Sivanto Prime

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer kertészeti kultúrák védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/368-1/2019. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:

200 g/l flupiradifuron (17,04 m/m%)

Formuláció:

folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

A flupiradifuron IRAC 4D besorolású, nikotin-acetilkolin receptor agonista, szisztemikus idegméreg.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Sivanto Prime (mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG, vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 liter (II. kategória), 200 liter (I. kategória)

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 6 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (izomzat).
H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 Ha a szem irritáció nem múlik el: ovosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy flupiradifuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja az előírt dózisnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 35 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 15 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!

Géptisztítás

Ha csak a Sivanto prime volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almában, birsben, naspolyában és körtében levéltetvek ellen a kezelést a felszaporodás kezdetén, az első telepek megjelenésekor célszerű elvégezni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén a nagyobb dózis használata ajánlott. A kisebb 0,4 l/ha-os dózis évente egyszer, a magasabb 0,6 l/ha-os dózis minden második évben juttatható ki.
Körte-levélbolha ellen a kezelést, a készítmény lárvaölő hatására alapozva, előrejelzés alapján, a fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni 0,9 l/ha dózisban. A készítmény hatékonysága hatásfokozó segédanyag hozzáadásával növelhető, azonban ez növeli a növényperzselés veszélyét, ezért ajánlott kisebb felületen próbapermetezést végezni.

Szőlőben amerikai szőlőkabóca ellen a második, harmadik stádiumú lárvák ellen célszerű védekezni. Mivel a kikelt lárvák a keléstől számított 30-40 napig nem képesek a fitoplazma terjesztésére, ezért az első lárvák megjelenésétől számított 30 nap után végzett kezeléssel tudjuk jó eséllyel a betegség terjedését megakadályozni. A fürtvirágzat nyúlása idején a javasolt dózis 0,4 l/ha, a zsendülés idején azonban 0,5 l/ha alkalmazása javasolt.

Hajtatott szamócában a védekezést levéltetvek ellen az első telepek megjelenésekor kell elvégezni. A kezelések elvégzésekor ügyeljünk a megfelelő permetlé fedettség biztosítására a szívleveleken és a képződött kacsokon is.

Hajtatott paprikában a levéltetvek elleni kezeléseket az egyedek betelepedésekor ajánlott elkezdeni, és annak intenzitása szerint, 10-14 nap múlva célszerű ismételni.

Hajtatott paradicsomban és tojásgyümölcsben molytetvek ellen a szer csak a kifejlett, mozgó alakkal illetve az első stádiumú lárvákkal szemben rendelkezik megfelelő hatással, ezért a védekezéseknél, kombinációs partnerként a rovarok fejlődését szabályozó készítmények (keto-enol lipid bioszintézis gátlók, juvenil hormonok stb.) alkalmazása szükséges. A kezeléseket a rajzásmegfigyelés alapján célszerű megkezdeni.

Hajtatott uborkában és cukkiniben a levéltetvek elleni permetezést a telepek korai kialakulásának stádiumában javasolt kezdeni, és további felszaporodás esetén, 10-14 nap múlva célszerű megismételni. Egyes uborkafajták érzékenyebbek lehetnek a flupiradifuron hatóanyagra, ezért mindenképpen ajánlott kisebb felületen próbapermetezést végezni.

Szabadföldi salátában az első levéltetű-kolóniák megjelenésének észlelésekor indokolt a védekezés elkezdése. Bár a készítmény felszívódó, de a védekezés célja annak megakadályozása, hogy a levéltetvek a salátafejbe is bejussanak.

Zöldborsóban, zöldbabban, szárazborsóban, szárazbabban, csicseriborsóban, lencsében, csillagfürtben és lóbabban, céklában és sárgarépában az első levéltetű-kolóniák észlelésekor indokolt a védekezés elkezdése.

Fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli, karalábé kultúrákban az első levéltetű-kolóniák észlelésekor indokolt a védekezés elkezdése. Bár a készítmény felszívódó, de a védekezés célja annak megakadályozása, hogy a levéltetvek a káposztafejbe, illetve a bimbókba és a virágzatokba is bejussanak.

Dísznövényekben a sörtés- és kéregtetvek többsége az év folyamán nem vált tápnövényt, így a dísznövények, díszfa- és díszcserjefajok esetében a védekezés már az áttelet petékből kelt (részleges [anholociklikus] szaporodásmódú populációknál az áttelet) nemzedék ellen megkezdődhet, és a megfigyelések alapján a vegetáció során is lehetséges. Nyár közepétől azonban bizonyos sörtéstetű fajoknál nyugvólárvák találhatók a populációban. Ebben az esetben a kezeléseket csak azok aktivizálódása, hímet és ivarosan szaporodó nőstényt szülő alakká fejlődése után javasolt elvégezni 0,5 l/ha dózisban. A tápnövényt váltó levéltetvek fő gazdanövényein, tavasszal az áttelet petékből kelt nemzedék és az esetlegesen túlszaporodó utódai ellen célszerű védekezni. Ősszel viszont a rajzásmegfigyelések alapján, a visszatelepülő ivaros nőstényt szülő és a tojást rakó alak ellen kell irányítani a kezeléseket. A tápnövényváltó fajok nyári gazdanövényein a védekezéseket az egyedek betelepedésekor, a telepek megjelenése előtt ajánlott megkezdeni, és 7-14 naponként a kártételi veszélyhelyzet szerint célszerű ismételni. Az egygazdás fajok esetében a kezeléseket szintén a kolóniák kialakulása előtt, a megfigyelésekre alapozva kell elvégezni 0,5 l/ha dózisban.

