Proteus®

Általános ismertető

Bevezető:

Kiváló hatékonyság
Erős taglózó hatás és hosszú hatástartam egy termékben
Kiemelkedő hatásbiztonságú O-TEQ formuláció
A rezisztencia kezelés kiváló eszköze

 

Visszavonás hatálya: 2020. augusztus 3.
Forgalmazás: 2021. február 3-ig
Felhasználás: 2021. február 3-ig

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer őszi káposztarepce, mustár, kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,
tritikálé), burgonya, borsó (magtermesztés, zöldborsó) és mák védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/3745-2/2014 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Kalászosok
 • Burgonya
 • Cukorrépa
 • Szója
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:
100 g/l (10,2 m/m %) tiakloprid
10 g/l (1,0 m/m %) deltametrin

Formuláció:
olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

A tiakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag. A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus idegsejt nikotinil-acetilkolin receptorain állandó ingerület-átvitelt gerjeszt. Kontakt és gyomorméreg hosszú hatástartammal. A tiakloprid a növénybe felszívódó és transzlokálódó hatású rovarölő szer. (IRAC kód: 4A)

A deltametrin a piretroidok csoportjába (IRAC 3. csoport) tartozó inszekticid hatóanyag. A rovarok idegrendszerét bénítja: a preszinaptikus idegsejt Na-ion csatornák működését gátolva folyamatos ingerületet hoz létre. Kontakt és gyomorméreg. Kiváló azonnali taglózó és repellens hatással rendelkezik.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget hozzáadni. A Proteus formulációjának köszönhetően kevésbé érzékeny a permetlé mennyiségre, de a javasolt lémennyiséget be kell tartani. Olyan szórófejet és nyomást kell választani, ami biztosítja a megfelelő fedettséget. Tapadás fokozó vagy más egyéb hatású adjuváns hozzáadására nincs szükség.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 3 l, Bayer Repce Pro csomag

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
mérsékelten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H351 Feltehetően rákot okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBEKERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPe8 Méhekre mérsékelten kockázatos. Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

A biztonságtechnikai adatlap alapján:
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H360fd Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak Proteus volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

 • Káposztarepcében és mustárban repcedarázs esetében a fiatal lárvák ellen kell időzíteni a védekezést (szikleveles – néhány lombleveles állapot). A repce-fénybogarak elleni védekezés szükségességéről egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 2 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. Ismétlődő betelepedés esetén 10 nap múlva a permetezés megismételhető. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repce szárormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatékonyak.
 • Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést az imágók táblára történő betelepedése, ill. a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni.
 • Burgonyában burgonyabogár ellen a védekezést az L1-L2 fejlődési fokozatú lárvák tömeges megjelenésekor ajánlott elvégezni, majd amennyiben szükséges 7-10 nap múlva más hatásmechanizmusú növényvédő szerrel megismételni. A levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon.
 • Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a felszaporodás kezdetén kell megkezdeni.
 • Mákban károsító levéltetvek ellen előrejelzés (sárgatál, sárgalap csapda vagy növényen történő megfigyelés) alapján az első kolóniák megjelenésekor kell a védekezést megkezdeni. Máktok-ormányos esetében, ha m2-enként 2 db kifejlett egyednél több észlelhető, célszerű a védekezést elkezdeni. Ez általában zöldbimbós állapotban illetve virágzáskor következik be.

Dózis

Mák

Károsító: máktok-ormányos, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzásig (BBCH 61)

Rozs

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Tritikálé

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Zab

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Őszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Tavaszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Őszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: tejesérésig (BBCH 75)

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: bogyóérésig (BBCH 85)

Burgonya vetőgumó

Károsító: burgonyabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: bogyóérésig (BBCH 85)

BorsóBorsó (vetőmag)Zöldborsó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 50%-os érésig (BBCH 85)

Borsó (vetőmag)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 50%-os érésig (BBCH 85)

Zöldborsó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 50%-os érésig (BBCH 85)

Mustár

Károsító: repce szárormányos, nagy repceormányos, repcebecő-ormányos és repcefénybogár, levéltetvek, repcebolha, repcedarázs
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: becőképződésig, amikor a becők túlnyomó többsége már elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Őszi káposztarepce

Károsító: repce szárormányos, nagy repceormányos, repcebecő-ormányos és repcefénybogár, levéltetvek, repcebolha, repcedarázs
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: becőképződésig, amikor a becők túlnyomó többsége már elérte a végleges nagyságot (BBCH 79)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha/szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

A készítményt egy vegetációban egy, esetleg két (a növénykultúrától függően) alkalommal lehet felhasználni. Törekedjünk arra, hogy egymás után egy vegetációban maximum egyszer alkalmazzuk és amennyiben szükséges, más hatásmechanizmusú készítménnyel folytassuk a védekezést.

Figyelem

Ne feledje:

 • Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
 • Felhasználás előtt kérjük a kanna tartalmát alaposan felrázni!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

burgonya 14 nap,
zöldborsó 7 nap,
őszi káposztarepce, mustár, mák 45 nap,
kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé, zab) 21 nap,
vetőmagborsó a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.