Zantara®

Általános ismertető

Bevezető:

Új hatásmód, új hatóanyag: bixafén 
Erőteljesebb hatás, hosszabb hatástartam 
Fokozott asszimiláció, nagyobb termés
Csúcstermék a terméscsúcsokért

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikále, zab) védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/7234-1/2011. MgSzH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

50 g/l (5,1 m/m %) bixafen
166 g/l (16,8 m/m %) tebukonazol

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A tebukonazol szisztemikus triazol fungicid, a gombák ergoszterol bioszintézisét gátolja (DMI-hatás).
Kiváló hatású nagyon sokféle betegség ellen.
A bixafén pirazol-karboxamid hatóanyag. A karboxamidok az SDHI hatással rendelkeznek, mely gombák légzése során a citrát-körben a szukcinátdehidrogenáz enzim gátlását jelenti. Hatására megszakad a mitokondriumokban az elektron átadás, és a gomba életfolyamatai leállnak. A bixafen a fuzáriózis kivételével valamennyi gabonabetegség ellen hatékony.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez érdemes korszerű kettős-réses szórófejet és – különösen tankkombináció esetén – nagyobb lémennyiséget választani.

Légi kijuttatás:

Legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, közepes cseppes permetezéssel (200-400 μ), a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródás gátló szórófej alkalmazásával.
Lémennyiség: 50-80 l/ha.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H335 Légúti irritációt okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/ permet belélegzését.
P280 Védőkesztyűt/-ruhát és szem-/arcvédőt kell viselni.
P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosás bő (szappanos) vízzel.
P304+P340 Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni,és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m-es, légi kijuttatás esetén 100 m-es távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet. Légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m, a szomszédos kultúráktól 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül engedélyezéstől függően felhasználható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

A készítményt kalászosok levél- és kalászbetegségei ellen preventív jelleggel, a kultúrnövények 2 szárcsomós állapotában és kalászhányás végén, virágzás kezdetén célszerű kijuttatni.

Dózis

Rozs

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Tritikálé

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Zab

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Őszi árpa

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Tavaszi árpa

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Őszi búza

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Tavaszi búza

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Durum búza

Károsító: levél- és kalászbetegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 21
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha, légi kijuttatás: 50-80 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH 69)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), szemvédő, légzésvédő (FFP2).

Rezisztencia

A karboxamid hatóanyagok (SDHI FRAC 7. csoport) keresztrezisztenciát mutatnak. Így ugyanazon a területen, több éven át SDHI gombaölő szerek felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet.
Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó akkor tekinthető rezisztensnek, ha a gombaölő szer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, időzítés betartása) ellenére, átlagos időjárási körülmények és fertőzési
nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú gombaölő szerek tankkeverékben való, vagy egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

A Zantara kiváló eredménnyel alkalmazható a gabonafélék valamennyi jelentős betegsége ellen, így búzában lisztharmat, vörösrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás levél és pelyvafoltosság, pirenofórás levélfoltosság, és kalászfuzáriózis, árpában lisztharmat, rinhospóriumos foltosság, hálózatos foltosság, barna foltosság, törperozsda, ramuláriás foltosság, és élettani foltosság, rozsban és tritikáléban lisztharmat, vörösrozsda és rinhospóriumos foltosság, zabban lisztharmat és koronás rozsda ellen.

Búzában (valamint intenzív rozs, vagy intenzív tritikále kultúrában) 1,25-1,5 l/ha a javasolt dózis. Levélbetegségek elleni kezelésre a zászlóslevél kiterülés (BBCH39) és kalászolás kezdete (BBCH51) között 1,25-1,5 l/ha dózisban javasolt. Korábbi és kisebb dózisú kezelés esetén az élettani hatások teljes érvényesülése nem várható. Levél- és kalászbetegségek ellen 1,5 l/ha dózisban javasolt optimálisan a virágzás közepén (BBCH65). Az élettani hatások ekkor is kiválóan érvényre jutnak.
Egy kezelés esetén a kijuttatás a kalászolás vége (BBCH59), virágzás kezdete (BBCH61) idején 1,25-1,5 l/ha dózisban javasolt.
Két kezelés esetén a Zantara-t használhatjuk az első vagy - mérsékelt fuzáriumveszély esetén - mindkét kezelésre. Az első kezelésre levélbetegségek ellen a javasolt dózis a betegségtől és a fertőzés erősségétől függően 1,25- 1,5 l/ha, a kijuttatás ideje optimálisan a zászlóslevél kiterülés (BBCH39). A második kezelést a virágzás eleje és közepe között ajánlott elvégezni 1,5 l/ha Zantara-val.

Árpában (esetenként zabban) 1,0-1,25 l/ha dózisban elsősorban levélbetegségek ellen javasolt. A kezelés már akár 2-nóduszos állapotban is elvégezhető, de a zöldítő hatás érvényre jutásához a zászlóslevél kiterülése (BBCH39) a megfelelő stádium.

Keverhetőség:

Bayer herbicidekkel, Decis Mega-val, Biscaya-val és Cerone-val keverhető. A Zantara formulációja gyors felszívódást biztosít, emiatt levéltrágyával történő kombinálásnál 300 l/ha permetlé alkalmazása javasolt. Levéltrágya kombinálásakor minden esetben végezzünk keverési próbát. A Zantara nagydózisú UAN-oldatokban való kijuttatása nem javasolt.

A Zantara magas, emelkedő hőmérsékleten, erős napsütésben kijuttatva - különösen nagyobb dózisok és/vagy levéltrágyás kombináció esetén - érzékeny fajtákon esetenként levéltünetet okozhat. Ez elkerülhető nagyobb lémennyiség alkalmazásával, illetve csökkenő napsütés és hőmérséklet mellett végzett permetezéssel.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikále) 35 nap