A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani.

Az olajos hatásfokozót is tartalmazó kombináció a perzselési tünetek elkerülése érdekében elemi ként tartalmazó szerekkel nem keverhető.

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
0,5 l/ha
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis. 
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fürtvirágzat nyúlása - zsendülés (BBCH 57-81)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
0,5 l/ha
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis. 
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fürtvirágzat nyúlása - zsendülés (BBCH 57-81)

Alma

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
0,6 l/ha
*Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egérfüles állapot - 90%-os gyümölcsméret (BBCH 10-79)

Birs

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
0,6 l/ha
Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egérfüles állapot - 90%-os gyümölcsméret (BBCH 10-79)

Körte

Károsító: levéltetvek, körte-levélbolha
Dózis (l/ha vagy kg/ha): Levéltetvek ellen: 0,4-0,6  l/ha (Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis). Körte-levélbolha ellen: 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): Levéltetvek ellen: 500-1000 l/ha.  Körte-levélbolha ellen:800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egérfüles állapot - 90%-os gyümölcsméret (BBCH 10-79)

Naspolya

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
0,6 l/ha
Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egérfüles állapot - 90%-os gyümölcsméret (BBCH 10-79)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ötleveles állapot - teljes érés (BBCH 15-89)

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, molytetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,56 l/ha (1 méteres növénymagasság)
1,12 l/ha (2 méteres növénymagasság)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 750-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot - teljes érés (BBCH 12-89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, molytetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,56 l/ha (1 méteres növénymagasság)
1,12 l/ha (2 méteres növénymagasság)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 750-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot - teljes érés (BBCH 12-89)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: négy leveles állapot – 50 %-os gyökérvastagság(BBCH 14-45)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, molytetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,56 l/ha (1 méteres növénymagasság)
1,12 l/ha (2 méteres növénymagasság)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 750-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot - teljes érés (BBCH 12-89)

Bimbós kel (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Brokkoli (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Karalábé (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Karfiol (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Kelkáposzta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdete - végleges fejméret (BBCH 41-49)

Cékla

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – 50 %-os gyökérnagyság (BBCH 12-45)

Borsó (vetőmag)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Zöldborsó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Dísznövény

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha (szabadföld)
0,5-1,125 l/ha (zárt termesztő berendezés)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 1 (szabadföld)
4 (zárt termesztő berendezés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (zárt termesztő berendezés)
Permetlé (l/ha): 300-1000 l/ha (szabadföld)
500-1500 l/ha (zárt termesztő berendezés)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: nincs korlátozás

Bimbós kel (hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Karfiol (hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot – végleges fejméret, illetve főhajtáshossz (BBCH 12-49)

Tojásgyümölcs

Károsító: levéltetvek, molytetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,56 l/ha (1 méteres növénymagasság)
1,12 l/ha (2 méteres növénymagasság)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis.
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 750-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot - teljes érés (BBCH 12-89)

Cukkini (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, molytetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,56 l/ha (1 méteres növénymagasság)
1,12 l/ha (2 méteres növénymagasság)
* Ugyanazon a területen legfeljebb kétévente használható dózis. 
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 750-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kétleveles állapot - teljes érés (BBCH 12-89)

Száraz borsó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Lóbab

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Zöldbab

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Szárazbab

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Lencse

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Csicseriborsó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Csillagfürt

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,375 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 150-750 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdete – 70 %-os érés (BBCH 30-87)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha; kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: általános eljárás

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

A flupiradifuron hatóanyag a nikotin-acetilkolin receptort serkentő hatóanyagcsoporthoz (IRAC 4D) tartozik. A nAChR-hez kapcsolódik, de más kémiai szerkezettel, mint a neonikotinoidok (4A), vagy a szulfoximidek (4C).
Ezért a flupiradifuron csak kismértékű keresztrezisztenciát mutathat a neonikotinokkal a nem metabolit alapú rezisztencia esetén. Abban az esetben, ha keresztrezisztencia a hatáshely mutációján alapul, akkor 4-es csoport minden molekulájával szemben fenn áll a rezisztencia. Az ilyen esetben rezisztencia elkerülési stratégiát kell alkalmazni, hogy a neonikotinoidokkal szemben rezisztens populációk ellen továbbra is hatékony maradjon a Sivanto prime.

Figyelem

A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani.
Az olajos hatásfokozót is tartalmazó kombináció a perzselési tünetek elkerülése érdekében elemi ként tartalmazó szerekkel nem keverhető.

A készítmény triazol hatóanyag csoportba tartozó növényvédő szerrel (pl.: tebukonazol) együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

alma, birs, naspolya, körte, szőlő (bor, csemege): 14 nap,
szamóca (zárt termesztő berendezés), paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, cukkini (zárt termesztő berendezés), saláta (szabadföldi), fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli, karalábé, cékla, sárgarépa: 3 nap
zöldborsó, zöldbab, szárazborsó, szárazbab, csicseriborsó, lencse, csillagfürt, lóbab: 7 nap