Luna® Sensation

Általános ismertető

Bevezető:

Két teljesen eltérő hatásmechanizmusú felszívódó gombaölő szer hatóanyag kombinációja, ezért a Luna Sensation számos fitopatogén gomba ellen hatékony készítmény.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szabadföldi szamóca és szabadföldi fejes saláta védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/1165-1/2018 (NÉBIH)

Összetétel

Hatóanyag:

250 g/l (21,3 % m/m) fluopiram +
250 g/l (21,3 % m/m) trifloxistrobin

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fluopiram sejtlégzést (szukcinát-dehidrogenáz enzim) gátló hatóanyag (FRAC kód: 7)
A trifloxistrobin sejtlégzést (citokróm bc1 komplex) gátló hatóanyag (FRAC kód: 11)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Luna Sensation (mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG, vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való besorolás:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Trifloxistrobint és 1,2-benzizotiazolin-3-on-t, tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt vagy trifloxistrobin hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírt időtartamnál, illetve gyakoriságnál hosszabb ideig, illetve többször!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak a Luna Sensation volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szamócában: Gombás betegségek ellen megelőző jelleggel ajánlott védekezni. Lisztharmat ellen a permetezést már a virágzás előtti időszakban el kell kezdeni, majd a fertőzési veszélyhelyzettől függően 7-14 nap múlva megismételni. Szürkepenész ellen a virágzás és a termésnövekedés időszakában javasolt a védekezések végrehajtása biztosítva a virágok illetva a termések megfelelő permetlé fedettségét. Erős fertőzésveszély esetén a további kezeléseket más hatásmechanizmusú készítménnyel kell végrehajtani.

Fejes salátában: Szürkepenész és szklerotíniás betegség (fehérpenész) ellen a készítményt megelőző jelleggel, ültetés után 1-2 héten belül szükséges kipermetezni. A fertőzési nyomástól függően a kezelést 7-10 nap múlva meg kell ismételni. A kezeléskor ügyelni kell arra, hogy a tövek gyökérnyaki részére megfelelő mennyiségű permetlé jusson. Szklerotíniás betegség ellen, erős fertőzési veszélyhelyzetben a nagyobb dózis kijuttatása javasolt.

Dózis

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: szürkepenész, lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: indanövekedés kezdetétől (BBCH41) a második termésszedés időszakáig (BBCH89)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: szürkepenész, szklerotínia (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6 - 0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól (BBCH13)  a fejesedés kezdetéig (BBCH41)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel. A trifloxistrobin mint az QoI csoport tagja a rezisztenciára „magas érzékenység” minősítést kapta. A fluopiram rezisztencia érzékenysége az SDHI csoport (C2) tagjaként a közepestől a magas érzékenységig terjed. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény olajos hatásfokozókkal vagy más olajtartalmú készítményekkel (pl. nyári olajok, narancsolaj) tankkeverékben való kijuttatása nem javasolt

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

fejes saláta 7 nap,
szamóca 1 nap