Sekator® OD

Általános ismertető

Bevezető:

Kiváló hatékonyság
Rugalmas felhasználási idő
Fokozott hatásbiztonságú OD formuláció

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, őszi és tavaszi árpa és tritikálé védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/4277/2/2007. MgSzHK

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

100 g/l amidoszulfuron (8,82 m/m%)
25 g/l jodoszulfuron-metil-nátrium (2,29 m/m%)
250 g/l mefenpír-dietil (21,9 m/m%)

Formuláció:
olajos diszperzió (OD)

Hatásmód

A jodoszulfuron acetolaktát-szintáz (ALS) enzim gátló keresztspektrumú szulfonilkarbamid hatóanyag (HRAC „B”). Hatására az elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin) szintézise leáll, a növény lassan elpusztul.
Felvétele főleg levélen keresztül történik, de talajon keresztüli hatása is van. Floem-xilém irányban transzlokálódik.

Az amidoszulfuron acetolaktát-szintáz (ALS) enzim gátló kétszikűek elleni szulfonilkarbamid hatóanyag (HRAC „B”). Hatására az elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin) szintézise leáll, a növény lassan elpusztul. Felvétele főleg levélen keresztül történik, talajon keresztüli hatása minimális. Floem-xilém irányban transzlokálódik.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
A készítményt kiöntés előtt a kanna többszöri átforgatásával egalizálni kell.
A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

 

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPo2 Használat után minden védőruhát ki kell mosni!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

A jodoszulfuron és az amidoszulfuron nagy biológiai aktivitása miatt a permetezőgép megfelelő tisztítása igen fontos, különösen, ha a Sekator OD permetezést követően repce, cukorrépa, napraforgó, vagy zöldség kultúrákat kezelünk. Lényeges, hogy a géptisztítást a permetezés után mindjárt végezzük el, mielőtt a permetlé a gép különböző részeibe beleszáradna.

A belső tisztításnál ügyeljünk a csövekre, szivattyúkra és szórófejekre is.

Használjunk 0,1 % Hypo oldatot, majd többszöri tisztavizes öblítést.

Javasolt technológiák

A készítményt a kultúrnövény három leveles állapotától a két szárcsomós fenológiai állapotáig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a Galium aparine 1-3 levélörvös fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. A Cirsium arvense ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény. A gyomirtó hatás fokozására hatásfokozó permetezési adalékanyaggal tankkombinációban célszerű kijuttatni. A készítmény
egy tenyészidőszakban csak egy alkalommal juttatható ki.

Utóvetemény

Normális csapadékviszonyok esetén (legalább 100 mm csapadék a kijuttatás és az érzékeny kultúra vetése között) lencse, cukorrépa, napraforgó, repce és kukorica vethető, amennyiben a Sekator kijuttatása és a vetés között 120 nap eltelik, és a terület legalább 10-15 cm mély művelésben (pl. tárcsázás) részesült. Áttelelő hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba végzése ajánlott.
Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképpen javasolt a középmély szántás és a csíráztatási próba.

Dózis

Tritikálé

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense 
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 szárcsomós állapot (BBCH 32)

Őszi árpa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense 
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 szárcsomós állapot (BBCH 32)

Tavaszi árpa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense 
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 szárcsomós állapot (BBCH 32)

Őszi búza

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint Cirsium arvense 
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,15 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 szárcsomós állapot (BBCH 32)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, permetező arcvédő vagy védőszemüveg, védőlábbeli.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó
hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

 • Tárolás alatt egy szétváláshoz hasonló tünet lép fel, mely átforgatással könnyen megszüntethető. A Sekator OD-t ezért a kiöntés előtt mindig át kell forgatni, és alaposan fel kell rázni!
 • Hatékonyság: a Sekator OD hatékony a legtöbb kétszikű kalászos gyomnövény ellen. Kiemelkedő hatékonyságú a ragadós galaj, a mezei acat és az ebszikfű-fajok ellen. Mezei acat ellen annak fejlett tőlevélrózsás, illetve 10-15 cm-es állapotában kell kijuttatni. A Sekator OD kiváló a napraforgó (IMI és SU toleráns is) és repce árvakelés ellen is. A fent felsorolt kultúrákat az engedélyezettnél fejlettebb állapotukban sem károsítja. Más kultúrákban (pl. zab, kanáriköles) viszont károsodást okozhat! A galajt a készítmény fejlettebb korban is kiválóan irtja.
 • A Sekator OD 5 °C-on hatékony, a kijuttatás előtti és utáni lehűlések a szer végső hatékonyságát gyakorlatilag nem befolyásolják. A kezelést követően a gyomok növekedése leáll, elszíneződnek és 4-6 hét múlva teljesen elpusztulnak. A hatékonyságot 1 órával a kezelés után hullott csapadék gyakorlatilag már alig befolyásolja.
 • A Sekator OD felvételét nem-ionos segédanyagok, olajos készítmények (Mero 1 l/ha) és 4-5 kg/ha ammóniumnitrát vagy ammóniumszulfát oldata jelentősen gyorsíthatják. Kedvezőtlen növekedési viszonyok, szárazság, ill. túlfejlett acat esetén ezek alkalmazása feltétlenül javasolt.
 • Keverhetőség, permetlékészítés: a Bayer gomba- és rovarölő készítményeivel keverhető. Más készítmény esetén keverési próba javasolt. Műtrágyák: folyékony nitrogén műtrágya oldatokkal (UAN) és levéltrágyákkal keverhető.
  UAN oldatos tankkeverék esetén először a Sekator OD törzsoldatot kell elkészíteni, és azt kell a műtrágya oldathoz keverni. Keverési próba végzése minden esetben célszerű. N-oldatos tankkeveréknél a Sekator OD törzsoldatot kell a kész műtrágya oldathoz keverni.
 • Utóvetemény, újravetés: normális csapadékviszonyok esetén (legalább 100 mm csapadék a kijuttatás és az érzékeny kultúra vetése között) lencse, cukorrépa, napraforgó, repce és kukorica vethető, amennyiben a Sekator kijuttatása és a vetés között 120 nap eltelik, és a terület legalább 10-15 cm mély művelésben (pl. tárcsázás) részesült. Áttelelő hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba végzése ajánlott.
  Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképpen javasolt a középmély szántás és a csíráztatási próba.
 • Ha a Sekator OD-val kezelt kalászos gabona elemi kár miatt kipusztul, 15 napos várakozás után tavaszi árpát és tavaszi búzát vethetünk. Kukorica is biztonsággal vethető szántás és 1 hónap eltelte után.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikále a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.