Merlin flexx

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukorica (takarmány és siló, valamint vetőmag) és mák védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/1666/3/2008 (MgSZHK)

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
Izoxaflutol 240 g/l (21,4 m/m %)
Ciproszulfamid 240 g/l (21,3 m/m %)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

Az izoxaflutol hatóanyag a HRAC „F2”, pigment bioszintézis gátló herbicidek csoportján belül a plasztokinon bioszintézist gátló herbicidek csoportjába tartozik. A ciproszulfamid hatóanyag pedig széfener.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni  vastagon volt szedve.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak Merlin flexx volt a permetezőgépben: elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.

Kombináció esetén: ha nem kukorica lesz a következő kezelt kultúra: 0,1 %-os HYPO oldattal kell kezdeni a gép kimosását, és ezt követően kétszer öblítsük át a rendszert tiszta vízzel.

Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először: a tartály térfogat minimum 1/5-öd része másodszor: a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel!

A készítményt a kukorica (takarmány és siló) gyomirtására három időpontban lehet felhasználni:

  1.  A kukorica vetése előtt (preplanting) 0-10 nappal. A készítményt szigorúan tilos bedolgozni!
    A kezelést követően nem kell várni, a vetés tetszés szerint megkezdhető!
  2. Vetés után kelés előtt (preemergensen).
  3. Állományban (korai posztemergensen), a kukorica 1-3 leveles állapotáig.

Kukoricában (takarmány és siló) vetés előtti és a preemergens felhasználás esetén jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.

A magról kelő egyszikű gyomfajok elleni hatás fokozása céljából acetoklór, S-metolaklór, dimetenamid-p hatóanyagú készítmények valamelyikével tankkeverék formájában kombinálható. Közepesnél nem erősebb magról kelő egyszikű gyomfertőzés esetén a kombinációs partnerek kukoricában preemergensen engedélyezett dózisa 50 %-kal csökkenthető. Szerves anyagban gazdagabb (1,5%-nál több), kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisokat kell alkalmazni. Állománykezelés esetén a kukorica szögcsíra állapotától 1-3 leveles fejlettségéig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles korukban gyökérváltásukig a legérzékenyebbek a készítményre. Erősebb gyomosodás, vagy fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Évelő kétszikű gyomfajok esetében 2,4-D, vagy dikamba hatóanyagú készítményekkel kombinálható.

Állománykezelés esetén tilos a készítményt kombinálni EC, OD formulációjú növényvédő szerekkel, a hatóanyagot észter formájában tartalmazó herbicidekkel, folyékony műtrágyákkal, valamint hatásfokozókkal (adjuvánsokkal)!

Csapadéktól, harmattól, vagy öntözéstől nedves növényállományt ne kezeljünk a készítménnyel!

Szélsőségesen könnyű talajok, erősen erodált lejtős, illetve víznyomásnak kitett területek esetében, valamint, ha a talaj szerves anyag tartalma nem éri el a 0,5 %-ot, a Merlin flexx használata nem javasolt.

Kukoricában fenyércirokkal fertőzött területen: Amennyiben a területen a Merlin flexx kezelés után évelő egyszikű gyomfajok (fenyércirok, tarackbúza) jelennek meg, a rizómás alakok ellen Monsoon®, vagy más szulfonilurea hatóanyag tartalmú készítmény alkalmazása javasolt posztemergensen, a kukorica 5-7 leveles korában. A Monsoon kijuttatása előtt meg kell várni, amíg a kifehéredett évelő gyomnövények visszazöldülnek (kb. két hét).

Mákban a készítményt preemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény vetését követő 2-3 napon belül. A vetést követő néhány napon belül lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására, vagy nem megfelelő minőségű vetés esetén, a készítmény növekedési depresszióban, márványozott levélsárgulásban jelentkező fitotoxikus tüneteket okozhat a mákon. Ezeket a fitotoxikus tüneteket a mák többnyire maradéktalanul kinövi.

Magas szerves anyag tartalmú talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban alkalmazzuk, 0,5 %-nál kisebb szerves anyag tartalmú talajokon a készítmény alkalmazását nem javasoljuk.

Érzékeny kétszikű gyomnövények: parlagfű, csattanó maszlag, disznóparéj-félék, libatop-félék, fekete csucsor, baracklevelű keserűfű, lapulevelű keserűfű, selyemmályva, szerbtövis fajok, terebélyes laboda, vadkender, vadrepce stb.

Érzékeny egyszikű gyomnövények: közönséges kakaslábfű, muharfélék, vadköles egynyári perje, fenyércirok (magról kelt).

Részleges hatás: ugari szulákpohánka, mezei árvácska, sövényszulák, tarackbúza, évelő fenyércirok.

Nem hatékony: a nemrég feltünt köles faj, a más HPPD-gátló hatású herbicidekkel szemben is általánosan ellenálló Panicum riparium és a Panicum dichotomiflorum  ellen.

Helyettesítő kultúraként nem ajánlott növények: bab, zöldborsó, keresztesvirágú növények, spenót. Amennyiben a Merlin flexx kombinációban került felhasználásra, az alkalmazott kombinációs partner a vethető kultúrák körét befolyásolhatja!

Dózis

Mák

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,44 l/ha
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): kelés előtt (preemergens)
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,44 l/ha
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): vetés előtt (preplanting) 0-10 nappal; vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,44 l/ha
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): vetés előtt (preplanting) 0-10 nappal; vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha

Kukorica (vetőmag)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,32-0,44 l/ha
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha

Előírt védőfelszerelés

Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű (3. kat, 3. védelmi osztály), arcvédő, védőszemüveg, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

A vetés előtti és a preemergens felhasználás esetén a kukorica vetésekor gondoskodni kell a megfelelő vetésmélységről (min. 6 cm), valamint a csoroszlya által megnyitott barázda tökéletes zárásáról! Esetenként, heves záporokat követően a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására, a készítmény a kukorica levelein múló sárgulást, illetve fehér elszíneződést okozhat, de ezeket a tüneteket a kultúrnövény maradéktalanul kinövi!

Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.