxin, hormonhatású herbicid. A növekedési hormon túladagolása ellenőrizetlen növekedést, csavarodást, deformációt okoz, mely az érzékeny növények pusztulásához vezet. Felvétele levélen és kismértékben gyökéren is történik. Szisztemikus mozgású, így a föld alatti részekbe is eljut.

A 2,4-D-EHE a Huszár aktívban aktivátor szerepet is betölt: a kevésbé érzékeny és az idősebb gyomok „újra beindításával” érzékenyebbé teszi azokat a jodoszulfuronra.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
A készítményt kiöntés előtt a kanna többszöri átforgatásával egalizálni kell. A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: Huszár aktív Csomag (2 x 5 l Huszár aktív, 1 l Decis Mega)

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P301+P310+P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat elôtt ki kell mosni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

A jodoszulfuron nagy biológiai aktivitása miatt a permetezőgép megfelelő tisztítása igen fontos, különösen, ha a Huszár aktív permetezést követően repce, cukorrépa, napraforgó, vagy zöldség kultúrákat kezelünk. Lényeges, hogy a géptisztítást a permetezés után mindjárt végezzük el, mielőtt a permetlé a gép különböző részeibe beleszáradna. A belső tisztításnál ügyeljünk a csövekre, szivattyúkra és szórófejekre is. Használjunk 0,1% Hypo oldatot, majd többszöri tisztavizes öblítést.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt a kultúrnövény bokrosodásának közepétől (BBCH25) a két szárcsomós (BBCH32) fenológiai állapotig lehet kijuttatni.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 1-3 levélörvös, a héla zab és a nagy széltippan 1-3 leveles fejlettségekor a legérzékenyebb a kezelésre. A mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény. A gyomirtó hatás fokozására hatásfokozó permetezési adalékanyag adható tankkombinációban.

Nem szabad a készítményt kijuttatni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt, ha éjszakai fagyok vagy a hőmérséklet fagypont körülire csökkenése várható.

Utóvetemény

Normál csapadékviszonyok esetén (legalább 100 mm csapadék egyenletes eloszlásban a kijuttatás és az érzékeny kultúra vetése között) lencse, cukorrépa, napraforgó, repce, olajretek, mustár és kukorica vethető, amennyiben a Huszár aktív kijuttatása és a vetés között legalább 120 nap eltelik, és a terület talajművelésben részesült. Áttelelő hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba végzése ajánlott. Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképpen javasolt a legalább 15-20 cm mély talajművelés és a csíráztatási próba.

Ha a Huszár aktív-val kezelt kalászos gabona kipusztul, 15 napos várakozás után talajművelés nélkül is lehet vetni tavaszi búzát.

A készítmény kijuttatása után legalább 15 nap elteltével talajművelést követően lehet vetni tavaszi árpát, míg 30 nappal a kezelés után és szántást követően lehet kukoricát vetni.

Dózis

Rozs

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint héla zab, nagy széltippan, mezei acat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás közepétől két nóduszos állapotig (BBCH 25-32)

Tritikálé

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint héla zab, nagy széltippan, mezei acat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás közepétől két nóduszos állapotig (BBCH 25-32)

Őszi búza

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint héla zab, nagy széltippan, mezei acat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás közepétől két nóduszos állapotig (BBCH 25-32)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, arc/szemvédő, kijuttatóknak: védőkesztyű, védő szemüveg/arcvédô, védőruha, védő lábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

  • Utóvetemény: normál csapadékviszonyok esetén (legalább 100 mm csapadék egyenletes eloszlásban a kijuttatás és az érzékeny kultúra vetése között) lencse, cukorrépa, napraforgó, repce, olajretek, mustár és kukorica vethető, amennyiben a Huszár aktív kijuttatása és a vetés között legalább 120 nap eltelik, és a terület talajművelésben részesült. Áttelelő hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba végzése ajánlott. Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképpen javasolt a legalább 15-20 cm mély talajművelés és a csíráztatási próba.
    Ha a Huszár aktív-val kezelt kalászos gabona kipusztul, 15 napos várakozás után talajművelés nélkül is lehet vetni tavaszi búzát.
    A készítmény kijuttatása után legalább 15 nap elteltével talajművelést követően lehet vetni tavaszi árpát, míg 30 nappal a kezelés után és szántást követően lehet kukoricát vetni.
  • A Huszár aktív-ot ne kombináljuk Cerone-val, illetve nagy dózisú UAN, vagy NH4NO3 oldatokkal. Levéltrágyák kombinálása előtt meg kell vizsgálni a fizikai keverhetőséget. Ügyeljünk a nagy lémennyiségre, kerüljük a hőségben, tűző napon való kezelést!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.