Siltra Xpro

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer kalászosok (búza, tritikálé, árpa, rozs, zab) védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/1204-1/2020 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
60 g/l bixafén (HPLC-UV): 5,88 ± 0,59 % (m/m)
200 g/l protiokonazol (HPLC-UV): 19,61 ± 1,18 % (m/m)

Formuláció:
EC –emulzióképző koncentrátum

 

Hatásmód

Felszívódó hatású készítmény.

Protiokonazol: felszívódó, szterolbioszintézist gátló hatóanyag (FRAC kód: 3)
Bixafén: felszívódó, sejtlégzést gátló (szukcinát-dehidrogenáz enzim gátló) hatóanyag (FRAC kód: 7)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/csomagolóanyag elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Protiokonazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Javasolt technológiák

Kalászosokban (búza, rozs, tritikálé, árpa, zab) a kezelést a fertőzési veszélyhelyzettől függően 1 vagy 2 alkalommal célszerű elvégezni. A készítményt előrejelzésre alapozva, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni.
Búzában és tritikáléban a szártörő gomba elleni permetezéseket a szárbaindulás kezdetétől a kétszárcsomós állapotig terjedő időszakban javasolt elvégezni. A kalászfuzáriózis ellen célzottan, kalászhányást követően, a virágzás kezdetén szükséges védekezni 1,0 l/ha dózis felhasználásával, biztosítva a kalászok egyenletes permetlé fedettségét.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Rozs

Károsító: barnarozsda, koronás rozsda, lisztharmat, rinhospóriumos levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 szárcsomós állapottól (BBCH31) -kalászhányás végéig (BBCH 59)

Tritikálé

Károsító: sárgarozsda, vörösrozsda,lisztharmat szeptoriás levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosság (helmintosporiózis), kalászfuzáriózis, szártörő gomba
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) - teljes virágzásig (BBCH 65)

Zab

Károsító: barnarozsda, koronás rozsda, lisztharmat, rinhospóriumos levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 szárcsomós állapottól (BBCH31) -kalászhányás végéig (BBCH 59)

Őszi árpa

Károsító: törperozsda, lisztharmat, pirenofórás levélfoltosság (helmintosporiózis), rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) - teljes virágzásig (BBCH 65)

Tavaszi árpa

Károsító: törperozsda, lisztharmat, pirenofórás levélfoltosság (helmintosporiózis), rinhospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 szárcsomós állapottól (BBCH31) - első toklászok megjelenéséig (BBCH 49)

Őszi búza

Károsító: sárgarozsda, vörösrozsda,lisztharmat szeptoriás levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosság (helmintosporiózis), kalászfuzáriózis, szártörő gomba
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) - teljes virágzásig (BBCH 65)

Tavaszi búza

Károsító: sárgarozsda, vörösrozsda,lisztharmat szeptoriás levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosság (helmintosporiózis), kalászfuzáriózis, szártörő gomba
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) - teljes virágzásig (BBCH 65)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő
Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
 

Elsősegélynyújtás, terápia
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
búza (őszi-, tavaszi-,), tritikálé, rozs: 35 nap; árpa (őszi- és tavaszi árpa), zab: 42 nap