Tilmor®

Általános ismertető

Bevezető:

Kiemelkedő hatékonyságú a repce valamennyi fontos gombabetegsége ellen
Fokozza a télállóságot
Szabályozza a repce növekedését
Nő az elágazások száma, egyöntetűbb a virágzás

Általános ismertető:

Gombaölő permetező szer őszi káposztarepce, mustár és olajretek védelmére

Engedélyokirat száma: MGSZH 04.2/7910-1/2011

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

160 g/l (16,3 % m/m) tebukonazol
80 g/l (8,2 % m/m) protiokonazol

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A tebukonazol felszívódó triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja (DMI-hatás) két helyen (c14 demetiláz és Δ8-Δ7 izomeráz).
Kiváló hatású nagyon sokféle betegség ellen. A protiokonazol szintén DMIhatású felszívódó triazol fungicid, a szterolok elővegyületei közül a lanoszterol, vagy a 2,4-metilén-dihodro-lanoszterol demetilációját gátolja.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezést lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten kell elvégezni. Kerüljük a 3-nál több hatóanyagot tartalmazó tankkombinációk alkalmazását.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személy friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell elhelyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P410 Napfénytől védendő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

Javasolt technológiák

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a készítményt 4-6 leveles állapottól és tavasszal (szárbaindulástól virágzás végéig) levél-, szár és becőbetegségek ellen, továbbá növekedés szabályozóként télállóság és szárszilárdság fokozására, valamint megdőlés csökkentésére lehet felhasználni.

Dózis

Mustár

Károsító: fehérpenész, fómás és alternáriás betegség, fagykár csökkentés, növénymagasság csökkentés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Olajretek

Károsító: fehérpenész, fómás és alternáriás betegség, fagykár csökkentés, növénymagasság csökkentés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Őszi káposztarepce

Károsító: fehérpenész, fómás és alternáriás betegség, fagykár csökkentés, növénymagasság csökkentés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés:
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő;
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)   

 

Figyelem

Ne feledje:

Lehetséges kijuttatási időpontok a következők (maximum 2 kezelés egy vegetációs időszakban):

  • Őszi kezelésnél a készítményt a repce 4-8 leveles állapotában (BBCH 14–BBCH 18) kell kijuttatni, lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten.
  • Kora tavaszi alkalmazásnál a repce szárba indulásának legelején (BBCH 30-32), vagy a mustár illetve olajretek 4-8 leveles állapotában (BBCH 14–BBCH 18) hatásos a fellépő betegségek ellen, növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldalhajtások képződését, csökkenti a megdőlést és segíti az egyöntetű virágzást.
  • A harmadik lehetséges kijuttatási időpont a repce, mustár vagy olajretek virágzásának kezdete (BBCH 57-59) lehet, szklerotíniás szártőkorhadás és egyéb, a termést veszélyeztető kórokozó ellen. Az alkalmazandó lémennyiséget minden esetben az állomány fejlettségéhez igazítva kell megválasztani.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi káposztarepce, mustár, olajretek 56 nap