Flint® Max

Általános ismertető

Bevezető:

Gombaölő permetezőszer gyümölcsfélék és szőlő védelmére
Felszívódó és mélyhatással is rendelkezik
Két eltérő hatásmechanizmus
Hatékony védelem

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer alma, körte, birs, naspolya, szilva, cseresznye, meggy, borszőlő, görög- és sárgadinnye védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/586-1/2012 MgSzH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

500 g/kg (50 m/m%) tebukonazol
250 g/kg (25 m/m%) trifloxistrobin

Formuláció:

vízoldható granulátum (WG)

Hatásmód

A tebukonazol a gomba szervezet szterol bioszintézisében a demetiláz enzimet, míg a trifloxistrobin a mitokondriális légzés citokróm III. komplexét blokkolja. (FRAC kód: a tebukonazol 3, a trifoxistrobin 11.)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek)
  • ezután a Flint Max, illetve más WG vagy WP formulációjú készítményt,
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 750g

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 Apor/köd belélegzése tilos.
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 Trifloxistrobint (cas: 141517-21-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szenynyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védôruházatot ki kell mosni!

Géptisztítás

Ha csak a Flint Max volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Meggyben, cseresznyében, szilvában a készítményt egyszer lehet felhasználni virágzás kezdetétől a virágzás végéig, és egyszer a virágzást követően érésig. Virág- és hajtásfertőző monília ellen a virágzás kezdetétől, gyümölcsfertőző monília esetén a gyümölcsszíneződés kezdetén, levélbetegségek (lisztharmat, levéllyukacsosodások, szilvarozsda) ellen megelőző jelleggel célszerű kijuttatni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis alkalmazása javasolt.

Borszőlőben a virágzat kialakulásától lisztharmat ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elkezdeni, majd a fertőzésveszély alakulásának megfelelően 14 naponta ismételni. Amennyiben 14 napnál rövidebb permetezési forduló indokolt, két kezelés között más hatásmechanizmusú készítmény közbeiktatása ajánlott. Rezisztens lisztharmattal fertőzött területeken speciális kontakt lisztharmat elleni készítménnyel kombinációban kell kijuttatni! Szürkerothadás ellen megelőző jelleggel a virágzás időszakában és fürtzáródáskor javasolt kijuttatni. A virágzáskori erős szürkepenész nyomás esetén speciális botriticid készítmény alkalmazása javasolt.

Almában, körtében lisztharmat ellen a védekezéseket megelőző módon, pirosbimbós fenológiai állapotban javasolt elkezdeni és az intenzív hajtásnövekedési szakasz végéig folytatni. Varasodás ellen a védekezéseket az aszkospóra-szóródás intenzív szakaszában célszerű elkezdeni és a fertőzés erősségétől függően megismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis és kontakt hatóanyagú partner készítménnyel tankombinációban történő alkalmazása javasolt. Amennyiben 14 napnál rövidebb permetezési forduló indokolt, két kezelés között más hatásmechanizmusú készítmény közbeiktatása ajánlott. Tárolási betegségek ellen az érési időszakban a várakozási idő figyelembe vételével szükséges a kezelést elvégezni.

Görög- és sárgadinnyében 4 leveles fenológiától lisztharmat, peronoszpóra és kolletotrichumos betegség (fenésedés) ellen az első tünetek megjelenésekor javasolt kijuttatni és szükség esetén 10 nap múlva megismételni.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: lisztharmat, szürkerothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Alma

Károsító: lisztharmat, varasodás, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 81-87)

Birs

Károsító: lisztharmat, varasodás, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 81-87)

Körte

Károsító: lisztharmat, varasodás, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 81-87)

Naspolya

Károsító: lisztharmat, varasodás, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2-0,3 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 81-87)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: monília, levélbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,45 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Meggy (ültetvény)

Károsító: monília, levélbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,45 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szilva (ültetvény)

Károsító: monília, levélbetegségek, szilvarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,45 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Görögdinnye (szabadföldi)

Károsító: lisztharmat, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Görögdinnye (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: lisztharmat, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Sárgadinnye (szabadföldi)

Károsító: lisztharmat, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Sárgadinnye (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: lisztharmat, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétfél hatásmódot képvisel. A trifloxistrobin a rezisztenciára érzékeny, míg a tebukonazol a rezisztenciára közepesen érzékeny minősítést kapták. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Figyelem

A készítmény hatékonyságának megőrzése érdekében varasodás ellen tankkombinációban kontakt hatóanyagú készítménnyel javasolt kijuttatni. Kétszeri alkalmazás esetén, közvetlenül egymás után ne juttassuk ki, illetve a közbülső kezelést más hatásmechanizmusú készítménnyel javasoljuk.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

szőlő (bor) 35 nap, alma, körte, birs, naspolya 14 nap, cseresznye, meggy, szilva 7 nap, sárgadinnye, görögdinnye 3 nap