Bandur

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Engedélyokirat száma: 6300/3846-1/2020. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: 

600 g/l aklonifen (49,8 w/w%)

Formuláció:

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

Az aklonifen hatóanyag a talajfelszínre kijuttatva filmréteget képez, mellyel érintkezve a kelőfélben lévő gyomnövények felveszik a hatóanyagot. Nem gyökéren, hanem hajtáson (sziklevélen vagy kétszikűeknél hipokotilon, egyszikűeknél koleoptilon) keresztül történik a hatóanyag felvétele. Ennek hatására fitoén halmozódik fel a sejtekben, nem képződnek karotinoidok. A kloroplasztiszok fejlődése leáll, nem képződik klorofill. Jellegzetes tünetek a kifehéredés, klorózis, növekedésgátlás, végül az érzékeny gyomok elpusztulnak.
Mivel filmréteget képez a talajfelszínen, ezért az optimális hatékonyság elengedhetetlen feltétele a jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszín és az egyenletes kijuttatás. A kezelt területen végzett talajmunka a hatékonyságot biztosító filmréteget megbontja, annak hatását jelentősen rontja. A cserepesedésre hajlamos talajokon a jelenség kialakulását követően a gyomnövények a talajrepedésekből kikelhetnek.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 5596 mg/ttkg

Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzvédelmi besorolás: nem jelölésköteles

H351 Feltehetően rákot okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405  Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolinon-t (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH410 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A vízi szervezetek védelme érdekében nem használható 2%-nál nagyobb lejtésű területeken!

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy  alkalommal,  vöröshagymában és mogyoróhagymában osztott kezelés eseten két alkalommal használható fel!

Burgonyában a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen, a burgonya kelése előtt kell kijuttatni a készítményt 3,0 l/ha dózisban. Ha a burgonya mar kikelt, akkor a készítmény  nem  alkalmazható. A készítmény kijuttatását követően végzett talajmunka nagymértékben csökkenti a készítmény hatékonyságát. A burgonyában való felhasználás előtt a fajtatulajdonos véleményét ki  kell kérni! Vetőburgonyában  kedvezőtlen  körülmények esetén (csapóeső felverheti a készítményt a levelekre)  a vírusfertőzéshez hasonló átmeneti tüneteket (klorózis és levéldeformáció)  okozhat, ami megnehezítheti a vírusfertőzött egyedek eltávolítását.

Száraz borsóban és lóbabban 3,0 l/ha dózisban preemergensen, vetés után a lehető legrövidebb  időn  belül, de legkésőbb 3 napon belül kell kijuttatni a készítményt. Fontos az egyenletes, legalább 3 cm-es vetésmélység betartása a megfelelő szelektivitás érdekében.

Sargarépa, levélpetrezselyem és édeskömény kultúrában preemergensen, vetés után a lehető  legrövidebb időn belül kell kijuttatni 2,5 l/ha dózisban. Megkésett kezelés esetén a kultúrnövény  károsodhat.

Szarzeller, levélzeller és gumós zeller kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 4-5 leveles állapotában, a zellerpalánták kiültetése után 7-10 nappal, a teljes begyökeresedést követően, 2,5 l/ha dózisban juttatható ki a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést három csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a zeller levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkártételtől mentes levélzetű zellert szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Dughagymáról termesztett fokhagymában felhasználható ősszel vagy tavasszal ültetés után, kelés előtt (preemergensen) 3,0 l/ha dózisban.

Dughagymárol termesztett vöröshagymában 2,5 l/ha dózisban ültetés után, kelés előtt (preemergensen) juttatható ki. Dughagymáról termesztett vöröshagymában osztott kezelés formájában is kijuttatható, 1,5 l/ha dózisban preemergensen, majd 1,0 l/ha dózisban posztemergensen, a 2. levél megjelenésétől az ötödik levél megjelenéséig, a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést 3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkártételtől mentes levélzetű hagymát szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Dohányban palántázás előtt juttatható ki 2,5 l/ha dózisban.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívűl helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Koriander, kapor, lestyán és pasztinák kultúrában preemergensen, vetés után a lehető legrövidebb  időn belül kell kijuttatni 2,5 l/ha dózisban.

Dughagymárol termesztett mogyoróhagymában osztott kezelés formájában juttatható ki, 1,5 l/ha dózisban preemergensen, majd 1,0 l/ha dózisban posztemergensen, a 2. levél megjelenésétől az ötödik levél megjelenéséig, a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.

Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést 3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a mogyoróhagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkárteteltol mentes levélzetű hagymát szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.

Utóvetemény

A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén a kezelést követő legalább 3 hét elteltével és legalább 15 cm mély talajművelést követően lóbab, borsó, lencse, szója, kukorica és napraforgó, tavaszi búza és tavaszi árpa vethető, illetve burgonya ültethető.

Dózis

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a zellerpalánták kiültetése után (BBCH 14-15)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1. kezelés: 1,5 l/ha (pre)
2. kezelés: 1,0 l/ha (poszt)
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-07), és a 2. levél megjelenésétől az 5. levél megjelenéséig (BBCH 12-15)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: palántázás előtt (BBCH 00)

BurgonyaBurgonya vetőgumóÉtkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Étkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Burgonya vetőgumó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Édeskömény

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Lestyán

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Koriander

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Kapor

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Mogyoróhagyma

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1. kezelés: 1,5 l/ha (pre)
2. kezelés: 1,0 l/ha (poszt)
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-07), és a 2. levél megjelenésétől az 5. levél megjelenéséig (BBCH 12-15)

Száraz borsó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Lóbab

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Előírt védőfelszerelés

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy  alkalommal,  vöröshagymában és mogyoróhagymában osztott kezelés eseten két alkalommal használható fel!
  • Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.
  •  

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
1 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
burgonya, száraz borsó, lóbab, fokhagyma, dohány: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges; sárgarépa, pasztinák, gumós zeller, levélpetrezselyem, levélzeller, kapor, lestyán, koriander, édeskömény, szárzeller, vöröshagyma, mogyoróhagyma: 90 nap