Calypso® 480 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Magas biológiai aktivitású, alacsony dózisú, felszívódó hatású, hosszú hatástartamú, kloronikotinil típusú rovarölő szer a szívó és rágó kártevők ellen.

Visszavonás hatálya: 2020. augusztus 3.
Forgalmazás: 2021. február 3-ig
Felhasználás: 2021. február 3-ig

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer burgonya, napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek, kukorica (takarmány, csemege), almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), cseresznye, meggy, szilva, szamóca, hajtatott paprika, spárga, fokhagyma, sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, torma, gumós zeller, édeskömény, szárzeller, gyógy- és aromanövények, fűszernövények, fekete bodza, köszméte, ribiszke, ribiszkeköszméte, málna, szeder, szedermálna és dió védelmére.

Engedélyokirat száma: 16367/2003 (FVM)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Csonthéjasok
 • Bogyótermésűek
 • Almatermésűek
 • Kukorica
 • Burgonya
 • Cukorrépa
 • Szója
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

480 g/l tiakloprid (40 m/m%)

Formuláció:

vizes szuszpenzó koncentrátum (SC)

Hatásmód

A tiakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag. A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus idegsejt nikotinil acetilkolin receptorain állandó ingerület-átvitelt gerjeszt. Kontakt és gyomorméreg hosszú hatástartammal. A tiakloprid a növénybe felszívódó és transzlokálódó hatású rovarölő szer. (IRAC kód: 4A)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse a Calypso, mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígitást igényel
 • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítményt
 • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Kukoricában, napraforgóban és káposztarepcében 70-80 l/ha vízmennyiséggel.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 50ml, 1 l, 200 l, 1000 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H351 Feltehetően rákot okoz
H355 Légúti irritációt okozhat
H360fd Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan zárva tartandó.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem mezőgazdasági földterülettől légi kezelés esetén minimum 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! Elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása javasolt.

Géptisztítás

Ha csak Calypso volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almában az almamoly ellen szexferomon-csapdás előrejelzés alapján, lárvakeléskor ajánlott védekezni. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 10 nap múlva szükséges megismételni. Az előrejelzés tökéletesebb, ha a szexferomonos előrejelzést hőösszeg számítással kombináljuk. A védekezés hatékonyságát javíthatjuk, ha tojás alá kitinszintézis gátló rovarölő szerrel permetezünk (pl. Alsystin) és ezt követően a tojásrakás után („tojásra”) Calypso-val kezelünk. Aknázómolyok ellen a védekezést a lepkék főrajzása idején javasolt elkezdeni, és a rajzást követően a kis aknák megjelenéséig célszerű megismételni. Almailonca ellen a tavaszi kezelést hajtásvizsgálat alapján az áttelelő lárvák ellen kell végrehajtani. A vértetű gyökérnyaktól a fa koronájába vándorlása kezdetén érdemes először a gyökérnyak (sarjak), a törzs és a vázágak védelmében permetezni, majd a kezelést megismételni a hajtásnövekedés kezdetéig. A permetlevet lemosásszerűen, nagy vízmennyiséggel, szórópisztollyal a fás részekre illetve az azon levő telepekre célzottan kell juttatni úgy, hogy a repedésekbe is bejusson, megfolyjon a kéreg felületén. A hajtásnövekedés megindulásától az elnyúló vándorlás és az ágakon, gallyakon való áttelelés miatt szükségesek lehetnek a nyári kezelések, elsősorban a fiatal fás részek védelmében ültetvénypermetező gépek (pl.: axiálventillátoros permetező gép) alkalmazásával.

Cseresznyében és meggyben cseresznyelégy ellen sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor/ az imágórajzás kezdetén célszerű permetezni. A levéltetvek ellen a védekezést az első levéltetű telepek megjelenésére ajánlott időzíteni. Ennek időpontja ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdákkal állapítható meg.

Szilvában a levéltetvek elleni első kezelést növényvizsgálat alapján, az első telepek megjelenésekor célszerű elvégezni, majd szükség esetén 10 nap múlva megismételni.

