Sivanto Energy

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer repce, szőlő, kukorica, csemegekukorica, búza, árpa, köles, cirok és zab védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/2328-2/2022 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: 10 g/l deltametrin, 75 g/l flupiradifuron

Formuláció: emulgeálható koncentrátum (EC)

Hatásmód

A flupiradifuron hatóanyag az IRAC besorolása szerint a 4D Nikotin acetilkolin-receptor serkentők főcsoport Butenolidok csoportjába tartozó felszívódó és transzlokálódó hatású idegméreg. A deltametrin IRAC 3A típusú Nátriumion-csatorna módosító, kontakthatású (nem felszívódó) piretroid hatóanyag.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót váthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H400 Nagyon mérgező az élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni / át kell kötni.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.  
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja

SPe 3 
Őszi káposztarepce: A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep) 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!

Tavaszi káposztarepce: A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 10 m növényzettel borított (zárt gyep) 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!

Szőlő
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett!
A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m (vagy 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Őszi búza, őszi árpa, őszi zab
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban (melyből 0,5 l/ha-os dózis esetén 10 m, 0,75 l/ha-os dózis esetén pedig 20 m zárt gyep) tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett!
A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m (vagy 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi zab
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett!
A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m (vagy 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Kukorica, csemegekukorica
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett!
A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m (vagy 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Köles, cirok
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen (ebből 10 m zárt gyep) biztonsági övezetet 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett!
A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m (vagy 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

A vízi szervezetek és a nem-cél ízeltlábúak védelmére irányuló kockázatcsökkentő intézkedések áttekintése:

Őszi káposztarepce
Dózis: 0,5 és 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m (ebből 20 m zárt gyep)
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m

Szőlő (bor, csemege)
Dózis: 0,4 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m 
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 15 m; szórófej: 50%, védősáv: 10 m

Tavaszi káposztarepce
Dózis: 0,5 és 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m (ebből 10 m zárt gyep)
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m
 
Őszi búza, őszi árpa, őszi zab
Dózis: 0,5 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m (ebből 10 m zárt gyep)
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 5 m

Őszi búza, őszi árpa, őszi zab
Dózis: 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m (ebből 20 m zárt gyep)
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m

Tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi zab
Dózis: 0,5 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 50%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 5 m

Tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi zab
Dózis: 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m

Kukorica, csemegekukorica
Dózis: 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m

Köles, cirok
Dózis: 0,75 (l/ha)
Vízi élőlények védelme – szórófej: 75%
Vízi élőlények védelme – védősáv: 20 m (ebből 10 m zárt gyep)
Nem-cél ízeltlábúak védelme: szórófej: -, védősáv: 10 m; szórófej: 50%, védősáv: 5 m


SPe 8 Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szer kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki, ha a kezelendő tábla környékét méhek számára vonzó növények borítják. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelés 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatig szüneteltetni kell.

Javasolt technológiák

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

Őszi és tavaszi káposztarepcében a permetezést a nagy repceormányos és a repceszár-ormányos táblára történő betelepedése idején a kártevők egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.

Kukoricában és csemegekukoricában a kukoricamoly illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Az amerikai kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák kihelyezésével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni.

Őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában a levéltetvek elleni védekezést a betelepedés idején kell megkezdeni. Ennek idejét sárgatállal vagy ragadós sárgalappal végzett csapdázással valamint növényvizsgálattal lehet megállapítani. A vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a bogarak táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A gabonapoloskák elleni védekezés szükségességéről a kártevő egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Ezt az áttelelt poloskák betelepedésekor, vagy a nimfák felszaporodásakor kell elvégezni. Ha az egyedszám eléri a négyzetméterenkénti kettőt, akkor indokolt a védekezés végrehajtása.

Szőlőben az amerikai szőlőkabóca lárvái és kifejlett egyedei ellen előrejelzésre alapozva kell a védekezést végrehajtani. A lárvák egyedszámát a levelek fonákán végzett egyedszámolással, a rajzó imágók népességét ragadós sárgalappal végzett csapdázással lehet megállapítani.

