Biscaya®

Általános ismertető

Bevezető:

Felszívódó hatás
Kiváló hatékonyság a rejtett kártevők ellen is
Hosszú hatástartam
Méhekre nem jelölésköteles

Visszavonás hatálya: 2020. augusztus 3.
Forgalmazás: 2021. február 3-ig
Felhasználás: 2021. február 3-ig

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer őszi és tavaszi káposztarepce, olajretek, mustár, napraforgó, kukorica (takarmány, csemege, vetőmagtermesztés), kalászosok (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé), mák és lucerna (magtermesztés) védelmére.

Engedélyokirat száma: 02.5/1635/1/2009 (MgSzHK)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Kalászosok
 • Kukorica
 • Burgonya
 • Cukorrépa
 • Szója
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

240 g/l tiakloprid (23,08 m/m%)

Formuláció:

olajos diszperzió (OD)

Hatásmód

A tiakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag. A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus idegsejt nikotinil-acetilkolin receptorain állandó ingerület-átvitelt gerjeszt.

Kontakt és gyomorméreg hosszú hatástartammal. A tiakloprid a növénybe felszívódó és transzlokálódó hatású rovarölő szer. (IRAC kód: 4A)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás esetén a készítményt repcében, kukoricában, napraforgóban és kalászosokban 70-80 l/ha permetlével kell kijuttatni, a célszervezetek egyedszámára alapozott előrejelzés alapján.
Légi kijuttatás az engedélyezett kultúrákban évente maximum egyszer történhet.

Napraforgó, repce és kukorica kultúrákban, csak földi kijuttatás esetén maximum 2 kezelés, földi és légi kijuttatás kombinálásával 1+1 kezelés engedélyezett. Kalászosokban 1 kezelés engedélyezett, ez lehet földi vagy légi.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 3 l, 5 l, Flora Pack, Laudis Duo

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év.

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H351 Feltehetően rákot okoz
H360fd Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P358 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan zárva tartandó.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m, légi kijuttatásnál 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől légi kijuttatásnál 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

EUH401 Az emberi egészség a és a környezet veszélyeztetésének elkerülésének érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Géptisztítás

Ha csak Biscaya volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz menynyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Őszi és tavaszi repcében, olajretekben, mustárban a védekezést a repce-fénybogár és az ormányosbogarak táblára történő tömeges betelepedése idején kell elvégezni, a kártevő fajok egyedszámának a rendszeres megfigyelésére alapozva. A védekezés szükségességéről a repce-fénybogarak egyedszámának a felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni.
Ismétlődő betelepedés esetén 14 nap múlva a permetezés megismételhető. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatékonyak.

Kukoricában a kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, ennek eredményeként a következő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek csökkentése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50 %-ot és a táblában egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhető, valamint ha a bogarak növényenkénti egyedszáma eléri a 0,5-1 értéket, a védekezés indokolt. Amennyiben a rajzás elhúzódik, a kezelést 14 nap múlva meg lehet ismételni.

Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a védekezést lehetőség szerint a virágzás előtti időszakban az első kis kolóniák megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetű-betelepedés idejét sárgatállal vagy ragadós sárgalapcsapdákkal lehet megállapítani. Ismétlődő betelepedés esetén 14 nap múlva a permetezés megismételhető.

Kalászosokban a készítményt a levéltetvek tömeges betelepedésekor, valamint a vetésfehérítő bogár és gabonapoloskák tömeges betelepedése, illetve a lárvakelés kezdetén célszerű kijuttatni, de legkésőbb a virágzásig végezzük el a kezelést. A nagyobb dózis erős fertőzésveszély idején alkalmazható.

Mákban károsító levéltetvek ellen előrejelzés (sárgatál, sárgalap-csapda vagy növényen történő megfigyelés) alapján az első kolóniák megjelenésekor kell a védekezést megkezdeni. Máktok-ormányos esetében, ha 2 db/m2 imágónál több észlelhető, célszerű a védekezést elkezdeni. Ez általában zöldbimbós állapotban illetve virágzáskor következik be. A máktok- szúnyog kártétele sikeresen megelőzhető a máktok-ormányos elleni védekezéssel, a kártevő életmódjából adódóan.

Maghozó lucernában a magkártevők (lucerna-magormányos, lucernamagdarázs, lucerna-ormányos, lucernabimbó-gubacs-szúnyog) táblára történő betelepedésének, illetve az imágók rajzásának az időszakában kell a készítményt kipermetezni. A kártevők egyedszámát hálózással kell előzetesen felmérni.

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Dózis

Mák

Károsító: levéltetvek, máktokormányos, máktokszúnyog
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 61)

Rozs

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Tritikálé

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Zab

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Őszi árpa

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Tavaszi árpa

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Őszi búza

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítô bogár, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 65)

Siló kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár imágó
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 71)

Szemes kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár imágó
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 71)

Csemege kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár imágó
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 71)

Mustár

Károsító: repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszárormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Olajretek

Károsító: repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszárormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

NapraforgóOlaj napraforgóÉtkezési napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: magképződés (BBCH 71)

RepceTavaszi repceŐszi káposztarepce

Károsító: repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszárormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Étkezési napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: magképződés (BBCH 71)

Olaj napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: magképződés (BBCH 71)

Tavaszi repce

Károsító: repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszárormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Őszi káposztarepce

Károsító: repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszárormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha,légi: 70-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Lucerna

Károsító: lucerna-magormányos, lucerna-magdarázs, lucerna-ormányos, lucernabimbó-gubacsszúnyog
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: magképzés, érés (BBCH 85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, permetező arcvédő; kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Rezisztencia

A készítményt egy vegetációban egy, esetleg két (a növény kultúrától függően) alakalommal lehet felhasználni. Törekedjünk arra, hogy egymás után egy vegetációban maximum egyszer alkalmazzuk és amennyiben szükséges más hatásmechanizmusú készítménnyel folytassuk a védekezést.

Ugyanabba a hatásmechanizmusba tartozó hatóanyag használata nem ajánlott rotációs, vagy kombinációs partnernek. Az IRAC a neonikotinoidokat (kód: 4A) az alacsony-közepes rezisztencia érzékenységű csoportok között tartja számon.

Figyelem

Ne feledje!

 • A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!
 • A Biscaya virágzó kultúrákban, a nappali órákban is alkalmazható.
 • A készítmény kijuttatása alacsony hőmérsékleten - az esetleges hatáscsökkenés miatt - nem ajánlott.
 • Felhasználás előtt kérjük a kanna tartalmát alaposan felrázni!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
mustár 45 nap, őszi és tavaszi káposztarepce, napraforgó, kukorica (takarmány, csemege), mák, olajretek 30 nap, kalászosok (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab), lucerna (magfogás), vetőmag előállító kukorica a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.