Szamócában a szamóca-bimbólikasztó áttelelt imágói ellen a virágzás kezdetéig célszerű elvégezni a permetezést. Szüret után az érési táplálkozást folytató bogarak népessége gyéríthető egy rajzáscsúcs idején végzett védekezéssel.

Spárgában a spárgabogarak ellen, a betakarítást követően célszerű a permetezést elvégezni.

Hajtatott paprikában levéltetvek ellen a készítményt a kártevők felszaporodásának kezdetén kell kijuttatni. A kezelés szükség szerint ismételhető.

Burgonyában a burgonyabogár elleni védekezést a fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni.

Kukoricában a kifejlett kukoricabogarak elleni védekezés célja az egyedszám tojásrakás előtti gyérítése a következő évi lárvakártétel mérséklése, a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése érdekében. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre javasolt időzíteni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50 %-ot és a táblában egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása észlelhető, valamint ha a bogarak növényenkénti egyedszáma eléri a 0,5-1 értéket, a védekezés indokolt. A kukorica pollenszóródása (hímvirágzás) idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer nappali permetezéssel kijuttatható. A kijuttatást légi úton, 80 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a repce-fénybogár, repceszár- és repcebecő-ormányosok elleni védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A permetezést 300-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecőormányos) ellen is hatásosak. A kijuttatást légi úton, 80 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.

Napraforgóban, fokhagymában, zellerben, petrezselyemben, pasztinákban, sárgarépában, tormában, a levéltetvek elleni védekezéseket növényvizsgálat alapján, az első telepek kialakulása előtt javasolt megkezmajd a felszaporodás mértékétől függően, 10–14 nap múlva célszerű megismételni. A bagolylepkék elleni védekezés a fiatal (L1-L2) hernyók ellen hatásos. A földi bolha, bogár és poloskafajok elleni védekezéseket növényvizsgálat alapján a betelepedés időszakában szükséges elvégezni.

Gyógy-, fűszer- és aromanövény kultúrákban (konyhakömény, édeskömény, ánizs, angyalgyökér (angelika), lestyán, macskagyökér, szurokfű, borsfű, tárkony, zsálya, izsóp, körömvirág, kamilla, máriatövis, sáfrányos szeklice, kakukkfű, levendula, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoránna, orbáncfű, zamatos turbolya, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller) a felsorolt kártevők ellen a kártevők betelepedésekor illetve a levéltetvek esetében az első telepek kialakulásakor kell a védekezést végrehajtani.

Dióban, fekete bodzában, málnában, szederben, szedermálnában, köszmétében, ribiszkeköszmétében, piros és fekete ribiszkében az első kis levéltetű telepek megjelenésekor kell a permetezést elvégezni. A kezelés szükség szerint megismételhető. Dióban az almamoly ellen szexferomon-csapdás rajzás megfigyelés alapján, lárvakeléskor ajánlott védekezni. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 12 nap múlva szükséges megismételni. A dióburoklégy ellen sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor/ az imágórajzás kezdetén célszerű permetezni.

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Dózis

Alma

Károsító: almamoly, almailonca, almalevélaknázómoly, vértetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha;
vértetű: 0,45 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha;
vértetű: 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Birs

Károsító: almamoly, almailonca, almalevélaknázómoly, vértetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha;
vértetű: 0,45 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha;
vértetű: 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Körte

Károsító: almamoly, almailonca, almalevélaknázómoly, vértetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha;
vértetű: 0,45 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha;
vértetű: 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Naspolya

Károsító: almamoly, almailonca, almalevélaknázómoly, vértetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha;
vértetű: 0,45 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha;
vértetű: 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Bodza (fekete)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Köszméte (egres, piszke)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Málna

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Ribiszke (ribizli)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szamóca-bimbólikasztó
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 350-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: sziromhullás (BBCH 61) betakarítás után (BBCH 90)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: szamóca-bimbólikasztó
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 350-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: sziromhullás (BBCH 61) betakarítás után (BBCH 90)

