Atlantis®OD

Általános ismertető

Bevezető:

Az Atlantis OD új, két-hatóanyagú őszi búza gyomirtó szer, amely kiváló megoldást nyújt a fontos és nehezen irtható egyszikű gyomnövények ellen, akár vegyes fertőzöttség esetén is. Emellett sok kétszikű gyomfaj ellen is eredményes.

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza egy- és kétszikű gyomok elleni védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/1607-1/2021 NÉBIH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

2 g/l jodoszulfuron-metil-nátrium (0,2 m/m%)
10 g/l mezoszulfuron-metil (1,0 m/m%)
30 g/l mefenpír-dietil (3,0 m/m%)

Formuláció:

olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

 

 

Hatásmód

A jodoszulfuron-metil-Na acetolaktát-szintáz (ALS) enzim gátló keresztspektrumú, a mezoszulfuron-metil egyszikű-irtó szulfonilkarbamid hatóanyag (HRAC „B”). Hatásukra az elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin) szintézise leáll, a növény lassan elpusztul. Felvételük főleg levélen keresztül történik, de talajon keresztüli hatásuk is van. Floem-xilém irányban transzlokálódnak.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A készítményt kiöntés előtt a kanna többszöri átforgatásával egalizálni kell.
A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:

nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő és arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 Zsíralkohol etilén oxidot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy a mezoszulfuron-metilt tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál többször!
SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől az alábbi távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Kezeletlen biztonsági övezet a nem mezőgazdasági földterülettől mért távolsága (kultúra: őszi búza):
Elsodródás-csökkentő technológia nélkül: 15 m
50 %-os elsodródás-csökkentő technológiával: 10 m
75 %-os elsodródás-csökkentő technológiával: 5 m

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

A jodoszulfuron és mezoszulfuron nagy biológiai aktivitása miatt a permetezőgép megfelelő tisztítása igen fontos, különösen, ha a Atlantis OD permetezést követően repce, cukorrépa, napraforgó, vagy zöldség kultúrákat kezelünk. Lényeges, hogy a géptisztítást a permetezés után mindjárt végezzük el, mielőtt a permetlé a gép különböző részeibe beleszáradna. A belső tisztításnál ügyeljünk a csövekre, szivattyúkra és szórófejekre is. Használjunk 0,1 % Hypo oldatot, majd többszöri tisztavizes öblítést.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt az őszi búza 3 leveles fejlettségétől a 2 nóduszos állapotáig lehet kijuttatni.

Nagy széltippan (Apera spica-venti) és parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) ellen a készítmény 1,0-1,25 l/ha-os adagjával kell a kezeléseket elvégezni. Gátolt növekedési viszonyok között (szárazság, tápanyaghiány), valamint erős fertőzés esetén a készítmény hatékonysága fokozható demetilált repceolaj adjuváns hozzáadásával. Túlfejlett gyomnövények és 2 nóduszhoz közeli búza fejlettségnél a szokásosnál erősebb gyomfertőzöttség esetén indokolt lehet az 1,25-1,5 l/ha-os adag alkalmazása, amely már a héla zab (Avena fatua) ellen is megfelelő hatékonyságot biztosít.
Bromus fajok ellen (fedél rozsnok (Bromus tectorum), mezei rozsnok (Bromus arvensis), gabona rozsnok (Bromus secalinus), bókoló rozsnok (Bromus commutatus), meddő rozsnok (Bromus sterilis)) a készítmény 1,5 l/ha-os adagjával lehet a legjobb gyomelnyomó hatást elérni. A készítmény alkalmazásával a kezelt rozsnok fajok zöldtömege nagymértékben csökken, virágzásuk elmarad. A Bromus fajok ellen a gyomnövények minél fejletlenebb állapotában célszerű védekezni. Fejlettebb gyomok, későbbi kijuttatás esetén, illetve száraz időjárás esetén a hatékonyság javítható demetilált repceolaj adjuváns hozzáadásával.

A készítmény alapvetően a gabonafélék egyszikű gyomnövényei ellen hatékony, de eredményesen elpusztítja a keresztes virágú magról kelő kétszikűeket, továbbá a szikfű- és pipitér fajokat. További kétszikű gyomfajokkal
való fertőzés esetén kombinációban való kijuttatása javasolt.

Az Atlantis OD hatékonysága kétszikű fertőzés esetén tankkombinációban kiegészíthető amidoszulfuron + jod-szulfuron-metil-nátrium + mefenpír-dietil hatóanyagú (Sekator OD) vagy MCPA-t észter formában tartalmazó készítményekkel.

Utóvetemény

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően csak őszi búza, őszi árpa és őszi káposztarepce vethetőek, kivéve a 1,5 l/ha-os dózis kijuttatását, ami után ősszel őszi káposztarepce nem vethető. Az utóvetemény vetése előtt szántani kell, vagy legalább 10 cm mély talajművelést kell végezni.
A készítmény kijuttatását követő év tavaszán korlátozás nélkül bármilyen kultúrnövény vethető, kivéve a 1,5 l/ha-os dózis kijuttatását, ami után a következő tavasszal napraforgó, takarmányrépa és cukorrépa nem vethetőek.

Ha a készítménnyel kezelt őszi búza kipusztul, akkor a kezelést követően csak tavaszi búza vethető, legalább 1 hónap után.

Dózis

Őszi búza

Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények és néhány magról kelô kétszikű gyomfaj
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,5 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles kortól 2 nóduszos állapotig (BBCH 13-32)

Engedélyezett kultúrák

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű, arcvédő, szemvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet.
Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.
A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt! Nem javasolt egy menetben kijuttatni 2,4-D-aminsó, dikamba, MCPA-aminsó, fenoxaprop-P-etil + mefenpír-dietil hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szerekkel. Az esetleges fitotoxicitás elkerülése miatt ugyancsak nem javasolt ásványolaj és paraffinolaj tartalmú adjuvánsokkal, nitrogén műtrágyákkal és nitrogén oldatokkal, valamint levéltrágyákkal való kombinálása. Esetleges fajtaérzékenység vonatkozásában a készítmény használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni!

Nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült őszi búza állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően csak őszi búza, őszi árpa és őszi káposztarepce vethetőek, kivéve a 1,5 l/ha-os dózis kijuttatását, ami után ősszel őszi káposztarepce nem vethető. Az utóvetemény vetése előtt szántani kell, vagy legalább 10 cm mély talajművelést kell végezni.
A készítmény kijuttatását követő év tavaszán korlátozás nélkül bármilyen kultúrnövény vethető, kivéve a 1,5 l/ha-os dózis kijuttatását, ami után a következő tavasszal napraforgó, takarmányrépa és cukorrépa nem vethetőek.

Ha a készítménnyel kezelt őszi búza kipusztul, akkor a kezelést követően csak tavaszi búza vethető, legalább 1 hónap után.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
őszi búza: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges