Betanal Tandem

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa, takarmányrépa és cékla védalmére

Engedélyokirat száma: 04.2/433-1/2017. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l fenmedifam (17,71 m/m %)
190 g/l etofumezát (16,82 m/m %)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fenmedifám hatóanyag a HRAC „C”, „fotoszintézisgátló herbicidek a PS-II rendszerben” herbicidcsoporton belül a bisz-fenil-karbamát hatóanyagcsoportba sorolható, szisztemikus, csak levélen keresztül működő, Hill-reakció gátló hatóanyag. Az etofumezát HRAC „N”, lipid bioszintézis gátló hatású herbicidcsoporton belül a benzofurán hatóanyagcsoportba tartozik. Sejtosztódás-gátló, talajon és levélen keresztül egyaránt hat. Nem szisztemikus, csak transzlamináris.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gyomnövények leveleit. Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt!

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű, szemvédő és arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Klór izotiazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy etofumezátot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször! (Maximum 1 kg etofumezát/ha/3 év)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivatytyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Egy tenyészidőszakban legfeljebb 4,25 l/ha készítmény juttatható ki összesen!

A készítmény a cukorrépa és takarmányrépa kelés utáni gyomirtására használható fel.
A készítmény  kijuttatható preemergensen alapkezelt répában. Ebben az esetben az első posztemergens kezelést a répa 2-6 lombleveles, a gyomnövények szik-2 lombleveles állapotában kell elvégezni 1,5-2,0 l/ha szermennyiséggel. Abban az esetben ha a répát kizálag posztemergens kezelésekkel gyomirtják, akkor a készítmény kijuttatható a szikleveles - 2 leveles fejlettségű répában 1,25 l/ha dózisban. Újabb kelési hullámot követően a második kezelést az  első után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. A harmadik permetezést a gyomnövények újabb kelési hulláma ellen a második kezelés után 7-10 nappal javasolt elvégezni a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban.

Tilos a készítmén kijuttatása 23°C feletti hőmérsékleten, erős napsütésben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült répában tilos a szert kijuttatni.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrában a felhasználó saját felelősségére az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamit a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Céklában a készítmény posztemergensen kijuttatható osztott kezelés formájában. Az első kezelést a szikleveles - 2 leveles fejlettségű céklában 1,25 l/ha dózisban kell elvégezni. Újabb kelési hullámot követően a második kezelést az első után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. A harmadik permetezést a gyomnövények újabb kelési hulláma ellen a második kezelés után 7-10 nappal javasolt elvégezni a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban.

Tilos a készítmén kijuttatása 23°C feletti hőmérsékleten, erős napsütésben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült céklában tilos a szert kijuttatni.

Mivel ezen felhasználá esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni. 

 

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Utóvetemény

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után bármilyen kultúra termeszthető. A kezelés évében őszi kalászosok vetése csak legalább 15-20 cm-es mélységű szántást követően végezhető.

A kultúrnövény kipusztulása esetén cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, len, kukorica, spenót és lucerna vethetőek, 15-20 cm mélységű szántást követően (répa kultúrák esetében nem szükséges).

Dózis

Cékla

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): Osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha 
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Cukorrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Takarmányrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő); szemvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű; munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Fajtaérzékenység
A készítmény használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cukorrépa takarmányrépa előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges