Merlin flexx

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukorica (szemes,takarmány, siló és vetőmag) és mák védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/1920-1/2022 NÉBIH 

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
Izoxaflutol 240 g/l (21,4 m/m %)
Ciproszulfamid 240 g/l (21,3 m/m %)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

Az izoxaflutol hatóanyag a HRAC „F2”, pigment bioszintézis gátló herbicidek csoportján belül a plasztokinon bioszintézist gátló herbicidek csoportjába tartozik. A ciproszulfamid hatóanyag pedig széfener.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni  vastagon volt szedve.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolinont (CAS szám:2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 75 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges! 

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak Merlin flexx volt a permetezőgépben: elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.

Kombináció esetén: ha nem kukorica lesz a következő kezelt kultúra: 0,1 %-os HYPO oldattal kell kezdeni a gép kimosását, és ezt követően kétszer öblítsük át a rendszert tiszta vízzel.

Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először: a tartály térfogat minimum 1/5-öd része másodszor: a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel!

Kukorica (szemes, siló) kultúrában a készítményt vetés előtt (preplanting) vagy vetés után kelés előtt (preemergensen) vagy vetés után (korai posztemergensen) lehet kijuttatni 0,32-0,41 l/ha dózisban. 

Kukorica (vetőmag) kultúrában a készítményt vetés után kelés előtt preemergensen vagy vetés után korai posztemergensen lehet kijuttatni 0,32-0,41 l/ha dózisban. 
Preplanting kezelés esetén a készítményt a kultúrnövény vetése előtt 0-10 nappal kell kijuttatni. A készítményt szigorúan tilos bedolgozni! A kezelést követően nem kell várni, a vetés tetszés szerint megkezdhető.
Vetés előtti és preemergens felhasználás esetén a megfelelő hatékonyság feltétele a jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszín. Szerves anyagban gazdagabb (1,5%-nál több), kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózist kell alkalmazni. 
Állománykezelés esetén a készítmény a kultúrnövény szögcsíra állapotától 3 leveles fejlettségéig juttatható ki. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles korukban gyökérváltásukig a legérzékenyebbek a készítményre. Erősebb gyomosodás, vagy fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. 
Állománykezelés esetén tilos a készítményt kombinálni folyékony műtrágyákkal, valamint hatásfokozókkal (adjuvánsokkal)!
Csapadéktól, harmattól, vagy öntözéstől nedves növényállományt ne kezeljünk a készítménnyel! Szélsőségesen könnyű talajok, erősen erodált lejtős, illetve víznyomásnak kitett területek esetében, valamint, ha a talaj szervesanyag-tartalma nem éri el a 0,5%-ot, a Merlin flexx használata nem javasolt.
Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. 

 

Mákban a készítményt preemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény vetését követő 2-3 napon belül. A vetést követő néhány napon belül lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására, vagy nem megfelelő minőségű vetés esetén, a készítmény növekedési depresszióban, márványozott levélsárgulásban jelentkező fitotoxikus tüneteket okozhat a mákon. Ezeket a fitotoxikus tüneteket a mák többnyire maradéktalanul kinövi. Magas szervesanyag-tartalmú talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban alkalmazzuk, 0,5 %-nál kisebb szervesanyag-tartalmú talajokon a készítmény alkalmazása nem javasolt.

 

Dózis

Mák

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,41 l/ha
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,41 l/ha
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés előtt (preplanting) 0-10 nappal; vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,41 l/ha
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés előtt (preplanting) 0-10 nappal; vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)

Kukorica (vetőmag)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,41 l/ha
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (preemergensen) vagy kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek és kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

 

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel magrépa, spenót és őszi káposztarepce nem vethető!
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal - amennyiben az előző tenyészidőszakban legalább 300 mm csapadék vagy öntözővíz jut a kezelt területre - nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal - amennyiben az előző tenyészidőszakban a kezelt területre jutó csapadék vagy öntözővíz mennyisége nem éri el a 300 mm-t - kukorica vetése javasolt, különös tekintettel a forgatás nélküli és/vagy csökkentett műveléssel járó talajművelési rendszerekben. Ebben az esetben nem javasolt a következő kultúrák vetése: napraforgó, cukorrépa, pillangós virágú kultúrák, keresztes virágú növények. Foltokban az érintett növények károsodhatnak, kifehéredhetnek, szélsőséges esetben kultúrnövény pusztuláshoz is vezethet, különösen a táblaszéleken, illetve az esetlegesen duplán kezelt, átfedett területeken, valamint erodált vagy vízállásos foltokban.
A kultúrnövény kipusztulása esetén legalább 10 cm mély talajművelést követően kukorica (szemes, siló, vetőmag) vethető.

 

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.