Input 460 EC

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Széles spektrummal rendelkező, két különböző hatóanyagot tartalmazó kalászos gombaölő szer.

Engedélyokirat száma: 6300/2459-1/2021. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
160 g/l protiokonazol
300 g/l spiroxamin

Formuláció:
emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A protioknazol szterol bioszintézist (demetiláz enzim) gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 3)
A spiroxamin szterol bioszintézist (delta-14 reduktáz enzim) gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 5)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

H302 Lenyelve ártalmas.
H332 Belélegezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. (Címkén nem feltüntetendő adat)
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Spiroxamint (CAS szám: 118134-30-8) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Javasolt technológiák

Őszi és tavaszi búza, tritikálé, őszi és tavaszi árpa, zab és rozs kultúrákban a levélbetegségek elleni kezelést előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni, kis és közepes fertőzési veszélyhelyzetben a kisebb (1,0 l/ha), nagy fertőzési nyomás mellett a nagyobb (1,25 l/ha) dózis kijuttatásával. A szártörő gomba elleni védekezést a szárbaindulás kezdetén javasolt végrehajtani. Kalászfuzáriózis ellen célzottan, a virágzás kezdetén indokolt védekezni a nagyobb dózis kijuttatásával, törekedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére. Hópenész ellen, a megfelelő biológiai hatás elérése érdekében szintén a nagyobb dózis kijuttatása szükséges.

Vetőmag előállítás céljából fenntartott pázsitokban és gyepekben a hópenész elleni kezelést fagymentes napon, megelőző jelleggel, az őszi gyeptisztítást követően javasolt elvégezni. A levélbetegségek ellen szintén megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni a készítményt.

Dózis

Rozs

Károsító: kalászfuzáriózis, rozsda, rinhospóriumos levélfoltosság, hópenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)

Tritikálé

Károsító: lisztharmat, szeptóriás betegség, pirenofórás betegség (fahéjbarna levélfoltosság), rozsda, kalászfuzáriózis, hópenész, szártörő gomba (szemfoltbetegség)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)

Zab

Károsító: lisztharmat, koronásrozsda, szeptóriás levélfoltosság, hópenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi árpa

Károsító: lisztharmat, rozsda, pirenofórás betegség (hálózatos levélfoltosság), kalászfuzáriózis, rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás levélfoltosság, hópenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Tavaszi árpa

Károsító: lisztharmat, rozsda, pirenofórás betegség (hálózatos levélfoltosság), kalászfuzáriózis, rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás levélfoltosság, hópenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás kezdetéig (BBCH 61)

Őszi búza

Károsító: lisztharmat, szeptóriás betegség, pirenofórás betegség (fahéjbarna levélfoltosság), rozsda, kalászfuzáriózis, hópenész, szártörő gomba (szemfoltbetegség)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)

Tavaszi búza

Károsító: lisztharmat, szeptóriás betegség, pirenofórás betegség (fahéjbarna levélfoltosság), rozsda, kalászfuzáriózis, hópenész, szártörő gomba (szemfoltbetegség)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulástól (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)

Pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák

Károsító: lisztharmat, levélfoltosságok, rozsda, hópenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: beállt gyep állapottól (BBCH 29)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek
: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő;
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges); 
mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű

Elsősegélynyújtás
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Figyelem

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
búza (őszi és tavaszi), tritikálé, árpa (őszi és tavaszi), zab, rozs: 42 nap; pázsitok és gyepek (vetőmagtermesztés): nem szükséges