Kiskultúrás felhasználások a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján:

Kölesben és cirokban a kukoricamoly illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni.

Őszi és tavaszi zabban, kölesben és cirokban a levéltetvek elleni védekezést a betelepedés idején kell megkezdeni. Ennek idejét sárgatállal, ragadós sárgalap-csapdákkal, valamint növényvizsgálattal lehet megállapítani.

Őszi és tavaszi zabban a gabonapoloskák elleni védekezés szükségességéről a kártevő egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Ezt az áttelelt poloskák betelepedésekor, vagy a nimfák felszaporodásakor kell elvégezni. Ha az egyedszám eléri a négyzetméterenkénti kettőt, akkor indokolt a védekezés végrehajtása. A vetésfehérítő bogarak elleni permetezést a bogarak táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni.

Pattohatni való kukoricában a kukoricamoly illetve a gyapottok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Az amerikai kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák kihelyezésével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 100-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyümölcskötődés ‒ érés kezdete (BBCH 71-81)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 100-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyümölcskötődés ‒ érés kezdete (BBCH 71-81)

Zab

Károsító: levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): levéltetvek, vetésfehérítő bogarak: 0,5 l/ha; gabonapoloskák: 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélhüvely-növekedés kezdete ‒ a buga teljesen kiemelkedett (BBCH 41-59) szemképződés ‒ viaszérés (BBCH 71-83)

Őszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): vetésfehérítő bogarak, levéltetvek: 0,5 l/ha; gabonapoloskák: 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélhüvely-növekedés kezdete ‒ a kalász teljesen kiemelkedett  (BBCH 41-59) szemképződés ‒ viaszérés (BBCH 71-83)

Tavaszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): vetésfehérítő bogarak, levéltetvek: 0,5 l/ha; gabonapoloskák: 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélhüvely-növekedés kezdete ‒ a kalász teljesen kiemelkedett (BBCH 41-59) szemképződés ‒ viaszérés (BBCH 71-83)

Őszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): vetésfehérítő bogarak, levéltetvek: 0,5 l/ha; gabonapoloskák: 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélhüvely-növekedés kezdete ‒ a kalász teljesen kiemelkedett (BBCH 41-59) szemképződés ‒ viaszérés (BBCH 71-83)

Tavaszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): vetésfehérítő bogarak, levéltetvek: 0,5 l/ha; gabonapoloskák: 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélhüvely-növekedés kezdete ‒ a kalász teljesen kiemelkedett (BBCH 41-59) szemképződés ‒ viaszérés (BBCH 71-83)

Szemes kukorica

Károsító: kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás kezdete ‒ címerhányás vége (BBCH 51-59) szemfejlődés kezdete ‒ tejesérés(BBCH 71-75)

Csemege kukorica

Károsító: kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás kezdete ‒ címerhányás vége (BBCH 51-59) szemfejlődés kezdete ‒ tejesérés (BBCH 71-75)

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: címerhányás kezdete ‒ címerhányás vége (BBCH 51-59) szemfejlődés kezdete ‒ tejesérés (BBCH 71-75)

Tavaszi repce

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól szármegnyúlásig (BBCH 30-39)

Őszi káposztarepce

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól szármegnyúlásig (BBCH 30-39)

Cirok (szemes)

Károsító: kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bugahányás kezdete ‒ bugahányás vége (BBCH 51-59) szemfejlődés kezdete ‒ tejesérés (BBCH 71-75)

Köles

Károsító: kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: bugahányás kezdete ‒ bugahányás vége (BBCH 51-59) szemfejlődés kezdete ‒ tejesérés (BBCH 71-75)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: 
előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrűg, zárt cipő), arcvédő
kijuttatóknak: édőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrűg, zárt cipő), arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni!

Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Csemegekukorica és pattogatni való kukorica – 7 nap; szőlő 14 nap; őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és tavaszi zab – 30 nap; őszi és tavaszi káposztarepce, kukorica, köles, cirok - előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.