Betanal® maxxPro

Általános ismertető

Bevezető:

Maximális védelem, profi megoldás a cukorrépa gyomirtásban. Korszakváltó újítás: Dupla-A technológia, adekvát formuláció és aktivátor technológia.

Egyedülálló teljesítmény gyomirtásban, kultúrnövény kímélésben és a felhasználás kényelmességében.

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa, takarmányrépa és cékla magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen.

Engedélyokirat száma: NÉBIH 04.2/6536-1/2013.

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyagai:

47 g/l dezmedifam (4,3 m/m%)
75 g/l etofumezát (6,9 m/m%)
60 g/l fenmedifam (5,5 m/m%)
27 g/l lenacil (2,5 m/m%)

Formuláció:

olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

A fenmedifám és dezmedifám szisztemikus, csak levélen keresztül működő hatóanyagok. Hill-reakció gátlók.

Az etofumezát sejtosztódás-gátló, talajon és levélen keresztül egyaránt hat. Nem szisztemikus, csak transzlamináris.

A lenacil uracil-típusú Hill-reakció gátló, de a Betanal maxxPro-ban nem herbicid: csak aktivátor funkciója van. Blokkolja a sztómák záródását, ezáltal súlyos stresszt okoz.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gyomnövények leveleit.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Ha a répa permetezése előtt szulfonil-karbamid vagy kontakt herbicid volt a tartályban a Betanal maxxPro bekeverése előtt javasolt az előzetesen felhasznált terméknek megfelelő mosás, mert a répára káros esetleges maradékot a Betanal maxxPro oldószerei lemoshatják és az a répára kerülhet.

Ha csak Betanal maxxPro volt a permetezőgépben használat után elegendő egy tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak osztott kezeléssel használható fel három alkalommal! Az egy tenyészidőszakban kijuttatható maximális dózis 4,25 l/ha!

Cukorrépa, takarmányrépa, cékla posztemergens gyomirtására magról kelő kétszikű gyomnövények ellen alkalmazható. A kijuttatást osztott kezeléssel kell elvégezni. Az első kezelést (stop kezelés) 1,0-1,25 l/ha-os dózissal a cukorrépa, takarmányrépa, cékla fejlettségétől függetlenül, akár annak kelésekor, szikleveles állapotában is végre lehet hajtani. A második kezelésre 1,25-1,5 l/ha dózis alkalmazásával a gyomosodástól függően kerülhet sor, de legkorábban az első kezelést követő 8-10 nap múlva. A terület újra gyomosodása esetén, a harmadik kezelés elvégzésekor 1,5 l/ha szermennyiség kijuttatására van szükség.

Fontos, hogy a permetezések az egynyári gyomnövények szik-, maximum 2-4 valódi leveles fejlettségekor történjenek.

Utóvetemény

A kezelés után a területre más növény nem vethető 120 napig, de ha a cukorrépa valamilyen okból megsemmisül, akkor 120 napon belül vethető cékla, spenót, vagy újra cukorrépa!

Dózis

Cékla (szabadföldi)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

CukorrépaCukorrépaCukorrépa (magrépa)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Cékla

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Cukorrépa (magrépa)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Cukorrépa

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Takarmányrépa

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,0-1,25 l/ha
2. kezelés: 1,25-1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 200-250 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:
védőruha, védőkesztyű, arc/szemvédő.

Kijuttatóknak:
védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

  • Erős napsütésben, 25°C fok feletti hőmérsékleten, illetve a kezelést követő 6 órán belül tartósan 25°C felett várható hőmérséklet esetén a készítménnyel tilos kezelni a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni!
  • Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni!
  • A kezelés után a területre más növény nem vethető 120 napig, de ha a cukorrépa valamilyen okból megsemmisül, akkor 120 napon belül vethető cékla, spenót, vagy újra cukorrépa!
  • A készítmény felhasználása 2020 július 1-ig engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.