Expert® Met

Általános ismertető

Bevezető:

Kiváló hatékonyság nagy széltippan és ősszel kelő kétszikű gyomnövények ellen. Alacsony dózis, könnyen kezelhető WG-formuláció és kiemelkedő gazdaságosság.

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, őszi árpa, rozs és tritikále kultúrákban magról kelő kétszikű gyomnövények és nagy széltippan ellen

Engedélyokirat száma: 04.2/5377-1/2015. NÉBIH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Kalászosok

Összetétel

Hatóanyag:

420 g/kg (42 m/m %) flufenacet
140 g/kg (14 m/m %) metribuzin

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A flufenacet az acetamidok csoportjába tartozó sejtosztódás-gátló gyomirtó hatóanyag. A merisztéma szövetekben a hosszú szénláncú zsírsavak képződésének gátlásán keresztül zavarja a sejtmembránok működését, azok permeabilitását, így akadályozza a sejtosztódást. Hatását preemergensen fejti ki, elsősorban egyéves egyszikű gyomok ellen.

A metribuzin triazinon csoportba tartozó gyomirtó hatóanyag, mely sok kétszikű és néhány egyszikű gyomfaj ellen hatékony. Hill-reakció gátló (a fotoszintézis folyamatában az elektronátvitelt gátolja). Preemergens és posztemergens módon egyaránt hatékony.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 700 g

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer)
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Flufenacetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy flufenacetet tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb dózisban/többször!” (Maximum 1x147 g flufenacet hatóanyag/ha/év).
SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon és fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

A készítmény kizárólag őszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi búza, őszi árpa, rozs és tritikále kultúrákban a készítményt ősszel korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától 3 leveles fejlettségéig (BBCH 11-13), a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában 0,35 kg/ha dózisban kell kijuttatni.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Nagyon érzékeny gyomnövények:

 • Nagy széltippan (Apera spica-venti)
 • Tyúkhúr (Stellaria media)
 • Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)
 • Piros árvacsalán (Lamium purpureum)
 • Pipacs (Papaver rhoeas)
 • Mezei szarkaláb (Consolida regalis)
 • Ebszékfû (Matricaria inodora)
 • Parlagi pipitér (Anthemis arvensis)
 • Perzsa veronika (Veronica persica)
 • Sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia)
 • Apró gólyaorr (Geranium pusillum)

Érzékeny gyomnövények:

 • Repce árvakelés (Brassica napus)

Mérsékelten érzékeny gyomnövények:

 • Ragadós galaj (Galium aparine)
 • Borostyánlevelû veronika (Veronica hederifolia)
 • Mezei árvácska (Viola arvensis)
 • Orvosi füstike (Fumaria officinalis)

Dózis

Rozs

Károsító: nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,35 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1-3 leveles fejlettségi állapotban (BBCH 11-13)

Tritikálé

Károsító: nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,35 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1-3 leveles fejlettségi állapotban (BBCH 11-13)

Őszi árpa

Károsító: nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,35 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1-3 leveles fejlettségi állapotban (BBCH 11-13)

Őszi búza

Károsító: nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,35 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 1-3 leveles fejlettségi állapotban (BBCH 11-13)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

 • Erősebb gyomosodás, kedvezőtlen időjárási viszonyok és kevésbé érzékeny gyomfajok jelenléte esetén az őszi kezelést követően tavaszi gyomirtás válhat szükségessé.
 • Nem szabad a készítményt betegségek, kártevők, fagy, vagy szárazság miatt legyengült növényállományban kijuttatni.
 • A készítménnyel kezelt állomány kipusztulása esetén a kezelést követő tavasszal a következő kultúrák termeszthetők: tavaszi árpa, tavaszi búza, burgonya, kukorica, lucerna, paradicsom.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.