Szeder (fekete)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: cseresznyelégy, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): cseresznyelégy 0,3 l/ha;
levéltetvek 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Meggy (ültetvény)

Károsító: cseresznyelégy, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): cseresznyelégy 0,3 l/ha;
levéltetvek 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Szilva (ültetvény)

Károsító: molykártevők, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdete (BBCH 82)

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-14
Permetlé (l/ha): 500-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71)

Spárga (szabadföldi)

Károsító: spárgabogarak
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás után (BBCH 90)

Torma (szabadföldi)

Károsító: levéltetű, földi bolhák, levélbogár, poloska
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-14
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 50%-os gyökérvastagság (BBCH 45)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 50%-os gyökérvastagság (BBCH 45)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 50%-os gyökérvastagság (BBCH 45)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 50%-os gyökérvastagság (BBCH 45)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gumós zeller: 50%-os gyökérvastagság (BBCH 45);
szárzeller: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: hagymafejképződés (BBCH 45)

Siló kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás vége (BBCH 59)

Csemege kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás vége (BBCH 59)

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bogyóérés (BBCH 85)

Burgonya vetőgumó

Károsító: burgonyabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bogyóérés (BBCH 85)

Mustár

Károsító: repcefénybogár, repceszárormányos, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás vége (BBCH 69)

Olajretek

Károsító: repcefénybogár, repceszárormányos, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás vége (BBCH 69)

Étkezési napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás vége (BBCH 69)

Olaj napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás vége (BBCH 69)

Őszi káposztarepce

Károsító: repcefénybogár, repceszárormányos, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás vége (BBCH 69)

Kerti kömény

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlôdése (BBCH 45)

Kamilla

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Máriatövis

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Orbáncfű

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Cickafark

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Gyűszűvirág

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Körömvirág

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Orvosi csucsor

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Macskagyökér

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Levendula

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Ribiszkeköszméte (josta)

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Szedermálna

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a fajtára jellemző színeződés kezdete (BBCH 81)

Dió

Károsító: levéltetű, dióburoklégy, almamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: végső gyümölcsméret (BBCH 81)

Édeskömény

Károsító: levéltetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Angyalgyökér

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Lestyán

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Szurokfű

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Borsikafű

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Tárkony

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Zsálya

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Izsóp

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Kakukkfű

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Citromfű

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Rozmaring

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Koriander

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Bazsalikom

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Menta

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Majoranna

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Zamatos turbolya

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Metélőhagyma

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Metélőpetrezselyem

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Kapor

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Levélzeller

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Ánizs

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Sáfrányos szeklice

Károsító: levéltetű-, lepke-, bogár-, poloska-, földi bolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10-14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélzet fejlődése (BBCH 45)

Engedélyezett kultúrák

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő;
kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

A készítményt egy vegetációban egy, két, esetleg három (a növény kultúrától függően) alakalommal lehet felhasználni. Törekedjünk arra, hogy egymás után egy vegetációban maximum egyszer alkalmazzuk és amennyiben szükséges más hatásmechanizmusú készítménnyel folytassuk a védekezést. Ugyanabba a hatásmechanizmusba tartozó hatóanyag használata nem ajánlott rotációs, vagy kombinációs partnernek. Az IRAC a neonikotinoidokat (kód: 4A) az alacsony-közepes rezisztencia érzékenységű csoportok között tartja számon.

Figyelem

Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. A rejtett életmódú rovarok ellen (a kezelés jobb hatékonysága érdekében) kisebb cseppméret ajánlott.

 

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
szamóca, paprika (hajtatott), málna, szeder, szedermálna 3 nap;
burgonya, sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, torma, ribiszke, köszméte, ribiszkeköszméte, fekete bodza 7 nap;
almatermésűek, cseresznye, meggy, szilva, gumós zeller, édeskömény, szárzeller, gyógynövények (macskagyökér, körömvirág, kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula), zöld- és egyéb fűszernövények, dió 14 nap;
fokhagyma 21 nap;
napraforgó (mag), káposztarepce (mag), kukorica (takarmány, csemege), mustár, olajretek 30 nap;
spárgára a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.