Buteo Start

Általános ismertető

Bevezető:

Védelem a korai bolha kártétel ellen
Biztos kelés és állomány fejlődés
A célirányos védelem biztosítja az optimális tőszám zavartalan kialakulását

Általános ismertető:

Rovarölő csávázószer őszi és tavaszi repce, mustár és olajretek védelmére

A felszívódó hatóanyagának köszönhetően a Buteo Starttal csávázott vetőmagból kifejlődő növények hatékonyan védettek a korai bolhakártétel ellen. A csávázás biztonságot nyújt a kifejlődő növényállománynak és alapszintű védettséget biztosít a szívókártevők ellen.

Összetétel

Hatóanyag:
480 g/l flupiradifuron (40,4 % m/m)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra (FS)

Hatásmód

A flupiradifuron a célszervezetek nikotin-acetilkolin receptorát blokkolja az idegi ingerület átvitel rendszerében. (IRAC kod: Butenolidok, 4D)

 

Kijuttatási technológia

A készítmény kizárólag csak vetőmag csávázásra használható! Az engedélyezett kultúrák vetőmagját csak megfelelő műszaki felszereltséggel rendelkező vetőmagüzemekben lehetséges kezelni. A csávázáshoz szükséges lémennyiséget úgy kell megválasztani, hogy a csávázószer a magvak felületén egyenletes bevonatot képezzen.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, 200 l, 1000 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1030 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (izom).
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 A gőzök belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) és izotiazolinok keverékét (CAS szám: 55965-84-9) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Javasolt technológiák

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.
A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

A csávázószert felhasználás előtt keveréssel homogenizálni kell.
A csávázáshoz szükséges víz mennyiségét a vetőmagvak méretétől és a csávázógép típusától függően úgy kell megválasztani, hogy a csávázószer a magvak felületén egyenletes bevonatot képezzen.

A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

Káposztalégy ellen a káposztarepce háromleveles fejlődési állapotáig biztosít védelmet.

A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történhet.

Dózis

Mustár

Károsító: káposztabolha, földibolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10,42 l/t vetőmag
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 12-25 l/t vetőmag

Olajretek

Károsító: káposztabolha, földibolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10,42 l/t vetőmag
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 12-25 l/t vetőmag

Tavaszi repce

Károsító: káposztabolha, nagy repcebolha, káposztalégy, földibolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10,42 l/t vetőmag
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 12-25 l/t vetőmag

Őszi káposztarepce

Károsító: káposztabolha, nagy repcebolha, káposztalégy, földibolha fajok
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10,42 l/t vetőmag
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 12-25 l/t vetőmag

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés csávázáshoz: védőkesztyű. A csávázást követően a gépek és a helyiség tisztításához légzésvédő (P2 és A jelű kombinált részecske- és gázszűrő félálarc) használata kötelező.; vetéshez: védőkesztyű.

 

Figyelem

A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapot-ban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások
Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt
Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben
Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után
A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen
dolgozva!
SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás