Movento®

Általános ismertető

Bevezető:

Osztályelső a szívókártevők ellen
Új hatóanyag
Kétirányú szisztémikus terjedés
Hosszú hatástartam
Kíméli a hasznos élő szervezeteket

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer alma, körte, csonthéjasok, káposztafélék, szőlő (anyatelep), szamóca, köszméte, ribiszke (piros és fekete), áfonya, fekete bodza, hajtatott zöldségfélék (paprika, paradicsom, uborka, tojásgyümölcs), fejes saláta, endívia, zöld fűszernövények, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák (gyökér), gumós zeller, komló és dísznövények (szabadföldi) rovarkártevői ellen

Engedélyokirat száma: 04.2/7527-1/2016. (NÉBIH)

Visszavonás: 2024.04.30.
Forgalmazás: 2024.10.30-ig
Felhasználás: 2025.10.30-ig

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Bogyótermésűek
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:
100 g/l (9,29 m/m %) spirotetramat

Formuláció: 
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A Tetromic és teramic sav származékok csoportja az acetil koenzim A karboxiláz enzim blokkolásán keresztűl a rovarok zsír bioszintézisét gátolják (IRAC kód: 23). A spirotetramat lipid-bioszintézist gátló, felszívódó hatású hatóanyag.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazását lehetőség szerint inkább kerüljük, hogy a hatóanyag felszívódását más vegyületek véletlenül se befolyásolják. Kifejezetten ellenjavasolt kaptán hatóanyagú készítményekkel történő
együttes kijuttatás. A növekedést befolyásoló regulátorok alkalmazása a felhasználása előtti, illetve utáni hétben szintén negatívan érintheti a hatékonyságot.
Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt!

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
kifejezetten veszélyes

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a permet belélegzését
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t, valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakcióelegyet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől alma, körte, őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye és meggy kultúrákban 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep)
biztonsági övezetet, valamint 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m biztonsági övezetet megtartása szükséges!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől egyéb kultúrákban 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPe 8 Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Movento volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almában és körtében vértetű ellen a kezelést közvetlenül a virágzást követően célszerű elvégezni, és a telepek kialakulása szerint megismételni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén a nagyobb dózis használata ajánlott. Körte-levélbolha ellen a kezelést, a készítmény lárvaölő hatására alapozva, előrejelzés alapján, a fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni, és a levélbolha telepek kialakulása szerint megismételni. A levéltetvek elleni védekezést növényvizsgálat
alapján, az első telepek megjelenésekor kell elvégezni, és a kártevő számának alakulása szerint megismételni. A dózist a lombkorona magasságához kell igazítani. A készítmény hektáronkénti maximális dózisa 2,25 l/ha.

Őszibarackban, kajsziban, szilvában, cseresznyében és meggyben levéltetvek ellen a kezelés a virágzás után végezhető el, a kártevő első telepeinek megjelenésekor. A nagyobb lombkoronájú fáknál ügyeljünk a megfelelő permetlé fedettség biztosítására a hatáscsökkenéshez vezető permetlé megfolyás elkerülése mellett. A készítmény a pajzstetvek közül elsősorban a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) és eperfa-pajzstetű (Pseudaulacaspis pentagona) ellen használható. Gyenge fertőzéskor egyetlen, erős fertőzéskor, illetve a második nemzedék elleni védelem érdekében két kezelés is szükségessé válhat. Az egyetlen illetve első kezelést az első nemzedék lárvarajzása kezdetének észlelését (szabad szemmel történő megfigyelés vagy ragasztószalagos szignalizáció) követően 1-2 héttel kell elvégezni. A dózist a lombkorona magasságához kell igazítani. A készítmény hektáronkénti maximális dózisa 1,5 l/ha.

Káposztafélékben (fejes káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, brokkoli, karalábé, kíniai kel, leveles kel), fejes salátában, endívia salátában, sárgarépában, petrezselyemben, pasztinákban, zöld fűszernövényekben a levéltetvek ellen a készítményt előrejelzésre alapozva kell kijuttatni és a kezelést szükség szerint egyszer megismételni.

Szőlő anyatelepen a szőlő-gyökértetű levéllakó alakja ellen az első kezelést a felmérések alapján, az előző évi kártételi helyzet ismeretében, a szőlő 5–6 leveles állapotában kell végrehajtani és a kártevő folyamatos szaporodása esetén szükség szerint meg kell ismételni. A kezeléseknél a nyári nemzedékek ellen nagyobb permetlémennyiség felhasználása szükséges.
A szőlőkabóca (Empoasca vitis) és az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) esetében a lárvák ellen kell időzíteni a védekezést.

Hajtatott szamócában a védekezést levéltetvek ellen az első telepek, liszteske ellen a kártevő megjelenésekor, szamócaatka ellen a kezdeti tünetek (torz levelek) kifejlődésekor kell elvégezni. A kezelések elvégzésekor ügyeljünk
a megfelelő permetlé fedettség biztosítására a szívleveleken is, amely különösen a szamócaatka elleni védelem tekintetében fontos.

Szabadföldi szamócában a levéltetvek elleni védekezést az első kis telepek megjelenésekor kell elvégezni.
Szamócában a védekezés nem végezhető a viragzást megelőző 2 hétben, virágzásban, illetve a termény 
betakaritása előtt.

Köszmétében, áfonyában, piros és fekete ribiszkében a kezelést kizárólag betakarítás után lehet elvégezni. A készítmény kijuttatásának megfelelő időpontja levéltetvek ellen általában nyár végén, illetve ősszel van, a szárnyas alakok betelepedése után az első telepek kialakulásakor. Eperfa-pajzstetű ellen a második nemzedék lárvarajzásának kezdetekor kell védekezni.

Fekete bodzában a levéltetvek ellen az első telepek, a bodza-levélatka ellen a kezdeti tünetek (torz levelek) kifejlődésekor kell védekezni. Takácsatkák ellen - növényvizsgálattal végzett előrejelzés alapján - a felszaporodás kezdetén kell a védekezést elvégezni, mert a készitmény főleg a tojásokra és a fiatal, kifejletlen állatokra hat. Erős fertőzés esetén ismételt kezelés szükséges.

Hajtatott paradicsomban, paprikában, tojásgyümölcsben és uborkában a levéltetvek ellen a védekezést az első telepek megjelenésekor kell elvégezni. A készítmény a molytetvek lárváit és pupáit pusztítja, a kifejlett (szárnyas) alakokra nincs hatással. Erős fertőzéskor más, szárnyas alak ellen is ható, hatóanyaggal kombinációban, vagy kétszeri kijuttatással alkalmazzuk. Takácsatkáknál a készítmény főleg a tojásokra és a fiatal kifejletlen állatokra hat, így erős fertőzéskor ismételt kezelés szükséges. Tripszek ellen, erős fertőzéskor más hatóanyagú készítményekkel váltakozva történő sorozatkezelés javasolt.
A készítmény, termesztési időszakonként legfeljebb 2 alkalommal juttatható ki.

Vöröshagymában a dohánytripsz elleni védekezést a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elvégezni.

Fokhagymában a dohánytripsz és a hagyma-levélatka ellen a kezdeti tünetek kifejlődésekor kell védekezni.

Gumós zellerben a tripszek elleni védekezést a kezdeti tünetek megjelenésekor, a levéltetvek elleni kezelést az első kis telepek kialakulásakor kell elvégezni.

Komlóban a levéltetvek elleni védekezést az első telepek kifejlodésekor kell elvégezni. Takácsatkak ellen - növényvizsgálattal végzett előrejelzés alapján - a felszaporodás kezdetén kell a védekezést elvégezni, mert a készítmény főleg a tojásokra és a fiatal, kifejletlen állatokra hat. Erős fertőzés esetén ismételt kezelés szükséges.

Szabadföldi dísznövényekben levéltetvek ellen a kártevő első telepeinek megjelenésekor kell a kezelést elvégezni. A dísznövények közül a borostyán és hortenzia fajoknál és fajtáknál valamint az angol muskátli fajtáknál, azok érzékenysége miatt, nem javasoljuk a készítmény alkalmazását.
Egyéb dísznövényekben kijuttatás előtt a helyi viszonyok között elvégzett próbapermetezés javasolt. A permetléhez adagolt adjuvánsok növelhetik a készítmény hatékonyságát, de egyúttal a növénykárosodás esélyét is, így az adalékok használata különös körültekintést igényel.

A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani.
A készítmény hatékonysága hatásfokozó segédanyag hozzáadasával növelhető. Az olajos hatásfokozót is 
tartalmazó kombináció a perzselési tünetek elkerülése érdekében elemi ként tartalmazó szerekkel nem keverhető.

Dózis

Szőlő (alany, szaporító anyag előállítás)

Károsító: szőlőgyökértetű levéllakó alakja, amerikai szőlőkabóca, szőlőkabóca (Empoasca spp.)
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha szőlő gyökértetű levéllakó alakja ellen,
0,7 l/ha amerikai szőlőkabóca ellen,
0,5 l/ha szőlőkabóca (Empoasca spp.) ellen
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól a 3 méteres hajtáshosszúságig (BBCH 16-39)

Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: szőlőgyökértetű levéllakó alakja, amerikai szőlőkabóca, szőlőkabóca (Empoasca spp.)
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha szőlő gyökértetű levéllakó alakja ellen,
0,7 l/ha amerikai szőlőkabóca ellen,
0,5 l/ha szőlőkabóca (Empoasca spp.) ellen
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól a 3 méteres hajtáshosszúságig (BBCH 16-39)

Alma

Károsító: vértetű, levéltetű, körte-levélbolhák 
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0-1,5 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5-2,25 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Körte

Károsító: vértetű, levéltetű, körte-levélbolhák
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0-1,5 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5-2,25 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Bodza (fekete)

Károsító: levéltetvek, bodza-levélatka, takácsatkák
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-1000 l
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyümölcsnövekedés kezdetétől a fajtára jellemző szyn kialakulásáig (BBCH 71-85)

Köszméte (egres, piszke)

Károsító: levéltetvek, ribiszkegubacsatka, eperfa-pajzstetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás után (BBCH 90-97)

Ribiszke (ribizli)

Károsító: levéltetvek, ribiszkegubacsatka, eperfa-pajzstetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás után (BBCH 90-97)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, szamócaatka, liszteske
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 1000-2000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: átültetésre alkalmas, gyökeres sarjnövények kialakulásától a virágzat megnyúlásáig (BBCH 49-56), valamint levélszíneződés kezdetétől az idôsebb levelek száradásáig (BBCH 93-97)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-1200 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: átültetésre alkalmas sarjnövény állapottól a virágzat megnyúlásáig (BBCH 49-56), és a levélszíneződéstől levélelhalásig  (BBCH 93-97)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: levéltetvek, pajzstetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: levéltetvek, pajzstetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Meggy (ültetvény)

Károsító: levéltetvek, pajzstetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: levéltetvek, pajzstetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Szilva (ültetvény)

Károsító: levéltetvek, pajzstetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5 l/ha (1 m-es lombkorona)
1,0 l/ha (2 m-es lombkorona)
1,5 l/ha (3 m-es vagy magasabb lombkorona)
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől érés kezdetéig (BBCH 69-81)

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, liszteske, tripszek, takácsatka
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól érésig (BBCH 12-89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, liszteske, tripszek, takácsatka
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól érésig (BBCH 12-89)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,45-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól gyökérnövekedés végéig (BBCH 12-49)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,45-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól gyökérnövekedés végéig (BBCH 12-49)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,45-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól gyökérnövekedés végéig (BBCH 12-49)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: hagyma-levélatka, tripszek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 400-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól levélszáradásig (BBCH 13-49)

Vöröshagyma (szabadföldi, magrólvetett)

Károsító: dohánytripsz
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 150-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól levélszáradásig (BBCH 13-47)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: dohánytripsz
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 150-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól levélszáradásig (BBCH 13-47)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek, liszteske, tripszek, takácsatka
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 800-1500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2leveles állapottól érésig (BBCH 12-89)

Bimbós kel (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Brokkoli (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Fehér fejeskáposzta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Vörös fejeskáposzta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Karalábé (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Karfiol (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Kelkáposzta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os fejméretig (BBCH12-48)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os fejméretig (BBCH12-48)

Dísznövény

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás végétől (BBCH 69-89)

Bimbós kel (hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Karfiol (hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Zöld fűszernövényekAngyalgyökérBazsalikomBorsikafűCitromfűIzsópKakukkfűKaporKorianderLestyánLevélzellerMajorannaMentaMetélőhagymaMetélőpetrezselyemRozmaringSzurokfűTárkonyZamatos turbolyaZsálya

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Angyalgyökér

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Lestyán

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Szurokfű

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Borsikafű

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Tárkony

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Zsálya

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Izsóp

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Kakukkfű

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Citromfű

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Rozmaring

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Koriander

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Bazsalikom

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Menta

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Majoranna

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Zamatos turbolya

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Metélőhagyma

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Metélőpetrezselyem

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Kapor

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Levélzeller

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80%-os levéltömegig (BBCH 12-48)

Áfonya

Károsító: levéltetvek, ribiszkegubacsatka, eperfa-pajzstetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás után 

Tojásgyümölcs

Károsító: molytetű
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól az első gyümölcs kifejlődéséig (BBCH 16-70)

Kínai kel

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Leveles kel

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,5-0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapottól a végleges fejméretig (BBCH 13-49)

Endívia

Károsító: levéltetvek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 80% fejméretig (BBCH 12-48)

Komló

Károsító: levéltetvek, takácsatkák
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 1000-3000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 0
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Hajtásnövekedés kezdetétől 50 %-os termésméretig (BBCH 31-75)

Gumós zeller

Károsító: levéltetvek, tripszek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,75 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól gumónövekedés végéig (BBCH12-49)

Engedélyezett kultúrák

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, ültetvényben, zárt termesztő berendezésben több éven-évtizeden keresztül azonos hatásmódú rovarölő szerek felhasználása rezisztens egyedek, később populációk, kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen kártevők ellen az adott rovarirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja még ismételt felhasználás esetén sem lesz hatékony.
A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, szerrotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban ill. biológiai ágensek alkalmazásával.
A tetromic és teramic sav származékok csoportja a rovarok zsír bioszintézisét gátolják, (IRAC kód: 23) amely hatásmechanizmussal mindez ideig mindössze négy hatóanyag rendelkezik. Rezisztencia érzékenységük alacsony.

Figyelem

Ne feledje:

  • A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani.
  • A készítmény hatékonysága hatásfokozó segédanyag hozzáadásával növelhető, de a káposztafélék kivételével általában nem szükséges, mert felszívódását SC formulációja biztosítja. Hatóanyagának stabilitása enyhén savas közegben a legjobb. A növényen belül uralkodó, enyhén lúgos környezet hatására a spirotetramat könnyen oldódó szívókártevőkre toxikus formává alakul. Hatása tehát akkor a legjobb, ha a toxikus forma a növényen belül alakul ki és nem a permetlében.
  • Az olajos hatásfokozót is tartalmazó kombináció a perzselési tünetek elkerülése érdekében elemi ként tartalmazó szerekkel nem keverhető.
  • A készítmény alkalmazása kockázatot jelent a ragadozó atkákra, így azok üvegházi betelepítése a készítménnyel kezelt kultúrában nem javasolt.
  • Virágzó kultúrában a szert alkalmazni tilos!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradást követően)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

alma, körte, őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy: 21 nap;
sárgarépa, gyökérpetrezselyem, pasztinák, gumós zeller: 21 nap;
fekete bodza: 14 nap;
káposztafélék (fejes káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, brokkoli, karalábé, kínai kel, leveles kel), paprika, paradicsom, uborka (hajtatott), tojásgyümölcs (hajtatott): 3 nap;
fejes saláta, zöld fűszernövények: 7 nap;
endívia: 21 nap;
vöröshagyma, fokhagyma: 7 nap;
komló: 21 nap;
dísznövények (szabadföldi), szőlő (anyatelep), szamóca (szabadföldi, hajtatott), köszméte, ribiszke (piros és fekete), áfonya: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges