Betanal Tandem

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtószer

Engedélyokirat száma: 04.2/433-1/2017. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l fenmedifam (17,71 m/m)
190 g/l etofumezát (16,82 m/m)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fenmedifám hatóanyag a HRAC "C", "fotoszintézisgátló herbicidek a PS-II rendszerben" herbicidcsoporton belül a bisz-fenil-karbamát hatóanyagcsoportba sorolható, míg az etofumezát HRAC "N", lipid bioszintézis gátló hatású herbicidcsoporton belül a benzofurán hatóanyagcsoportba tartozik.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő és arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Klór izotiazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy etofumezátot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször! (Maximum 1 kg etofumezát/ha/3 év)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Javasolt technológiák

Egy tenyészidőszakban legfeljebb 4,25 l/ha készítmény juttatható ki összesen!

A készítmény a cukorrépa és takarmányrépa kelés utáni gyomirtására használható fel.

A készítmény kijuttatható preemergensen alapkezelt répában. Ebben az esetben az első posztemergens kezelést a répa 2-6 lombleveles, a gyomnövények szik-2 lombleveles állapotában kell elvégezni 1,5-2,0 l/ha dózisban. A második kezelést ezt követően 7-10 nap múlva kell végrehajtani 1,5-2,0 l/ha szermennyiséggel.

Abban az esetben, ha a répát kizárólag posztemergens kezelésekkel gyomirtják, akkor a készítmény kijuttatható a szikleveles - 2 leveles fejlettségű répában 1,25 l/ha dózisban. Újabb kelési hullámot követően a második kezelést az első után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. A harmadik permetezést a gyomnövények újabb kelési hulláma ellen a második kezelés után 7-10 nappal javasolt elvégezni, a gyomok fejlettségétől függően 1,5 l/ha dózisban. Erős kétszikű fertőzés esetén metamitron hatóanyagú készítménnyel javasolt kijuttatni tankkombinációban.

Tilos a készítmén kijuttatása 23°C feletti hőmérsékleten, erős napsütésben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült répában tilos a szert kijuttatni.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Utóvetemény

A készítménnyel kezelt répa betakarítása után bármilyen kultúra termeszthető. A kezelés évében őszi kalászosok vetése csak legalább 15-20 cm-es mélységű szántást követően végezhető.

A kultúrnövény kipusztulása esetén cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, len, kukorica, spenót és lucerna vethetőek, 15-20 cm mélységű szántást követően (répa kultúrák esetében nem szükséges).

Dózis

Cukorrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Takarmányrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő
kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cukorrépa takarmányrépa előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges