Luna® Care

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer alma és körte védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/229-1/2020. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
50 g/kg fluopiram (5,0 m/m)
666 g/kg foszetil-Al (66,6 m/m)

Formuláció:
vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A fluopiram sejtlégzést (szukcinát-dehidrogenáz enzim) gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 7).

A foszetil-AL növény védekezőképességét fokozó felszívódó hatóanyag (FRAC kód: P07 (33))

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 6 kg

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 2000 mg/kg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 EHa a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

Almában és körtében varasodás és lisztharmat ellen, illetve körtében sztemfíliumos barnafoltosság ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell megkezdeni, majd a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-12 naponta javasolt megismételni.

A készítmény mellékhatással rendelkezik nektriás kéregrák, illetve a baktériumos betegségek közül tűzelhalás és pszeudomónászos bimbó- és virágelhalás ellen. A tűzelhalás elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva a virágzás kezdeti időszakában, illetve az intenzív hajtásnövekedés időszakában szükséges 2-3 alkalommal elvégezni.

Almában a virágzás idején végrehajtott kezelések nem megengedettek, továbbá szintén nem javasolt a készítmény kijuttatása ’Golden Delicious’, ’Honey Crunch’ illetve hasonló fajták (’Smoothee’, ’Lysgolden’, ’Golden Reinders’, Golden Parsi da Rosa’, ’Pingold Leratess’, ’Honey Crisp’, ’Morren’s Jonagored’, ’Jonareve’) esetében.

A kijuttatott dózist és a felhasznált permetlé mennyiséget igazítani kell a permetezett korona nagyságához.

Dózis

Alma

Károsító: Varasodás, lisztharmat, tűzelhalás (mérsékelt hatékonyság), nektriás kéregrák (mérsékelt hatékonyság)
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 kg/ha/m lombkorona, max. 3 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): max. 500 l/ha/m lombkorona, max. 1200 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Virágrügyek duzzadásától (BBCH 51) virágrügyek láthatóvá válásáig (korai zöldbimbós állapot) (BBCH 55), majd 5-10 mm-es gyümölcsnagyságtól (BBCH 71) érés kezdetéig (BBCH 81)
 

Körte

Károsító: Varasodás, lisztharmat, sztemfíliumos barna foltosság, tűzelhalás (mérsékelt hatékonyság), pszeudomónászos bimbó- és virágelhalás (mérsékelt hatékonyság), nektriás kéregrák (mérsékelt hatékonyság)
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 kg/ha/m lombkorona, max. 3 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): max. 500 l/ha/m lombkorona, max. 1200 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Virágrügyek duzzadásától (BBCH 51)  érés kezdetéig (BBCH 81)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés

előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő
kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatnál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, atropin adása ellenjavallt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

1 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

alma, körte: 28 nap