Falcon® Pro

Általános ismertető

Bevezető:

Teljes körű biztos védelem a levél- és kalászbetegségek ellen
Rugalmas felhasználási lehetőség
Gyors kezdeti hatás és igen hosszú tartamhatás
Kiemelkedő gazdaságosság

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer kalászosok (őszi búza, rozs, tritikále, őszi és tavaszi árpa, zab) védelmére.

Engedélyokirat száma: 04.2/4035-1/2012. NÉBIH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

53 g/l (5,4 m/m%) protiokonazol
224 g/l (22,9 m/m%) spiroxamin
148 g/l (15,1 m/m%) tebukonazol

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

Tebukonazol: szisztemikus triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja (DMI-hatás) két helyen (c14 demetiláz és Δ8-Δ7 izomeráz). Kiváló hatású nagyon sokféle betegség ellen.

Protiokonazol: szintén DMI-hatású szisztemikus triazol fungicid,: a szterolok elővegyületei közül a lanoszterol, vagy a 2,4-Me-di-H-lanoszterol demetilációját gátolja. Kiemelkedő hatékonyságú fuzáriózis ellen.

Spiroxamin: spiroketálamin DMI hatású fungicid. Igen gyorsan felszívódik, és nagyságrenddel fokozza a triazol hatóanyagok felszívódását. Kitűnő hatású lisztharmat ellen.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez (különösen a kalászkezelésnél) érdemes korszerű, kettősréses szórófejet, vagy előre-hátra szóró megoldást választani.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, Jubileum Pro Csomag

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H332 Belélegezve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

Kalászosokban a készítményt egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni a fertőzési nyomás függvényében.

Búza, rozs és tritikále esetében lisztharmat ellen egy vagy két kezeléssel (2-4 nóduszos állapot, kalászhányás végén - virágzás kezdetén) 0,6-0,8 l/ha dózisban indokolt a készítményt kijuttatni. Pirenofórás- és szeptóriás és
rozsdabetegségek ellen az első tünetek megjelenésekor 0,7-0,9 l/ha a védekezéshez javasolt szermennyiség. Kalászfuzáriózis ellen célzott védekezésként a szert a kalászhányás után, virágzáskor 0,9-1,0 l/ha mennyiségben
kell kijuttatni. Amennyiben a csapadékos időjárás miatt fuzárium járvány kialakulására számíthatunk, a nagyobb dózis (1,0 l/ha) használata indokolt.

Árpában a készítmény szintén az említett levél- és kalászbetegségek ellen használható fel 0,6-0,8 l/ha dózisban.

Dózis

Rozs

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Tritikálé

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Zab

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Őszi árpa

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Tavaszi árpa

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Őszi búza

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás vége (BBCH 69)

Tavaszi búza

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6-0,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 61)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: Vegyi anyag permet ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag por, cseppek, permet elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. Zárt helyiségben végzett előkészítéskor FFA1P2 szelepes szűrő félálarc vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő félálarc, kijuttatóknak: Vegyi anyag permet ellen védő (4.típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag por, cseppek, permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. A permet/aeroszol belégzésének, szájba jutásának (a légutakban történő beszívásának) megelőzésére – fentiek mellett – FFAP2D részecskeszűrő félálarc.

Rezisztencia

Ugyanazon a területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú gombaölő szerek felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó akkor
tekinthető rezisztensnek, ha a gombaölő szer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, időzítés betartása) ellenére, átlagos időjárási körülmények és fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gombaölő szerek tankkeverékben való, vagy egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

  • A Falcon Pro kiváló eredménnyel alkalmazható a gabonafélék valamennyi jelentős betegsége ellen, így búzában lisztharmat, vörösrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás levél és pelyvafoltosság, pirenofórás levélfoltosság, és kalászfuzáriózis, árpában lisztharmat, rinhospóriumos foltosság, hálózatos foltosság, barna foltosság, törperozsda és élettani foltosság, rozsban és tritikáléban lisztharmat, vörösrozsda és rinhospóriumos foltosság, zabban lisztharmat és koronás rozsda ellen.

Keverhetőség

  • A Falcon Pro korszerű „gyors” formulációval bír, ezért el kell kerülni a többszörös tankkeverékek tűző napon, és/vagy forróságban történő kijuttatását.
  • A készítmény Bayer herbicidekkel, Decis Mega-val, Biscaya-val, Proteus-szal és Cerone-val keverhető. Levéltrágyákkal történő kombinálásánál legalább 300 l/ha permetlé alkalmazása javasolt.
  • Kombináláskor minden esetben végezzünk előzetes keverési próbát.
  • Ne alkalmazzunk túl nagy levéltrágya dózisokat.
  • A Falcon Pro nagydózisú UAN-oldatokban való kijuttatása nem javasolt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé) 35 nap