Sivanto Energy

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer repce védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/2328-2/2022 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: 10 g/l deltametrin, 75 g/l flupiradifuron

Formuláció: emulgeálható koncentrátum (EC)

Hatásmód

A flupiradifuron hatóanyag az IRAC besorolása szerint a 4D Nikotin acetilkolin-receptor serkentők főcsoport Butenolidok csoportjába tartozó felszívódó és transzlokálódó hatású idegméreg. A deltametrin IRAC 3A típusú Nátriumion-csatorna módosító, kontakthatású (nem felszívódó) piretroid hatóanyag.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót váthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H400 Nagyon mérgező az élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni / át kell kötni.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.  
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja
SPe 3 Őszi káposztarepce: A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep) 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
Tavaszi káposztarepce: A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 10 m növényzettel borított (zárt gyep) 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
SPe 8 Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szer kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki, ha a kezelendő tábla környékét méhek számára vonzó növények borítják. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelés 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatig szüneteltetni kell.

Javasolt technológiák

Őszi és tavaszi káposztarepcében a permetezést a nagy repceormányos és a repceszár-ormányos táblára történő betelepedése idején a kártevők egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Tavaszi repce

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól szármegnyúlásig (BBCH 30-39)

Őszi káposztarepce

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól szármegnyúlásig (BBCH 30-39)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: 
előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrűg, zárt cipő), arcvédő
kijuttatóknak: édőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrűg, zárt cipő), arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)


Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni!

Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Őszi és tavaszi káposztarepce: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges