Decis Forte

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Rovarölő szer őszi káposztarepce, mustár, olajretek, őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále, cukorrépa, takarmányrépa, karórépa, kelbimbó, fejes káposzta és karfiol kultúrák védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/8155-1/2015. (NÉBIH)

Összetétel

Hatóanyag: 100 g/l (10,5 m/m %) deltametrin

Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A deltametrin a piretroidok csoportjába (IRAC 3. csoport) tartozó inszekticid hatóanyag. A rovarok idegrendszerét bénítja: a preszinaptikus idegsejt Na-ion csatornák működését gátolva folyamatos ingerületet hoz létre. Kontakt és gyomorméreg. Kiváló azonnali taglózó és repellens hatással rendelkezik.

Kijuttatási technológia

A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig víz-zel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget hozzáadni. A Decis Forte formulációjának köszönhetően kevésbé érzékeny a permetlé mennyiségre, de a javasolt lémennyiséget be kell tartani. Olyan szórófejet és nyomást kell  választani, ami biztosítja a megfelelő fedettséget.

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 liter

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:
mérsékelten kockázatos

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPe 8 Méhekre veszélyes!
Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Géptisztítás

Ha csak Decis Forte volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először: a tartály térfogat minimum 1/5-öd része másodszor: a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben repcedarázs esetében a fiatal lárvák ellen kell időzíteni a védekezést (szikleveles – néhány lombleveles állapot). A repce-fénybogarak elleni védekezés szükségességéről egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. Ismétlődő betelepedés esetén 14 nap múlva a permetezés megismételhető. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatékonyak.

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést az imágók táblára történő betelepedése, ill. a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni.

Cukorrépában, karórépában és olajretekben a permetezést levéltetvek ellen a kártevők tömeges megjelenésekor, a bagolylepkék lárvái ellen a lárvakelés időszakában javasolt elvégezni. A bagolylepkéknél nemzedékenként általában egy védekezés indokolt, azonban elhúzódó lárvakelés, vagy erős fertőzés esetén - más készítménnyel történő - ismételt védekezés lehet szükséges.
Cukorrépában, karórépában és takarmányrépában a cukorrépalégy ellen kettő-négy leveles állapottól szükséges védekezni.

Fejes káposzta, kelbimbó, karfiol, brokkoli kultúrákban a magról vetett vagy kiültetett állomány káposztalégy elleni védelmét 3-4 leveles állapotban, illetve palántaneveléskor szükséges megkezdeni. Bagolylepkék hernyói ellen a lárvák korai (L1-L2-es) fejlődési állapotában javasolt védekezni.

Burgonyában burgonyabogár ellen a permetezést rendszeresen végzett növényvizsgálatra alapozva, a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni.

Paradicsomban, tojásgyümölcsben, napraforgóban, burgonyában, takarmányrépában, sárgarépában, pasztinákban, gyökér zellerben, fekete retekben, tormában és szamócában a levéltetvek elleni védekezéseket előrejelzésre alapozva, az első levéltető telepek megjelenésekor ajánlott megkezdeni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével állapítható meg.

Paradicsomban és tojásgyümölcsben üvegházi liszteske ellen a kezelést a kártevő megfigyelésére alapozottan, az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény a fiatal, L1 és L2 fokozatú lárvák ellen hatásos. A védekezést az imágókra és fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni.

Retekben, fekete retekben, paradicsomban, tojásgyümölcsben, sárgarépában, pasztinákban, gyökér zellerben, tormában, karalábéba, kínai kelben és takarmányrépában, a bagolylepkék elleni védekezést előrejelzésre (szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés kezdetén célszerű elvégezni.

Paradicsomban, tojásgyümölcsben, retekben, fekete retekben, sárgarépában, pasztinákban, gyökér zellerben, cukorrépában, karórépában, takarmányrépában és lenben károsító tripszfajok  ellen az állományba betelepedő egyedek megjelenésekor szükséges a védekezést elkezdeni.

Szamócában a szamóca-bimbólikasztó elleni védekezést az első virágzatok megjelenésekor javasolt elkezdeni.

Borszőlőben és csemegeszőlőben a szőlőmolyok elleni védekezést előrejelzésre (szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lépkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés kezdetén célszerű elvégezni. Az amerikai szőlőkabóca ellen az L3-L4 fokozatú lárvák, valamint a később megjelenő imágók rajzása idején javasolt a védekezést végre hajtani.

Szemes kukoricában és csemegekukoricában a kukoricamoly és a bagolylepkék rajzását alapul véve a fiatal lárvák megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt. A kukoricamoly rajzását fénycsapda segítségével lehet nyomon követni. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésének az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50%-ot és egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhető a táblában, célszerű haladéktalanul megkezdeni a védekezést. A kukorica pollenszórósása (hímvirágzása) idején, illetve, ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy a környezetében egyéb virágzó kultúra található, a szer csak méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente lőtt egy órával kezdhető meg. A kezelést éjfélig be kell fejezni, illetve éjféltől a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell. Mivel a készítmény nem hosszú hatástartamú, az imágók rajzáserősségétől függően ismételt védekezés(ek)re lehet szükség. A levéltetvek elleni védekezéseket előrejelzésre alapozva, az első levéltetű telepek megjelenésekor ajánlott megkezdeni.

