Kukorica Fuzáriumos graminearum okozta csőpenészedése (Fusarium graminearum / Fusarium culmorum)

A kórokozóról

A csôpenész számottevô mennyiségi veszteséget eredményezhet, de a minôségi kártétel még nagyobb jelentôségû lehet. A kukoricacsöveken sokféle gomba okozhat penészedést, melyek jelentôsen különbözôek pl. pigment vagy toxin termelés tekintetében.

Terjedés: a konídiumok szél és esô segítségével juthatnak a növény leveleire. A micéliumok a levelekrôl is bemosódhatnak a levélhüvelybe, megfertôzve a nóduszokat, valamint a sérüléseken keresztül közvetlenül a szárba.

Telelés: a talajban szaprofita módon, fertôzött növényi maradványokon micéliummal és klamidospórákkal, vagy fertôzött vetômagban micéliummal.

Hajlamosító körülmények: fertôzött vetômag, nedves körülmények, monokultúra, minimális talajmûvelés (több szármaradvány). 

Kártétel tünetei

A fertôzött szembôl kelô csíranövények gyengén fejlôdnek, sárgulnak, a szárcsomókon antociános elszínezôdést mutatnak. A nyári fertôzések esetében a növény fakó szalmasárga, a bélszövet rózsaszínû lesz. A kukorica szárkorhadása és kidôlése általában a virágzás után kezdôdik. A korhadás fô tünete a szár törése, a kukorica kidôlése, idô elôtti pusztulása. A szár belsô szerkezete teljesen szétesik, a bélszövet szinte eltûnik, késôbb a teljes szár az edénynyalábok mentén párhuzamos hasábokra hasad szét, a növény kidôl. Nedves, csapadékos idôjárás esetén, fôképp ôsszel a szárcsomók alatt és felett, illetve a szár talaj közeli részén, eleinte fehéres, késôbb halvány rózsaszín színû penészbevonat, ún. sporodochium gyûrû lesz látható. A szárkorhadás által okozott kár három részbôl tevôdik össze. Egyrészt a korai tôszám veszteségbôl, másrészt a kukorica idô elôtti elhalása miatt gyengébb lesz a szemtelítôdés, ami könnyû, kicsi csöveket okoz. Harmadrészt a szárkorhadás által okozott veszteség, a szártörés és dôlés miatt be nem takarítható termésbôl adódó betakarítási veszteség. 

Védekezés

Szükséges a fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, mély alászántása. 

A levélbetegségek, a csövet fertôzô kórokozók és a rovarok kártétele okozta együttes termésveszteség, valamint a mikotoxin szennyezôdés miatti minôségromlás ellen hatékonyan védekezhetünk a Prosaro és a Decis Mega tankkombinációban történô kijuttatásával.

Bayer termékek