Decis® Mega

Általános ismertető

Bevezető:

Nagyobb hatékonyság
Gyorsabb kezdeti hatás
Jobb esőállóság 
Kiváló költség-hozam arány

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer szántóföldi növények, valamint szőlő, gyümölcs, zöldség és dísznövény kultúrák védelmére.

Engedélyokirat száma: 02.5/2000/4/2008. MgSzHK

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Csonthéjasok
  • Kalászosok
  • Kukorica
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

50 g/l (4,8 m/m %) deltametrin

Formuláció:

olaj emulzió vizes fázisban (EW)

Hatásmód

A deltametrin a piretroidok csoportjába (IRAC 3. csoport) tartozó inszekticid hatóanyag. A rovarok idegrendszerét bénítja: a preszinaptikus idegsejt Na-ion csatornák működését gátolva folyamatos ingerületet hoz létre. Kontakt és gyomorméreg.

Kiváló azonnali taglózó és repellens hatással rendelkezik.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget hozzáadni. A Decis Mega formulációjának köszönhetően kevésbé érzékeny a permetlé mennyiségre, de a javasolt lémennyiséget be kell tartani. Olyan szórófejet és nyomást kell választani, ami biztosítja a megfelelő fedettséget.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, Laudis Smart Csomag

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
rendeltetésszerű felhasználás esetén mérsékelten kockázatos

H301 Lenyelve mérgező
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóbab szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szenynyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növényeknél és zöldségféléknél 5 m, gyümölcsösben 50 m, szőlőben 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPe8 Méhekre mérsékelten kockázatos. Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak Decis Mega volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először: a tartály térfogat minimum 1/5-öd része másodszor: a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Javasolt technológia:

Alma, körte, szilva védelmére a gyümölcsmolyok ellen előrejelzésre alapozva, a fiatal hernyókkal szemben lehet eredményesen védekezni. A sodrómolyok esetében a kezeléseket az áttelelő, illetve a kelő lárvák ellen kell időzíteni, az aknázó molyok ellen pedig rajzást követően célszerű permetezni. A levéltetvek ellen az első telepek kialakulása előtt szükséges kezelni.

Őszibarack és kajszi védelmére kizárólag szüret után alkalmazható. Barackmoly és keleti gyümölcsmoly ellen előrejelzésre alapozva, a fiatal hernyókkal szemben lehet eredményesen védekezni. A levéltetvek ellen az első telepek kialakulása előtt szükséges kezelni.

Cseresznyében és meggyben a levéltetvek ellen az első telepek kialakulása előtt szükséges kezelni. Cseresznyelégy ellen a tömeges rajzás kezdetekor kell védekezni.

Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezést feromoncsapdás előrejelzés alapján, a fiatal lárvák megjelenésekor ajánlott végrehajtani. Nagy egyedszámú, elhúzódó rajzás esetén a permetezéseket 14 naponként szükséges megismételni. A szőlőmolyok ellen fürtzáródás után végzett kezelések – a készítmény kontakt hatásából és a károsítók viszonylagos védettségéből eredően – kevésbé hatékonyak. A szőlőilonca esetében szintén ügyelni kell, hogy a permetezés a fiatal lárvák ellen, még a hajtások összeszövése előtt megtörténjen. Amerikai szőlőkabóca ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.

Zöldségfélékben a bagolylepkék hernyói ellen a lárvák korai (L1-L2-es) fejlődési állapotában javasolt védekezni. Fejes káposzta, kelbimbó, karalábé, karfiol kultúrákban a magról vetett vagy kiültetett állomány káposztalégy elleni védelmét 3-4 leveles állapotban, illetve palántaneveléskor szükséges megkezdeni. Gyökérzöldségek és hajtatott paradicsom esetében a levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek kialakulása előtt szükséges permetezni. A tripszek ellen a kezeléseket virágvizsgálat, molytetvek ellen levélvizsgálat alapján kell végrehajtani. A káposztafélékben és egyéb viaszos levélfelülettel rendelkező zöldségfélékben a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

Díszfákon, díszcserjéken és díszfaiskolában a levéltetvek elleni védekezést a betelepedési időszakban javasolt megkezdeni. Platán csipkéspoloska ellen a kezelést a tömeges lárvakelés idejére kell időzíteni, és a védekezést nemzedékenként egy-egy alkalommal a kifejlett egyedek ellen ajánlott megismételni. Lombrágó hernyók ellen az előrejelzés alapján, a rajzáscsúcsot követő 7-10 nap múlva, a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permetezni. Juhar, platán és akác díszfákon – előírásszerű alkalmazás mellett – fitotoxikus tünetek nem jelentkeznek. Egyéb esetekben a kezelés előtt fitotoxicitási próba végzése ajánlott. Károsító atkafajok felszaporodása esetén a készítmény felhasználása egyik kultúrában sem javasolt, mert mellékhatásként fokozza a nőstények tojás-produkcióját. A kijuttatás során a lé mennyiséget a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával – a megfolyás elkerülése és a megfelelő fedettség érdekében – a javasolt értékektől eltérő is lehet.

