Cerone®

Általános ismertető

Bevezető:

Stabil szár, nincs korai megdőlés 
Optimális N-kihasználás 
Egységes, szilárd állomány
Nagyobb termés, jobb minőség

Általános ismertető:

Növekedésszabályozó készítmény kalászosokban.

Engedélyokirat száma: 02.5/11622-1/2010. MgSzHK

Összetétel

Hatóanyag:

480 g/l etefon (40 m/m %)

Formuláció:

vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

A készítmény hatóanyaga, az etefon a növénybe jutva pH4 fölött etilénre, sósavra és foszforsavra bomlik. A felszabaduló etilén a növekedési hormonok, mindenekelőtt az auxinok és gibberellinek szintézisét gátolva növekedéslassulást idéz elő.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gabonafélék leveleit.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, 200 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Fizikai veszély:
fémekre korrozív hatású anyag

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P234 Az eredeti edényben tartandó.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak Cerone volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

A Cerone hatására alacsonyabb és vastagabb lesz a gabona szára, ami jelentősen csökkenti a megdőlés mértékét, vagy teljesen megakadályozza a dőlést, és ezáltal a termésveszteséget. Az etilén másik hatása, hogy optimális körülmények között kijuttatva növeli a terméselemeket, és a betakarítható termést. Az etilén ugyanakkor stresszhormon, ami kedvezőtlen körülmények között, túladagolva vagy túl későn kijuttatva akár terméscsökkenést is okozhat, ezért fokozottan ügyelni kell a megfelelő használatra.

Őszi búzában a készítmény 0,5-1,0 l/ha közötti dózisban, 2 nóduszos állapot (BBCH 32) és levélhüvely felnyílása (BBCH 47) stádiumok között alkalmazható. Az optimális időszak a kezelésre a zászlóslevél megjelenése (BBCH 37) és a zászlóslevél nyelvecskéjének megjelenése (BBCH 45) között van. A kezelés termésnövelő hatása jó N ellátottság, nem túl késői vetés, nagy növénysűrűség és több csapadék esetén nagyobb. Ilyen körülmények között a megengedett határokon belül a magasabb dózisokat érdemes használni. Kevésbé intenzív jellemzők esetén az alacsonyabb dózisok javasoltak; kifejezetten aszályos időszakban, vagy gyenge tápanyag-ellátottságnál azonban a kezelést inkább el kell hagyni, mert az őszi búza ilyenkor negatívan reagálhat a stresszhormon megjelenésére.

Őszi árpában a készítmény 0,5-1,2 l/ha közötti dózisban, 2 nóduszos állapot (BBCH 32) és levélhüvely felnyílása (BBCH 47) stádiumok között alkalmazható. Az optimális időszak a kezelésre a 2 nóduszos állapot (BBCH 32) és a zászlóslevél nyelvecskéjének megjelenése (BBCH 45) között van.
A kezelés termésnövelő hatása jó N ellátottság, nem túl késői vetés, nagy növénysűrűség és több csapadék esetén nagyobb, - ilyenkor a magasabb dózisokat érdemes használni - de az őszi árpa kezelése a növény jó stressztűrő képessége miatt viszonylag kedvezőtlenebb körülmények esetén is nagy valószínűséggel termésnövekedést eredményez.
Nagyon aszályos évjáratban azonban az őszi árpa kezelése is elhagyható.

Rozsban a készítmény 1,3-1,5 l/ha közötti dózisban, zászlóslevél nyelvecskéjének megjelenése (BBCH 45) és levélhüvely felnyílása (BBCH 47) stádiumok között alkalmazható. A kezelés termésnövelő hatása jó N ellátottság, nagy növénysűrűség és több csapadék esetén nagyobb, de a rozs kezelésénél más esetben sem várható kedvezőtlen hatás.

Dózis

Rozs

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,3-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: növekedésgátlás, dőléscsökkentés, termésnövelés
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zászlóslevél nyelvecskéjének megjelenése - levélhüvely felnyílása (BBCH 45-47)

Őszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: növekedésgátlás, dőléscsökkentés, termésnövelés
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 nóduszlevélhüvely felnyílása (BBCH 32-47)

Őszi búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: növekedésgátlás, dőléscsökkentés, termésnövelés
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 nóduszlevélhüvely felnyílása (BBCH 32-47)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:

vegyi anyag (freccsenés, permet) átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok (por, aeroszol/permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Felhasználóknak:

vegyszer átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag (cseppek, freccsenés, aeroszol/permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.
A permet belégzésének, szájba jutásának (a légutakba történő beszívásának) megelőzésére – előbbiek mellett – FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Rezisztencia

A Cerone esetében rezisztencia kialakulása nem várható.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény használata a javasoltnál későbbi időpontban vagy nagyobb dózisban terméscsökkenést eredményezhet!
  • A Cerone más növényvédő szerekkel többnyire kijuttatható egymenetben, de alacsony, 1,8-as pH-ja miatt ehhez keverési próbát kell végezni.
  • Réztartalmú szerek tankkeverése nem javasolt.
  • Egyes triazol típusú fungicidek használata a retardáló hatást fölerősítheti.
  • Más növekedésszabályozó anyag alkalmazása a tenyészidőszak során csak szakmailag előre megtervezett módon történhet.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

3 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.