Profiler®

Általános ismertető

Bevezető:

A szőlő fungicidek új generációja kettős hatással
Az új hatásmechanizmusú hatóanyag a fluopikolid, foszetillel kombinálva
Kimagasló eredmény a szőlőperonoszpóra ellen

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor, csemege) védelmére

Engedélyokirat száma: MGSZH 04.2/8125-1/2011

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Szőlő

Összetétel

Hatóanyag:
44,4 g/kg (4,44 m/m %) fluopikolid
666,7 g/kg (66,67 m/m %) foszetil-Al

Formuláció: 
vízoldható granulátum (WG)

Hatásmód

A fluopikolid a gomba sejthártyák szilárdító fehérjehálózatát roncsolja, a foszetil-Al növény saját védekezési mechanizmusának stimulálásán keresztül fejti ki hatását, de közvetlen gombaölő hatással is rendelkezik. (FRAC kód: fluopikolid 43, foszetil-Al 33)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Ammónia tartalmú lombtrágyák, réz-, olajos szuszpenzió- és folyékony kén készítményekkel nem ajánlott a Profiler együttes kijuttatása. Egyéb esetekben, tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen
járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény mert ez még bizonyos higítást és tovább oldódást igényel
  • ezután a Profiler-t, majd a teljes oldódása után az egyéb WG, vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

A kijuttatás során minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is! A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi
gép típusától függően kell megválasztani.


Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 kg, 6 kg

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
>2500 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak a Profiler volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában. A kezelést a fertőzés alakulása szerint 10-14 naponként javasolt megismételni.

Fertőzésre hajlamos körülmények között a permetezéseket 10 naponkénti gyakorisággal kell végezni, legalább 800-1000 l/ha permetlé mennyiség felhasználásával. A virágzás legelejétől (vagy közvetlenül előtte) mindenképpen a Profiler-t részesítsük előnyben, mivel a virágvédelemben a Profiler kiemelkedően teljesít. A virágzást követően a kisbogyós fenológiai stádiumban áttérhetünk más hatásmechanizmusú kontakt és felszívódó hatóanyag kombinációra (pl: Melody Compact).

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,0-2,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 2-3 mm-es bogyók, fürtlehajlás kezdetéig (BBCH 73)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,0-2,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 2-3 mm-es bogyók, fürtlehajlás kezdetéig (BBCH 73)

Előírt védőfelszerelés

Előírt védőfelszerelés nem szükséges.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

A fluopikolid rezisztencia érzékenysége nem ismert, a foszetil-Al-nak egyedi hatásmechanizmusa miatt alacsony a rezisztencia érzékenysége. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény rezisztencia szempontból még biztonságosabb, mint a hatóanyagok külön-külön.

Figyelem

Ne feledje:

Amennyiben egy tenyészidőszakon belül:

  • fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) használata nem engedélyezett
  • 1 kezelés történik fluopiram hatóanyagú készítménnyel (Luna Privilege vagy Luna Experience), úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) legfeljebb egyszer használható. Tankkombinációban történő kijuttatás esetén a kezelés utolsó időpontja a virágzás vége (BBCH69)
  • fluopikolid tartalmú gombaölő (Profiler) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) használata nem engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

szőlő (bor, csemege) 28 nap