Ascra Xpro®

Általános ismertető

Bevezető:

Három hatóanyagot (2 SDHI +1 triazol) tartalmazó új kalászos gombaölő szer valamennyi fontos gabonabetegség ellen, a zászlóslevél védelmére. Az Xpro formulációs technológia kivételes esőállóságot és zöldítő hatást, kiemelkedő hatástartamot és megnövelt stressztűrést biztosít.

Általános ismertető:

Gombaölő szer kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikále) védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/3615-1/2018. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:

130 g/l (12,87 m/m %) protiokonazol
65 g/l (6,44 m/m %) bixafen
65 g/l (6,44 m/m %) fluopiram

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A protiokonazol felszivodo triazol tipusu fungicid, egyes gombaszterolok demetilaciojat gatolja. Kivalo hatasu nagyon sokfele betegseg ellen. A bixafen es a fluopiram a karboxamidok csoportjaba tartozo hatoanyagok. Az un. SDHI hatas a gombak legzese soran a citrat-korben a szukcinatdehidrogenaz enzim gatlasat jelenti. Hatasukra megszakad a mitokondriumokban az elektron transzport, es a gomba eletfolyamatai leallnak. A bixafen es a fluopiram szamos gabonabetegseg ellen hatekony.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A megfelelő fedettség elérése érdekében a permetezéshez érdemes korszerű kettős-réses szórófejet és – különösen sűrűbb és fejlettebb növényállomány esetén – nagyobb lémennyiséget alkalmazni.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 300 - 2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon orvoshoz.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P410 Napfénytől védendő.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Protiokonazol-deszkloro-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Tankkombinációk alkalmazása után a tisztítás módját illetően vegye figyelembe és alkalmazza a kombinációs partner ide vonatkozó előírásait is.

Javasolt technológiák

Őszi és tavaszi búzában, valamint rozsban és tritikáléban levélbetegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, a fertőzési nyomástól függően egy vagy két alkalommal javasolt kijuttatni. A védekezések időpontjai lisztharmat ellen a szárbaindulás kezdete illetve a virágzás kezdete, gabonarozsdák, pirenofórás-, szeptóriás- és ramuláriás levélfoltosságok ellen az első tünetek megjelenése. Az utóbbi betegségek ellen a javasolt dózis 1,2-1,5 liter/ha. Kalászfuzáriózis ellen a készítményt célzottan, a kalászhányás után, virágzás kezdetén szükséges kijuttatni 1,5 l/ha mennyiségben, biztosítva a kalász egyenletes permetlé fedettségét.

Őszi és tavaszi árpában a készítmény levél- és kalászbetegségek ellen szintén megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor egyetlen alkalommal használható fel.

Dózis

Rozs

Károsító: barnarozsda, rinhospóriumos levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Tritikálé

Károsító: vörösrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi árpa

Károsító: lisztharmat, pirenofórás (hálózatos) levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,7-1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Tavaszi árpa

Károsító: lisztharmat, pirenofórás (hálózatos) levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,7-1,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi búza

Károsító: sárgarozsda, vörösrozsda, lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosságok, kalászfuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Tavaszi búza

Károsító: sárgarozsda, vörösrozsda, lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosságok, kalászfuzáriózis
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárba indulás kezdetétől (BBCH 30) virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő;
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gombaölő szerek tankkeverékben való, vagy egymást követő alkalmazásával. Karboxamid (SDHI) hatóanyagú gombaölő készítményt egy vegetáció ideje alatt maximum két alkalommal alkalmazzunk. Az Ascra Xpro két különböző hatóanyag csoport - egy triazol-, és két karboxamid hatóanyag gyári keveréke. Ne alkalmazzon más, SDHI csoportba tartozó hatóanyag és az Ascra Xpro-val készített tankkombinációt.

Az AscraXpro-t az integrált növényvédelmi stratégia részeként használja, amelynek további elemei a más hatóanyag csoportokba tartozó hatóanyagok használata és az agronómiai módszerek, pl. betegség ellenálló fajták termesztése.

Figyelem

Az Ascra Xpro kiváló eredménnyel alkalmazható a gabonafélék valamennyi jelentős betegsége ellen, így búzában lisztharmat, vörösrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás levél és pelyvafoltosság, pirenofórás levélfoltosság, és kalászfuzáriózis, árpában lisztharmat, rinhospóriumos foltosság, hálózatos foltosság, barna foltosság, ramuláriás foltosság, és élettani foltosság, rozsban és tritikáléban vörös- ill. barnarozsda, szeptóriás
levélfoltosság és rinhospóriumos foltosság ellen.

Búzában (valamint intenzív rozs, vagy intenzív tritikále kultúrában) 1,2 l/ha a javasolt dózis. Levélbetegségek elleni egy kezeléses technológia esetén a zászlóslevél kiterülés (BBCH39) és kalászolás kezdete (BBCH51) között 1,2 l/ha dózisban javasolt. Kalászfuzáriózis ellen a készítményt célzottan, a kalászhányás után, virágzás kezdetén szükséges kijuttatni 1,5 liter/ha mennyiségben, biztosítva a kalász egyenletes permetlé fedettségét. Így az Ascra Xpro kezelés élettani hatásai is érvényre jutnak.

Árpában 1,2 l/ha dózisban elsősorban levélbetegségek ellen javasolt. A kezelés már akár 2-nóduszos állapotban is elvégezhető, de a zöldítőélettani hatás érvényre jutásához a zászlóslevél kiterülése (BBCH39) a megfelelő stádium.

Keverhetőség:
Bayer herbicidekkel, Decis Mega-val és Cerone-val keverhető.
Tankkeverék készítése és alkalmazása esetén az Ascra Xpro-t legfeljebb csak egy másik termékkel (növényvédő szerrel vagy tápanyag oldattal, levéltrágyával) keverjük! Az Ascra Xpro formulációja gyors felszívódást biztosít, emiatt levéltrágyával történő kombinálásnál legalább 300 l/ha permetlé alkalmazása javasolt. Levéltrágya kombinálásakor minden esetben végezzünk keverési próbát. Az Ascra Xpro nagydózisú UAN-oldatokban való kijuttatása nem javasolt.

Az Ascra Xpro magas, emelkedő hőmérsékleten, erős napsütésben kijuttatva - különösen nagyobb dózisok és/vagy levéltrágyás kombináció esetén - érzékeny fajtákon esetenként levéltünetet okozhat. Ez elkerülhető nagyobb
lémennyiség alkalmazásával, illetve csökkenő napsütés és hőmérséklet mellett végzett permetezéssel.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
35 nap