Melody Max

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor, csemege) védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/3089-1/2022. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
563 g/kg (56,3 m/m %) folpet + 90 g/kg (9,0 m/m %) iprovalikarb

Formuláció:
vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A folpet több hatáshelyű, kontakt hatóanyag (FRAC kód M 04).

Az iprovalikarb sejtfal bioszintézist gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód 40).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el: először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges) ezt kövesse az SC formulációú készítmény, ami még bizonyos hígítást igényel ezután következzen a Melody Max, vagy más WG illetve WP formulációjú készítmény, legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményeket.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 kg

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (szemek).
H351 Feltehetően rákot okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

P261 Kerülje a por/köd/gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges  

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m biztonsági övezet megtartása szükséges.
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületén és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Melody Max volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.
Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben (bor és csemege) a peronoszpóra elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdeni, és a fertőzési veszélyhelyzet függvényében megismételni. A botrítiszes betegség (szürkepenész)
elleni kezeléseket javasolt, megelőző jelleggel, a virágzás időszakában, illetve közvetlenül a fürtzáródás vége előtt végrehajtani. A koniellás betegség (fakórothadás) ellen a készítmény kijuttatása jégverést, illetve rovarkártételt követően indokolt.
A kórokozók elleni kezeléseket 10-14 napos időközökkel javasolt megismételni.
A kijuttatott permetlé mennyiségét a megadott értékhatárok között a művelésmódtól és a védendő lombfelület  nagyságától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedettségre,
még a lombozat belsejében is.
A védekezést rezisztencia megelőző technológia alkalmazásával szükséges megvalósítani. A peronoszpóra elleni  védekezési program keretében a készítménnyel, illetve más, karbonsav amidokat (FRAC 40) tartalmazók készítményekkel végzett kezelések száma összesen nem haladhatja meg a négyet. A készítménnyel, illetve más, karbonsav amidokat (FRAC 40) tartalmazó készítményekkel közvetlenül egymást követően végzett kezelések
száma nem lehet több, mint kettő. A kezelések előtt és után más hatásmechanizmusú készítményekkel végzett védekezés(ek) közbeiktatása szükséges.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), koniellás betegség (fakórothadás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10 nap
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az 5. levél kiterülésétől (BBCH 15) az érés kezdetéig (BBCH 81)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), koniellás betegség (fakórothadás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10 nap
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az 5. levél kiterülésétől (BBCH 15) az érés kezdetéig (BBCH 81)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges); mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű.

Figyelem

A készítmény kijuttatása csak elsodródás gátló fúvokák alkalmazása mellett lehetséges.

A helyi lakosok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületektől 10 méter távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
szőlő (bor és csemege): 28 nap