Prosaro®

Általános ismertető

Bevezető:

Széles hatásspektrum
Egyedülálló hatékonyság a fuzáriumos fertőzés és mikotoxin képződés ellen
Rugalmasan felhasználható a búza összes betegsége ellen 
Kiváló minőségjavító és termésfokozó hatás 

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer őszi búza levélbetegségei és kalászfuzáriózisa, kukorica (takarmány, siló, vetőmag) fuzáriózis, valamint mák betegségei ellen

Engedélyokirat száma: 1917/2005 (NTKSZ)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Mák
  • Őszi búza
  • Siló kukorica
  • Szemes kukorica
  • Hibrid kukorica

Összetétel

Hatóanyag:

125 g/l (12,7 m/m %) protiokonazol
125 g/l (12,7 m/m %) tebukonazol

Formuláció:
emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

Felszívódó hatású készítmény.

Tebukonazol: szisztemikus triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja (DMI-hatás) két helyen (c14 demetiláz és Δ8-Δ7 izomeráz).
Kiváló hatású nagyon sokféle betegség ellen.

Protiokonazol: szintén DMI-hatású szisztemikus triazol fungicid: a szterolok elővegyületei közül a lanoszterol, vagy a 2,4-Me-di-H-lanoszterol demetilációját gátolja. Kiemelkedő hatékonyságú fuzáriózis ellen.

Protiokonazol, tebukonazol: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
A permetezéshez (különösen a kalászkezelésnél) érdemes korszerű kettősréses szórófejet, vagy előre-hátra szóró megoldást választani.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 2500 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz 
H335 Légúti irritációt okoz
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/ permet belélegzését.
P280 Védőkesztyűt/-ruhát és szem-/arcvédőt kell viselni.
P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosás bő (szappanos) vízzel.
P304+P340 Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni,és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P410 Napfénytől védendő.
P501 A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség es a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

A készítményt őszi búzában egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni. A védekezést a kórokozók fertőzési veszély helyzetéhez kell igazítani, és először az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni preventív jelleggel. A korai, első védekezés rendszerint szárbaindulástól a zászlós levelek megjelenése közötti időszakban válhat szükségessé, a zászlós levelek és a kalászok védelmére irányuló második permetezés végrehajtása pedig kalászhányás végén, virágzás kezdetén időszerű. Erős fertőzési nyomás esetén a nagyobb dózis használata javasolt. A védekezések végrehajtása 250-300 l/ha permetlémennyiség felhasználásával történjék. A megfelelő hatékonyság érdekében a kalászpermetezés során ügyelni kell a kalászok minél teljesebb fedettségének elérésére és a védekezés végrehajtásának pontos időzítésére.
Egy tenyészidőszakban a készítmény legfeljebb kétszeri alkalmazása megengedett!

Mákban a készítményt megelőző jelleggel (preventív módon) kell kijuttatni. Járványveszélytől függően a permetezés 14 nap múlva megismételhető. A készítmény egy tenyészidőszakban maximum 2 alkalommal használható fel. A további védekezéseket más készítményekkel kell elvégezni.

Kukoricában fuzáriózis ellen a védekezést megelőző jelleggel, fertőzésre hajlamosító időjárás esetén virágzáskor kell elvégezni.

Dózis

Mák

Károsító: pleospóra, alternária helmintospórium, szklerotinia
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szárbaindulástól – virágzás végéig (BBCH 30-69)

Őszi búza

Károsító: gabonalisztharmat, rozsda-, helmintospóriumos-, szeptóriás betegségek, kalász-fuzáriózis, egyéb betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: szárbaindulástól – virágzás végéig (BBCH 30-69)

Siló kukorica

Károsító: fuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 3 szárcsomós állapottól – virágzás végéig (BBCH 33-69)

Szemes kukorica

Károsító: fuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 3 szárcsomós állapottól – virágzás végéig (BBCH 33-69)

Hibrid kukorica

Károsító: fuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 3 szárcsomós állapottól – virágzás végéig (BBCH 33-69)

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: fuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 3 szárcsomós állapottól – virágzás végéig (BBCH 33-69)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, permetező arcvédő, védőlábbeli;
kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, FF2D (SL) szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Rezisztencia

Ugyanazon a területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú gombaölő szerek felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó akkor tekinthető rezisztensnek, ha a gombaölő szer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, időzítés betartása) ellenére, átlagos időjárási körülmények és fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gombaölő szerek tankkeverékben való, vagy egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

A Prosaro kiemelkedő hatékonyságú a búza kalászfuzáriózisa és a mikotoxinok felszaporodása ellen, ezért elsősorban az őszi búza kikalászolás - virágzás idején történő célzott, Fusarium elleni kezelésére javasolt. Gombaölő
hatása mellett jelentős termésfokozó és minőségjavító hatása is lehet.

Fusarium-veszélyes időszakban 1,0 l/ha dózis javasolt.

Keverhetőség: levéltrágyákkal való tankkombináció általában lehetséges, de érdemes a kijuttatás előtt keverési próbát végezni. Kerülendők a Prosaro + SU gyomirtó szer + adjuváns hármas kombinációk. A Prosaro nagydózisú
UAN-oldatokban való kijuttatása nem javasolt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

búza (őszi) 35 nap,
mák 56 nap,
kukorica (takarmány, vetőmag, pattogatni való) a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges,
kukorica (siló) 30 nap