Scenic Gold®

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő csávázószer őszi káposztarepce vetőmag védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/13325-1/2019. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l (17,17 m/m %) fluopikolid
150 g/l (12,88 m/m %) fluoxastrobin

Formuláció:
Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

A fluopikolid a kórokozó gombák sejthártyájának szilárdító fehérjehálózatát roncsolja, míg a fluoxastrobin a gombák légzésének biokémiai folyamatát gátolva fejti ki hatását.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Javasolt a rovarölő és/vagy biológiai csávázószerekkel való egymenetben történő alkalmazás, ugyanis így csak egyszer tesszük ki a vetőmagot mechanikai sérülésből eredő esetleges értékvesztésnek. A csávázószer
minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében javasolt a polimer csávázószer tapadásfokozó és nedvesség megkötő alkalmazása.
A jó csávázási minőség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetőmag minősége. A vetőmagnak - fajta és minőség tekintetében - jól tisztítottnak és egységesnek kell lennie, valamint garantáltan magas csírázóképességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csávázás minőségét hátrányosan befolyásolja a vetőmag porral, rögdarabokkal, növényi maradványokkal és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitűnő minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos gépekkel és azok szakszerű kezelésével érhető el.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, 200 l, 1000 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t és izotiazolok keverékét tartalmazza.
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Egyéb környezetvédelmi előírások: a végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére:
A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Javasolt technológiák

A készítmény kizárólag vetőmag csávázásra használható.
A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

A vetőmag kezelésére a csávázószert nedves csávázás formájában, egyenletesen kell a magvak felületére felvinni vetőmag tonnánként 15-20 liter csávázólé felhasználásával. Más csávázószerekkel kombinálva javasolt az összes csávázószer egy menetben történő alkalmazása. A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében polimer csávázószer tapadásfokozó alkalmazása szükséges.

A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, valamint a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A készítmény rizoktóniás csírapusztulás ellen mérsékelt hatékonyságot biztosít.

Dózis

Őszi káposztarepce

Károsító: fómás-, alternáriás-, és rizoktóniás eredetű csírapusztulás, korai peronoszpóra
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 5-10 l/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 10 l/t vetőmag

Engedélyezett kultúrák

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés:

  • csávázás: védőkesztyű
  • vetés: védőkesztyű

A csávázást követően a helység és a gépek tisztításához légzésvédő (EN149 FFP2 típusú félálarc) használata kötelező.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

A hatóanyaggal szembeni rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a csávázószer használata esetén a betegségek elleni állománykezelésekre strobilurin hatóanyagot önállóan tartalmazó gombaölő szer használata nem javasolt.

Figyelem

Ne feledje!

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos! A csávázott magok vetése során biztosítani kell a kezelt magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.
A vetőmagok kezelése kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben végezhető. A létesítménynek a lehető legjobb technikát kell alkalmaznia, hogy a vetőmag bevonása, valamint a kezelt magok tárolása és a szállítása során a porkibocsátás/leporlás a lehető legkisebb legyen.
A kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő intézkedések:

Scenic Gold gombaölő csávázószerrel kezelt vetőmag
Hatóanyagai: 200 g/l (17,17 m/m %) fluopikolid és 150 g/l (12,88 m/m %) fluoxastrobin

Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő előírások:

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások:

  • Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni.
  • Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
  • Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt:

  • Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben:

  • Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus szívólevegős vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
  • A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után:

  • A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges