Oberon®

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer hajtatott paprika, hajtatott paradicsom és hajtatott uborka kultúrák rovarkártevői ellen.

Engedélyokirat száma: 04.2/618-2/2016 (NÉBIH)

Szervisszavonás dátuma: 2023.09.30
Értékesíthetőség határideje: 2024.03.31
Felhasználhatóság határideje: 2025.03.31

 

Összetétel

Hatóanyag:
240 g/l (22,64 m/m %) spiromezifen

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A Tetromic és teramic sav származékok csoportja az acetil koenzim. A karboxilaz enzim blokkolásán keresztül a rovarok zsír bioszintézisét gátolják (IRAC kód: 23). A spiromezifen lipid-bioszintézist gátló, felszívódó hatású hatóanyag.

Kijuttatási technológia

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse  más SC formulációjú készítmény, ami még bizonyos hígitást igényel
  • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
kifejezetten kockázatos

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 8 Méhekre veszélyes!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Oberon volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először: a tartály térfogat minimum 1/5-öd része másodszor: a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Hajtatott paradicsomban, uborkában és paprikában a kezeléseket sárga ragacslapos rajzásmegfigyelés adataira alapozva ajánlatos elkezdeni.
A készítmény molytetvek esetében a tojásokra és lárvákra fejti ki a hatását, a kifejlett rovar ellen közvetlen védő hatása nincs, ezért javasolt kombinálni más imágó elleni hatóanyagokkal. A kezeléseket a hajtatási időszakban,
az esetleges rezisztencia elkerülése érdekében legfeljebb két alkalommal, 10-14 napos intervallumban ajánlatos elvégezni. Az alkalmazandó permetlé mennyiségét a védendő lombfelület nagyságát figyelembe véve kell megválasztani, de a permetlé ajánlott koncentrációját: 50 ml szer 100 liter permetléhez, a megfelelő biológiai hatás érdekében szükséges biztosítani.

Dózis

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: közönséges takácsatka, üvegházi molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,25-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot (BBCH 13) teljes érés (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: közönséges takácsatka, üvegházi molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,25-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot (BBCH 13) teljes érés (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: közönséges takácsatka, üvegházi molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,25-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot (BBCH 13) teljes érés (BBCH 89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: közönséges takácsatka, üvegházi molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,25-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot (BBCH 13) teljes érés (BBCH 89)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: közönséges takácsatka, üvegházi molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,25-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot (BBCH 13) teljes érés (BBCH 89)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, vízhatlan védőruha, arcvédő.

Rezisztencia

A tetromic és teramic sav származékok csoportja a rovarok zsír bioszintézisét gátolják, (IRAC kód: 23) amely hatásmechanizmussal mindez ideig mindössze négy hatóanyag rendelkezik. Rezisztencia érzékenységük alacsony.

Figyelem

Ne feledje!

  • A poszméhek betelepítése legkorábban a permetlé beszáradása után 2 órával lehetséges, azonban az egyéb hasznos élő szervezetek alkalmazása nem javasolt.
  • A készítmény hatásának fokozása adalékanyaggal, vízlágyítóval nem szükséges, mert tapadását az SC formuláció biztosítja.
  • Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

paprika (hajtatott), paradicsom (hajtatott), uborka (hajtatott): 3 nap