A deltametrin nátrium-csatorna módosító piretroid (IRAC Mode of Action Classification: 3A), kontakt hatásmechanizmusú rovarölő szer hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: szőlőmolyok, amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5.levél kiterülése- szedés érettség (BBCH 15-87)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: szőlőmolyok, amerikai szőlőkabóca
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5.levél kiterülése- szedés érettség (BBCH 15-87)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szamóca-bimbólikasztó, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: átültetésre alkalmas, gyökeres sarjnövények - érés kezdete (BBCH 49-81)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: szamóca-bimbólikasztó, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: átültetésre alkalmas, gyökeres sarjnövények - érés kezdete (BBCH 49-81)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: üvegzázi liszteske, levéltetvek, tripszek, gyapottok-bagyolylepke
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 600-1400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapot - teljes érés (BBCH 15-89)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: üvegzázi liszteske, levéltetvek, tripszek, gyapottok-bagyolylepke
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 600-1400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapot - teljes érés (BBCH 15-89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: üvegzázi liszteske, levéltetvek, tripszek, gyapottok-bagyolylepke
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 600-1400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapot - teljes érés (BBCH 15-89)

Torma (szabadföldi)

Károsító: vetési bagolylepke, ipszilon bagolylepke, tavaszi káposztalégy, levéltetvek, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek, kártevő lepkék, sárgarépalégy, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Retek (szabadföldi)

Károsító: vetési bagolylepke, ipszilon bagolylepke, tavaszi káposztalégy, levéltetvek, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: levéltetvek, kártevő lepkék, sárgarépalégy, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Bimbós kel (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH 12-49)

Brokkoli (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapot- végleges virágzat méret (BBCH 10-49)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: lombrágó hernyók, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - végleges fejméret (BBCH 12-49)

Karalábé (szabadföldi)

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapot- végleges virágzat méret (BBCH 10-49)

Rozs

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Tritikálé

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Zab

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Őszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Tavaszi árpa

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Őszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Tavaszi búza

Károsító: vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, gabonapoloskák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,0625 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3 leveles állapot- viaszérés kezdete (BBCH 13-81)

Szemes kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár, kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1258 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3-4 leveles állapot- szemfejlettség (BBCH 13-79)

Csemege kukorica

Károsító: amerikai kukoricabogár, kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 3-4 leveles állapot- szemfejlettség (BBCH 13-79)

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyabogár, levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 150-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 levelet állapot - az első virágzat boigyónak 90%-a eléri a végleges méretet, vagy lehullott (BBCH 15-79)

Cukorrépa

Károsító: lombrágó hernyók, tripszek, levéltetvek, cukorrépalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első pár levél látható- gyökérfejlődés vége (BBCH 11-49)

Mustár

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos, repcebecő-ormányos és repce-fénybogár, levéltetvek, repcebolha, káposztabolhák, repcedarázs
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: sziklevele állapot - virágzás vége (BBCH 10-69)

Olajretek

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos, repcebecő-ormányos és repce-fénybogár, levéltetvek, repcebolha, káposztabolhák, repcedarázs
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: sziklevele állapot - virágzás vége (BBCH 10-69)

NapraforgóOlaj napraforgóÉtkezési napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - virágzás vége (BBCH 12-69)

Étkezési napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - virágzás vége (BBCH 12-69)

Olaj napraforgó

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - virágzás vége (BBCH 12-69)

Őszi káposztarepce

Károsító: repceszár-ormányos, nagy repceormányos, repcebecő-ormányos és repce-fénybogár, levéltetvek, repcebolha, káposztabolhák, repcedarázs
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 250-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: sziklevele állapot - virágzás vége (BBCH 10-69)

Bimbós kel (hajtatott)

Károsító: lombrágó hernyók, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH 12-49)

Karfiol (hajtatott)

Károsító: lombrágó hernyók, káposztalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 350-600 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapot - végleges fejméret (BBCH 12-49)

Takarmányrépa

Károsító: levéltetvek, lombrágó hernyók, cukorrépalégy, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 pár levél látható - gyökérfejlődés vége (BBCH 11-49)

Karórépa

Károsító: lombrágó hernyók, tripszek, levéltetvek, cukorrépalégy
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első pár levél látható- gyökérfejlődés vége (BBCH 11-49)

Tojásgyümölcs

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 600-1400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapot - teljes érés (BBCH 15-89)

Kínai kel

Károsító: lombrágó hernyók
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles állapot- végleges virágzat méret (BBCH 10-49)

Gumós zeller

Károsító: levéltetvek, kártevő lepkék, sárgarépalégy, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,125 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Len

Károsító: tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első oldalhajtás megjelenése - a toktermések 10%-a érett (BBCH 21-81)

Fekete retek

Károsító: vetési bagolylepke, ipszilon bagolylepke, tavaszi káposztalégy, levéltetvek, tripszek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,075 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1 leveles állapot - gyökérnövekedés vége (BBCH 11-49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), szemvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), szemvédő; mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, ültetvényben, zárt termesztő berendezésben több éven, évtizeden keresztül azonos hatásmódú rovarölő szerek felhasználása rezisztens egyedek, később populációk, kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen kártevők ellen az adott rovarölő szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja még ismételt felhasználás esetén sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban, ill. biológiai ágensek alkalmazásával.

Figyelem

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.  Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi káposztarepce, mustár, olajretek, len: 45 nap;
őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále, tavaszi búza, tavaszi árpa, zab, szemes kukorica, cukorrépa, takarmányrépa, karórépa, borszőlő: 30 nap;
kelbimbó, fejes káposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, kínai kel, burgonya., sárgarépa, csemegeszőlő, retek, fekete retek, torma, pasztinák, gyökérzeller: 7 nap;
paradicsom, tojásgyümölcs (padlizsán), szamóca, csemegekukorica: 3 nap;
napraforgó: 60 nap