Gallant® Super

Általános ismertető

Bevezető:

Gyors és megbízható hatás a magról kelő és évelő egyszikűek ellen
Rugalmas időzítés
Szelektív védelem

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepcében, napraforgóban, cukorrépában, vöröshagymában és vörös csenkeszben (magtermesztés) magról kelő egyszikű gyomnövények ellen

Engedélyokirat száma: 04.2/11260-2/2014. NÉBIH
A GallantTM Super azonos a PerenalTM, 04.2/4099-1/2014. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.

Összetétel

Hatóanyag:

104 g/l (10,1 % m/m) haloxyfop-P

Fomruláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A levélen keresztül, felszívódva fejti ki hatását a magról kelő és évelő egyszikű gyomok ellen. A posztemergens kezelést követő napokban az egyszikű gyomok nóduszainál szövetelhalásos tünetek jelentkeznek, majd a károsodott
növények 1-2 héten belül elpusztulnak.
A xilémben és a floémban egyaránt transzlokálódik, majd a merisztémákban akkumulálódik.
A növényekben a zsírsav bioszintézist megakadályozza, mivel a szintézis kezdetét katalizáló acetil-koenzim A-karboxiláz (ACCase) enzim működését gátolja.
A haloxifop-R-metil-észter hatóanyag a HRAC „A” herbicidcsoporton belül az ariloxi-fenoxi-propionátok hatóanyagcsoportba sorolható.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Használat előtt erősen felrázandó. Hormonbázisú herbicidekkel tankkombinációkkal nem juttatható ki.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a permet belélegzését
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő és arcvédő használata kötelező
P301+P312+P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tilos hánytatni!.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe1 A talajvíz védelme érdekében e készítményt vagy bármilyen más haloxifop hatóanyagot tartalmazó készítményt ne használja ugyanazon a területen többször, mint őszi káposztarepce kultúrában 3 évente egyszer, valamint napraforgó, cukorrépa, hagyma kultúrában 2 évente egyszer!
SPe2 A talajvíz védelme érdekében homoktalajokon valamint a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

A permetlé tartály és a permetezőgép egész szivattyú rendszerének tökéletes mosása különösen fontos, ha a használt készítmény fitotoxikus lehet a következő kultúrában. Öblítsük ki a tartályt, a vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel. Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 10-20%-áig tiszta vízzel. A keverő berendezés működése mellett adjuk hozzá tisztító szert. Működtessük a belső keverő rendszert 10-15 percig, majd ismét öblítsük át alaposan a rendszert.

Javasolt technológiák

A készítmény őszi káposztarepcében háromévenként csak egy alkalommal, cukorrépában, napraforgóban, vöröshagymában és vörös csenkeszben kétévenként csak egy alkalommal használható!

A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 1 leveles stádiumától a bokrosodásig, az évelő egyszikűek 15-20 cm-es magasságáig lehet felhasználni, azok aktív növekedési szakaszában.

A gyomirtó szer dózisának kiválasztásánál a gyomnövényzet faji összetételét az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

  • gabona árvakelés (kultúrgyom), nagy széltippan (Apera spica-venti), parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides): 0,4-0,5 l/ha,
  • muhar fajok (Setaria spp.), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), köles fajok (Panicum spp.), héla zab (Avena fatua): 0,5-0,8 l/ha,
  • fenyércirok (Sorgum halepense): 0,8-1,0 l/ha,
  • perje fajok (Poa spp.), tarackbúza (Elymus repens): 1,0 l/ha mennyiséget kell alkalmazni.

Az alacsonyabb dózisok a fiatalabb (1-3 leveles), a magasabb dózisok a fejlettebb (3 leveles állapottól a bokrosodásig) gyomállomány ellen alkalmazandók.
A szert a gyomborítottságtól függően 200-400 l/ha vízzel, finom porlasztással célszerű kipermetezni.
A készítményt 10 és 25 °C között hőmérsékleten kell kijuttatni.

Őszi káposztarepcében a szikleveles állapottól a tőlevélrózsás fejlettségig kell kijuttatni a készítményt. Gabona árvakelés, nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit ellen azok 1 leveles állapotától a bokrosodásig a leghatékonyabb.

Napraforgóban a szikleveles állapottól a csillagbimbós állapotig juttatható ki önmagában. Herbicid-toleráns napraforgóban a kezelést a kétszikű gyomnövények elleni védekezés előtt 1-2 nappal vagy imidazolinon toleráns
napraforgóban 10-14 nappal a kétszikűek elleni kezelést követően illetve tribenuron-metil toleráns napraforgóban 5-7 nappal a kétszikűek elleni védekezést követően kell elvégezni.

Cukorrépában önmagában célszerű kijuttatni a kultúrnövény 2-8 leveles állapota között. Hatásfokozó adalékanyag hozzáadása nem javasolt.
Stressz állapotba került cukorrépa kezelése nem javasolt. Az esti vagy éjszakai órákban elvégzett kezelések biztonságosak és hatékonyabbak.
Intenzív csapadék vagy öntözés után legalább 1 napig ne kezeljünk.

Vöröshagymában dughagyma esetében a meggyökeresedés után, míg a magról vetett hagyma esetében a 3 leveles stádiumtól a 9 leveles állapotig lehet a kezelést elvégezni. A szelektivitás alapjának számít a hagymalevél
viaszrétegének megléte. Ezért eső, vagy öntözés után 2-3 (napsütéses, száraz) napig nem javasolt a készítmény kijuttatása. Csak önmagában történjen a kezelés, nedvesítő szer hozzáadása nem javasolt. 20 °C feletti hőmérsékleten ne kezeljünk.

Vörös csenkeszben (magtermesztés) tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig kell elvégezni a kezelést. A készítmény hatékony nagy széltippan (Apera spica-venti), puha rozsnok (Bromus mollis), meddő rozsnok (Bromus sterilis), csomós ebír (Dactylis glomerata), egérárpa (Hordeum murinum) és réti komócsin (Phleum pratense) ellen.
Angolperje (Lolium perenne), egynyári perje (Poa annua) és tarackbúza (Elymus repens) ellen a magasabb dózis (1,0 l/ha) alkalmazása szükséges.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után bármilyen kultúra vethető. A főnövény kipusztulása esetén bármilyen kétszikű kultúra vethető.
Kalászosok és kukorica a kezelés után 4 hét elteltével, mély talajművelést követően vethető.

Utóvetemény

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után bármilyen kultúra vethető. A főnövény kipusztulása esetén bármilyen kétszikű kultúra vethető.

Kalászosok és kukorica a kezelés után 4 hét elteltével, mély talajművelést követően vethető.

Dózis

Vöröshagyma (szabadföldi, magrólvetett)

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól 9 leveles fejlettségig (BBCH 13-19)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól 9 leveles fejlettségig (BBCH 13-19)

Cukorrépa (magrépa)

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 8 leveles fejlettségig (BBCH 12-18)

Cukorrépa

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 8 leveles fejlettségig (BBCH 12-18)

Étkezési napraforgó

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Szikleveles állapottól csillagbimbós állapotig (BBCH 10-51)

Olaj napraforgó

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: kétévenként 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Szikleveles állapottól csillagbimbós állapotig (BBCH 10-51)

Őszi káposztarepce

Károsító: magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: háromévente 1 alkalommal
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Szikleveles állapottól tőlevélrózsás állapotig (BBCH 10-19)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli. (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

  • A készítmény őszi káposztarepcében háromévenként csak egy alkalommal, cukorrépában, napraforgóban, vöröshagymában és vörös csenkeszben kétévenként csak egy alkalommal használható! 

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

2 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi káposztarepce a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges, napraforgó 100 nap, cukorrépa 90 nap, vöröshagyma 28 nap