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak ellen a kártevő tömeges betelepedésekor, vagy a lárvák kelésének fő időszakában célszerű a védekezést elvégezni. Levéltetvek ellen a betelepedés, illetve a tömeges felszaporodás kezdetén kell megkezdeni a védekezést. Gabonapoloskák elleni védekezések szükségességét növényvizsgálat alapján, vagy a virágzás - szemképződés időszakában hálózással végzett felmérés alapján kell eldönteni. Ha a kártételi küszöbérték meghaladja 2 db/m2 feletti egyedszámot, a kezelést célszerű elvégezni.

Repcében a permetezést a repcedarázs lárvái, repcebolhák és káposztabolhák imágói ellen a növény szikleveles állapotától 4 leveles állapotáig kell elvégezni. Levéltetvek, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos és repcefénybogár ellen betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján célszerű a védekezést elvégezni. Amennyiben szükséges, a kezelést 10 nap elteltével meg kell ismételni.

Napraforgóban a védekezést a betelepedő poloskák és levéltetvek ellen kell időzíteni.

Kukoricában, csemegekukoricában a kukoricamoly fiatal hernyói ellen javasolt a védekezést időzíteni, elhúzódó lárvakelés, vagy erős fertőzés esetén a védekezést megismételni.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: molykártevők, amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 500-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: zsendülés (BBCH 85)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: molykártevők, amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 500-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: zsendülés (BBCH 85)

Alma

Károsító: molykártevők
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 1 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 86)

Körte

Károsító: molykártevők
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 1 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 86)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: cseresznyelégy, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 1 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 86)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: molykártevők, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szüret előtt nem alkalmazható, szüret után lombhullásig

Meggy (ültetvény)

Károsító: cseresznyelégy, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 1 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 86)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: molykártevők, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szüret előtt nem alkalmazható, szüret után lombhullásig

Szilva (ültetvény)

Károsító: molykártevők, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 1 héttel betakarítás elôtti állapot (BBCH 86)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: molytetű
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: teljes érés (BBCH 89)

Torma (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Cékla (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Feketegyökér (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Retek (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Bimbós kel (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: betakarítás előtt 7 nappal

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: betakarítás előtt 7 nappal

Karalábé (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: betakarítás előtt 7 nappal

Karfiol (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: betakarítás előtt 7 nappal

KukoricaCsemege kukoricaKukorica (vetőmag)Pattogatnivaló kukoricaSiló kukoricaSzemes kukoricaHibrid kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Rozs

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Tritikálé

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Zab

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Őszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Tavaszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Őszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 2 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemképződés (BBCH 75)

Siló kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Szemes kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Csemege kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Hibrid kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szemfejlődés (BBCH 75)

Csicsóka

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Cékla

Károsító: hernyókártevők, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

NapraforgóOlaj napraforgóÉtkezési napraforgó

Károsító: mezei poloskák, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

RepceTavaszi repceŐszi káposztarepce

Károsító: repcedarázs, repcebolha, káposztabolhák, levéltetvek, repceszárormányos, repce-fénybogár, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 3 tavaszi kezelés: őszi repce;3 tavaszi kezelés: tavaszi repce
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: becőképződés (BBCH 75)

Étkezési napraforgó

Károsító: mezei poloskák, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Olaj napraforgó

Károsító: mezei poloskák, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Tavaszi repce

Károsító: repcedarázs, repcebolha, káposztabolhák, levéltetvek, repceszárormányos, repce-fénybogár, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: becőképződés (BBCH 75)

Őszi káposztarepce

Károsító: repcedarázs, repcebolha, káposztabolhák, levéltetvek, repceszárormányos, repce-fénybogár, repcebecőormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1 őszi + 3 tavaszi kezelés
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: becőképződés (BBCH 75)

Dísznövény

Károsító: levéltetvek, platán csipkés-poloska, lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Vadgesztenye

Károsító: levéltetvek, platán csipkés-poloska, lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Platán

Károsító: levéltetvek, platán csipkés-poloska, lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Vajrépa

Károsító: hernyókártevôk, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Kerekrépa

Károsító: hernyókártevôk, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Takarmányrépa

Károsító: hernyókártevôk, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Karórépa

Károsító: hernyókártevôk, tripszek, levéltetvek, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyökérnövekedés vége (BBCH 49)

Engedélyezett kultúrák

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőoverall, védő lábbeli, védőszemüveg/arcvédő.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, ültetvényben, zárt termesztő berendezésben több éven, évtizeden keresztül azonos hatásmódú rovarölő szerek felhasználása rezisztens egyedek, később populációk, kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen kártevők ellen az adott rovarölő szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja még ismételt felhasználás esetén sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, szerrotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban, ill. biológiai ágensek alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
  • Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, csemege és borszőlő, gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, vajrépa, zeller, torma, retek, cékla, kerekrépa, takarmányrépa, karórépa, csicsóka, feketegyökér), karfiol, fejes káposzta, kelbimbó, karalábé 7 nap;
hajtatott paradicsom, kukorica, csemegekukorica 3 nap
kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikále) 30 nap;
repce (őszi káposzta repce, tavaszi repce) 45 nap;
napraforgó 56 nap;
őszibarack, kajszibarack a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges (csak szüret utáni kezelés engedélyezett);
lombhullató dísznövények (díszfák, díszcserjék, díszfaiskola): a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.

Galériák