Luna® Sensation

Általános ismertető

Bevezető:

Két teljesen eltérő hatásmechanizmusú felszívódó gombaölő szer hatóanyag kombinációja, ezért a Luna Sensation számos fitopatogén gomba ellen hatékony készítmény.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szabadföldi szamóca és szabadföldi fejes saláta védelmére

Engedélyokirat száma: 6700/1595/2023 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:

250 g/l (21,3 % m/m) fluopiram +
250 g/l (21,3 % m/m) trifloxistrobin

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fluopiram sejtlégzést gátló, felszívódó hatóranyag (FRAC kód: 7)
A trifloxistrobin sejtlégzést gátló, felszívódó hatóranyag (FRAC kód: 11)

Kijuttatási technológia

A készítmény olajos hatásfokozókkal vagy más olajtartalmú készítményekkel (pl. nyári olajok, narancsolaj) tankkeverékben való kijuttatása nem javasolt.

A kezelések előtt és után eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel végzett védekezés(ek) közbeiktatása szükséges. A más hatásmechanizmusú készítményekkel szerrotációban, alternálva történő kijuttatás szintén javasolható.

A permetlé mennyiségét a megadott értékhatáron belül a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való besorolás:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 Kerülje a gőzök/permet belélegzését
P263 Terhesség és szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolint (CAS-szám: 2634-33-5), trifloxystrobint (141517-21-7), klorometilizotiazolon és metilizotiazolon 3:1 arányú keveréét (CAS: 55965-84-9) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. 
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Ha csak a Luna Sensation volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szamócában a gombás betegségek ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel ajánlott védekezni. Lisztharmat ellen a permetezést már a virágzás előtti időszakban el kell kezdeni, majd a fertőzési veszélyhelyzettől függően 7-14 nap múlva megismételni. A botrítiszes betegség (szürkepenész) ellen a virágzás kezdetén és a termésnövekedés időszakában javasolt a védekezések végrehajtása biztosítva a virágok illetva a termések megfelelő permetlé fedettségét. 

Fejes salátában:botrítiszes (szürkepenész) és szklerotíniás betegség (fehérpenész) ellen a készítményt megelőző jelleggel, ültetés után 1-2 héten belül szükséges kipermetezni. A kezeléskor ügyelni kell arra, hogy a tövek gyökérnyaki részére megfelelő mennyiségű permetlé jusson. Szklerotíniás betegség ellen, illetve erős fertőzési veszélyhelyzetben az engedélyezett nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

Dózis

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: indanövekedés kezdetétől (BBCH41) a második termésszedés időszakáig (BBCH89)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6 - 0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól (BBCH13)  a fejesedés kezdetéig (BBCH41)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel. A trifloxistrobin mint az QoI csoport tagja a rezisztenciára „magas érzékenység” minősítést kapta. A fluopiram rezisztencia érzékenysége az SDHI csoport (C2) tagjaként a közepestől a magas érzékenységig terjed. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

fejes saláta 7 nap,
szamóca 1 nap