Puma® extra

Általános ismertető

Bevezető:

Egyedülálló hatékonyság az egyszikű gyomok ellen
A legszélesebb egyszikű hatásspektrum
Rugalmas dózis és kijuttatási idő

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikále gyomirtására

Engedélyokirat száma: 35277/2001. FVM

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
69 g/l (6 m/m %) fenoxaprop-P-etil
75 g/l (7 m/m %) mefenpir-dietil


Formuláció:
olaj emulzió vizes fázisban (EW)

Hatásmód

A fenoxaprop az „ACCáz-gátlók” közé tartozik. Ezek a herbicidek az acetilkoenzim-A malonil-koenzim-A-vá történő átalakulását blokkolják az acetilkoenzim-A-karboxiláz enzim gátlása által. A növényekben így leáll a zsírsav
bioszintézis, ami akadályozza a sejtosztódáshoz nélkülözhetetlen új sejtmembránok építéséhez szükséges foszfolipidek előállítását.

A kétszikű gyomok természetes úton rezisztensek e hatóanyagokra, mivel nem érzékeny ACC-áz enzimmel rendelkeznek.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Felhasználás előtt a kannát néhányszor fordítsa fel, de ne rázza! A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:
Kalászosokban 50 l/ha vízmennyiség felhasználásával.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m, légi kezelés esetén 60 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében
a nem mezőgazdasági földterülettől és a szomszédos kultúráktól 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Ha csak Puma extra volt a permetezőgépben, használat után elegendő egy tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges
víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha Sekator OD vagy más készítmény is volt a tankban, akkor az arra vonatkozó előírásokat kell figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

A kezelést a kultúrnövény 3-4 leveles fejlettségétől a szárbaindulás kezdetéig lehet elvégezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles korban a legérzékenyebbek a készítményre.
Az optimális időben végzett kezeléskor a 0,8 l/ha dózis elegendő, míg fejlettebb gyomnövényeknél, vagy erősebb gyomfertőzés esetén a magasabb dózis szükséges. A szerre érzékeny gyomok: Alopecurus spp., Avena spp., Setaria spp., Phalaris spp., Apera spica-venti.

Dózis

Rozs

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 200-250 l/ha,
légi kijuttatás: 50 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete (BBCH 30)

Tritikálé

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 200-250 l/ha,
légi kijuttatás: 50 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete (BBCH 30)

Őszi árpa

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 200-250 l/ha,
légi kijuttatás: 50 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete (BBCH 30)

Tavaszi árpa

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 200-250 l/ha,
légi kijuttatás: 50 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete (BBCH 30)

Őszi búza

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 200-250 l/ha,
légi kijuttatás: 50 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete (BBCH 30)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

  • Nem keverhető a következő hatóanyagokat tartalmazó gyomirtó szerekkel: bentazon, dikamba, bifenox, hormonhatású készítmények. A Puma extra esetenként múló fitotoxikus tüneteket okozhat a kultúrnövényen.
  • Keverhetőség: Sekator OD-val, Decis Mega-val, keverhető, egyéb készítményekkel történő tankkeverék készítése esetén keverési, illetve előzetes kezelési próba javasolt.
  • Tavaszi árpában való felhasználáskor ügyelni kell arra, hogy a kultúrnövény ne legyen hideg időjárás és/vagy szárazság miatt legyengült állapotban, mivel ilyen esetben a gyomirtó szer átmeneti sárgulást okozva enyhén fitotoxikus hatású lehet. Tavaszi árpában történő permetezéskor - az esetleges perzseléses tünetek elkerülése érdekében - a Puma extra-hoz nedvesítő szert nem szabad hozzáadni. Amennyiben a szomszédos táblán zab, vagy fénymag van, a permetezést nagyon körültekintően kell elvégezni, mert az elsodródott permetlé károsítja ezeket a kultúrákat.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikále 56 nap