Roslix

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer alma, káposztarepce (őszi és tavaszi), kalászosok, kukorica (takarmány, vetőmag), csemegekukorica és burgonya védelmére.

A Roslix azonos a 6300/2145-2/2022 NÉBIH számon engedélyezett Carnadine rovarölő permetezőszerrel.

Forgalomba hozatali engedély száma: 6700/284-2/2023. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: 
200 g/l (17,6 % m/m) acetamiprid

Formuláció:
Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

Az acetamiprid nikotin acetilkolin receptor serkentő neonikotinoid (IRAC Mode of Action Classification: 4A), felszívódó hatású rovarölő szer hatóanyag. 

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 liter

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 300 mg/ttkg< LD50< 2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:
mérsékelten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas.
H361D Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy acetamipridet tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja az előírt dózisnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a tavaszi káposztarepcénél 5 m, az őszi káposztarepcénél 10 m (növényzettel borított), gyümölcs kultúránál 20 m (50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 15 m, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a gyümölcs kultúránál a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m (50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a nem mezőgazdasági földterülettől védősáv megtartása nem szükséges.
SPe8 Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A készítmény mézharmat, vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

Javasolt technológiák

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Almában az egygazdás (a vegetációban gazdanövényt nem váltó) levéltetű fajok ellen a védekezést az első telepek megjelenésekor javasolt megkezdeni, és a felszaporodás mértékétől függően célszerű ismételni. Az almamoly ellen szexferomon-csapdás előrejelzés alapján, az imágórajzás és a tömeges tojásrakás időszakában ajánlott védekezni. A permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani (0,154 l/10 000 m2 LWA – lombfelület).

Őszi és tavaszi káposztarepcében a tavaszi kártevők (ormányosbogarak, repce-fénybogár, recebecőgubacsszúnyog) elleni védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A permetezést 200-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb kártevők (repceszárormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatásosak.

Őszi és tavaszi gabonában a vírusterjesztő levéltetvek ellen az első egyedek betelepedésekor javasolt a védekezést elvégezni. A levéltetű betelepedés kezdetét és a kártevő fajok egyedszámát növényvizsgálattal állapíthatjuk meg, míg előrejelzésre vizes sárgatálat vagy sárga fogólapot használhatunk.

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezést előrejelzésre (csapdás rajzásmegfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakásakor, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Az amerikai kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést előrejelzésre alapozva, sárga fogólapok használata mellett a tömeges rajzás, ill. a bogarak tojásrakása előtti időszakra kell időzíteni.

Burgonyában a burgonyabogár elleni állománypermetezést lárvakelés kezdetekor kell végrehajtani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Alma

Károsító: almamoly, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): almamoly: 0,25 l/ha; levéltetvek: 1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-900 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények – két héttel a betakarítás előtti állapot (BBCH 71-84)

Rozs

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Tritikálé

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Őszi árpa

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Tavaszi árpa

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 30-69)

Őszi búza

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Durum búza

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Szemes kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár, kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): amerikai kukoricabogár: 0,15 l/ha, kukoricamoly: 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bokrosodás kezdetétől virágzás végéig (BBCH 21-69)

Csemege kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár, kukoricamoly 
Dózis (l/ha vagy kg/ha): amerikai kukoricabogár: 0,15 l/ha, kukoricamoly: 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás kezdetétől tejesérésig (BBCH 51-75)

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyabogár
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágrügyek megjelenésétől a bogyóérésig (szártalanításig)
BBCH 51-89

Tavaszi repce

Károsító: nagy repceormányos , repceszárormányos, repcefénybogár, repcebecőormányos, repcebecőgubacsszúnyog
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egy látható szárköz – sárgabimbós állapot (BBCH 31-59)

Őszi káposztarepce

Károsító: nagy repceormányos , repceszárormányos, repcefénybogár, repcebecőormányos, repcebecőgubacsszúnyog
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: egy látható szárköz – sárgabimbós állapot (BBCH 31-59)
50%-os virágzás - a becők 10%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 65-71)

Kukorica (vetőmag)

Károsító: amerikai kukoricabogár, kukoricamoly
Dózis (l/ha vagy kg/ha): amerikai kukoricabogár: 0,15 l/ha, kukoricamoly: 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás kezdetétől tejesérésig (BBCH 51-75)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő);
kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő) (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges);
mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú felső, hosszú ujjú nadrág, zárt cipő).

Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
alma: 14 nap; őszi és tavaszi káposztarepce, csemegekukorica, őszi búza, durumbúza, őszi árpa, rozs, tritikálé, tavaszi árpa: 28 nap; kukorica (takarmány, vetőmag): 56 nap; burgonya 7 nap