Soil Protect 1,5 GR

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő talajfertőtlenítő szer

A Soil Protect 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szer azonos a 6300/83-2/2020. NÉBIH számon engedélyezett SoilGuard 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szerrel.

Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/2269-2/2022. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: teflutrin 15 g/kg (1,50 ± 0,38 % (m/m))

Formuláció: granulátum

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 20 kg

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 300 és <2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:
kifejezetten kockázatos

H302   Lenyelve ártalmas.
H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102   Gyermekektől elzárva tartandó.
P264   A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270   A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányzni.
P280   Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz
P314   Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P391   A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 1 A talaj élő szervezeteinek a védelme érdekében ezt, vagy a teflutrin hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírt időtartamnál/gyakoriságnál hosszabb ideig/többször!
SPe 5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédőszert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédőszert!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ívóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A leporló granulátum kockázatot jelent a környezetre, ezért a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a granulátum szórás során leporlódó növényvédő szer elsodródásást!

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítmény sorkezelés formájában - megfelelő kijuttató eszközzel - a vetéssel egy menetben kell alkalmazni.

A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal türténő teljes fedettségét, a talaj felszínére véletlenszerűen kiszóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását!

A teflutrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátriumion-csatorna módosító, kontakt és gázhatású piretroid hatóanyag, IRAC besorolása “3A” (Piretroidok, piretrinek).

A teflutrin kontakthatású (nem felszívódó) hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Szemes kukorica

Károsító: talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár lárva); amerikai kukoricabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár lárva): 7-10 kg/ha (sorkezelés); amerikai kukoricabogár: 12 kg/ha (sorkezelés)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetéssel egy menetben (BBCH 00)

Napraforgó

Károsító: talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár pajorok)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 7-10 kg/ha (sorkezelés)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetéssel egy menetben (BBCH 00)

Kukorica (vetőmag)

Károsító: talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár lárva); amerikai kukoricabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár lárva):  7-10 kg/ha (sorkezelés); amerikai kukoricabogár: 12 kg/ha (sorkezelés)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetéssel egy menetben (BBCH 00)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, részecskeszűrő félálarc (FFP2)
Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés
esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kukorica (takarmány, vetőmag) és napraforgó esetében: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás