Delion

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukorica (takarmány) és cirok védelmére.

Engedélyokirat száma: 
6700/1496-2/2023. NÉBIH
A Delion gyomirtó permetezőszer azonos a 04.2/3991-1/2017. NÉBIH számon engedélyezett Kalimba gyomirtó permetezőszerrel.

Összetétel

Hatóanyag:
480 g/l dikamba (41,3 % m/m)

Formuláció:
folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

A dikamba hatóanyag a HRAC „O” hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 liter

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a kezelést végrehajtani.

Cirokban a kultúrnövény 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél kell a készítményt kijuttatni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Dózis

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)

Cirok (szemes)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)

Előírt védőfelszerelés

Előkészítőknek: védőkesztyű
Kijuttatóknak: nem szükséges

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kukorica (takarmány), cirok: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges