Alsystin® 480 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Specifikus kitinszintézist gátló rovarölő szer.
Elsősorban a rágószájszervű lárvák vedlési folyamatát gátolja.
Tojásölő hatással is rendelkezik.

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer
Alma, körte vadgesztenye és platán védelmére.

Engedélyokirat száma: 04.2/2850-1/2014 (NÉBIH)

Visszavonás hatálya: 2021. június 30.
Forgalmazás: 2021.szeptember 30-ig
Felhasználás: 2022. szeptember 30-ig

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

480 g/l (39,4 % m/m) triflumuron

Formuláció:

vizes szuszpenzó koncentrátum (SC)

Hatásmód

A triflumuron hatóanyag „IRAC 15” típusú kitin bioszintézist, rovarfejlődést gátló benzoilureák csoportjába tartozik. A lárvák vedlési folyamatát gátló, viszonylag lassan ható rovarölő szer.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az Alsystin, mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel
  • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
kifejezetten kockázatos

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű használata kötelező
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on anyagokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 100 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe8 Tilos méhek közelében felhasználni!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Alsystin volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almában és körtében almamoly, keleti gyümölcsmoly, körtemoly, levélaknázómolyok, sodrómolyok, kis farontó lepke ellen a védekezéseket szexferomon- csapdás rajzásmegfigyelés alapján a tömeges tojásrakás időszakában célszerű elvégezni. Elhúzódó rajzás vagy másik kártevő faj (aknázómolyok) rajzása esetén a kezelést más hatásmechanizmusú hatóanyagcsoportba tartozó rovarölő szerrel 10-14 nap múlva indokolt megismételni.
Körte-levélbolha esetében a tömeges tojásrakáskor, valamint a fiatal lárvastádiumok megjelenésekor kell a rovarölő szert kipermetezni, az engedélyezett legnagyobb dózissal.

Vadgesztenyében vadgesztenyelevél-aknázómoly ellen a tojásrakás kezdetéig célszerű a védekezést elvégezni nemzedékenként egy, a harmadik nemzedék elhúzódó rajzása esetén két alkalommal.

Platánban platán-csipkéspoloska ellen a védekezést az imágók előrejelzése alapján tojásrakáskor kell elvégezni nemzedékenként egy-egy alkalommal. Vadgesztenye és platán fajokon a permetlé mennyiségét a lombfelület
nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.
Közterületen parkfák, utcai sorfák permetezésekor 0,04%-os koncentrációjú permetlé alkalmazható, lombfelülettől függően 10-20 l/fa mennyiségben.

Díszfaiskolákban, csemetekertekben 500-600 l/ha permetlé mennyiséget célszerű felhasználni.
A permetléhez nedvesítő szer hozzáadása indokolt.

Dózis

Alma

Károsító: almamoly, keleti gyümölcsmoly, körtemoly, levélaknázómolyok, sodrómolyok, kis farontó lepke, körte-levélbolha
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,13-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 40
Permetlé (l/ha): 1000-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Gyümölcskötődéstől 50%-os gyümölcsméretig (BBCH 70-75) és a végső gyümölcsmérettől a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 80-85)

Körte

Károsító: almamoly, keleti gyümölcsmoly, körtemoly, levélaknázómolyok, sodrómolyok, kis farontó lepke, körte-levélbolha
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,13-0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 40
Permetlé (l/ha): 1000-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Gyümölcskötődéstől 50%-os gyümölcsméretig (BBCH 70-75) és a végső gyümölcsmérettől a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 80-85)

Vadgesztenye

Károsító: vadgesztenyelevél-aknázómoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,04%
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 30
Permetlé (l/ha): 500-1000
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Terméskötődéstől, a kártevő jelenléte esetén

Platán

Károsító: platán-csipkéspoloska
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,04%
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha):
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 30
Permetlé (l/ha): 500-1000
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Terméskötődéstől, a kártevő jelenléte esetén

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:
védőkesztyű.

Kijuttatóknak:
védőkesztyű, (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

A készítményt egy vegetációban két alakalommal lehet felhasználni, de soha ne alkalmazzuk közvetlenül egymás után csak rotációban más hatásmechanizmusú hatóanyagokkal. Ugyanabba a hatásmechanizmusba tartozó hatóanyag használata nem ajánlott rotációs, vagy kombinációs partnernek. Az IRAC (kód: 15) a benzoilureákat a magas rezisztencia érzékenységű csoportok között tartja számon.

Figyelem

Ne feledje!

  • A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
  • Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
  • A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.
  • A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására.
  • Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
alma, körte 28 nap