Melody® Compact 49 WG

Általános ismertető

Bevezető:

Két hatóanyag - kétféle hatásmód
Felszívódó iprovalikarb és kontakt rézoxiklorid
Preventív, kuratív, valamint eradikatív hatás

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (csemege- és bor) védelmére

Engedélyokirat száma: NÉBIH 04.2/4378-1/2017.

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Szőlő
  • Burgonya
  • Szója

Összetétel

Hatóanyag:
84 g/kg (8,4 m/m %) iprovalikarb
712,3 g/kg réz-oxiklorid (40,6 m/m % réz)

Formuláció: 
vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

Az iprovalikarb a gomba szervezet sejtfal bioszintézisében a cellulózszintetáz enzimet (FRAC kód: 40), míg a rézoxiklorid, mint kontakt hatóanyag általános sejtméregként (multi-site hatás) hat. (FRAC kód: M2)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációú készítmény, ami még bizonyos hígítást igényel
  • ezután következzen a Melody Compact, vagy más WG illetve WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményeket

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 15g, 250g (forg. kat.: III.), 6 kg (forg. kat.: II.)

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
1000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni .
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 1-dodecil-2-pirrolidinont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe 1 A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy rézvegyületet tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen 6 kg réz/ha/év-nél nagyobb mennyiségben!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében kis agyagtartalmú talajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 20 m biztonsági övezet megtartása szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak a Melody Compact volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben (csemege- és borszőlő) a peronoszpóra elleni permetezéseket a virágzás kezdetétől, előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni. A kezelést a fertőzés alakulása szerint 7-14 naponként javasolt megismételni.
Járványos körülmények között a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. A készítményt, a peronoszpóra elleni védekezési program keretében, legfeljebb 3 alkalommal lehet kijuttatni. A védekezési programban a készítménnyel végzett kezelések előtt és után is eltérő hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyagokat tartalmazó gombaölő szer kijuttatása indokolt.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha. Házi-kerti felhasználás dózisa: 15 g/100m2 növényvédő szer 6-10 l/100m2 permetlével kijuttatva.
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (első pártasapkák leválása) (BBCH60), termés kötődésig (BBCH71)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha. Házi-kerti felhasználás dózisa: 15 g/100m2 növényvédő szer 6-10 l/100m2 permetlével kijuttatva.
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (első pártasapkák leválása) (BBCH60), termés kötődésig (BBCH71)

Szőlő (alany, szaporító anyag előállítás)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha. Házi-kerti felhasználás dózisa: 15 g/100m2 növényvédő szer 6-10 l/100m2 permetlével kijuttatva.
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (első pártasapkák leválása) (BBCH60), termés kötődésig (BBCH71)

Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha. Házi-kerti felhasználás dózisa: 15 g/100m2 növényvédő szer 6-10 l/100m2 permetlével kijuttatva.
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (első pártasapkák leválása) (BBCH60), termés kötődésig (BBCH71)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, szem-/arcvédő
kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges).

A munkaegészségügyi várakozási idő leteltét követően mezőgazdasági dolgozóknak a kezelt területen történő munkák során védőkesztyű és a teljes testet fedő munkaruha viselése kötelező!

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Figyelem

Egy vegetációban a Melody Compact-ot maximum háromszor lehet felhasználni, de egymást követő kezelés kettőnél ne legyen több. A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell elvégezni. Réztartalmú szerekkel szőlőben virágzáskor nem javasolt a védekezés.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

3 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

szőlő 28 nap