Betanal Tandem

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa, takarmányrépa védalmére

Engedélyokirat száma: 04.2/433-1/2017. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l fenmedifam (17,71 m/m %)
190 g/l etofumezát (16,82 m/m %)

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fenmedifám hatóanyag a HRAC „C”, „fotoszintézisgátló herbicidek a PS-II rendszerben” herbicidcsoporton belül a bisz-fenil-karbamát hatóanyagcsoportba sorolható, szisztemikus, csak levélen keresztül működő, Hill-reakció gátló hatóanyag. Az etofumezát HRAC „N”, lipid bioszintézis gátló hatású herbicidcsoporton belül a benzofurán hatóanyagcsoportba tartozik. Sejtosztódás-gátló, talajon és levélen keresztül egyaránt hat. Nem szisztemikus, csak transzlamináris.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gyomnövények leveleit. Tankkombináció esetén a permetlé elkészítése előtt keverhetőségi próba elvégzése javasolt!

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, Betanal Energy Csomag

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő és arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Klór izotiazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy etofumezátot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször! (Maximum 1 kg etofumezát/ha/3 év)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivatytyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Egy tenyészidőszakban legfeljebb 4,25 l/ha készítmény juttatható ki összesen!

A keszitmeny a cukorrepa es takarmanyrepa keles utani (POST) gyomirtasara hasznalhato fel. Preemergensen alapkezelt repaban: az első posztemergens kezelest a repa 2-6 lombleveles, a gyomnovenyek szik-2 lombleveles allapotaban kell elvegezni 1,5-2,0 l/ha dozisban. A masodik kezelest ezt kovetően 7-10 nap mulva kell vegrehajtani 1,5-2,0 l/ha szermennyiseggel. Abban az esetben, ha a repat kizarolag posztemergens kezelesekkel gyomirtjak, a keszitmeny kijuttathato a szikleveles – 2 leveles fejlettsegű repaban 1,25 l/ha dozisban. Ujabb kelesi hullamot kovetően a masodik kezelest az első utan 7-10 nappal javasolt elvegezni, a gyomok fejlettsegetől fuggően 1,5 l/ha dozisban. A harmadik permetezest a gyomnovenyek ujabb kelesi hullama ellen a masodik kezeles utan 7-10 nappal javasolt elvegezni, a gyomok fejlettsegetől fuggően 1,5 l/ha dozisban. Erős ketszikű fertőzes eseten metamitron hatoanyagu keszitmennyel tankkombinacioban javasolt kijuttatni.

Tilos a készítmén kijuttatása 23°C feletti hőmérsékleten, erős napsütésben. Ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült répában tilos a szert kijuttatni.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni, és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Utóvetemény

A készítménnyel kezelt répa betakarítása után bármilyen kultúra termeszthető. A kezelés évében őszi kalászosok vetése csak legalább 15-20 cm-es mélységű szántást követően végezhető.

A kultúrnövény kipusztulása esetén cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, len, kukorica, spenót és lucerna vethetőek, 15-20 cm mélységű szántást követően (répa kultúrák esetében nem szükséges).

Dózis

Cukorrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Takarmányrépa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,5-2,0 l/ha
2. kezelés: 1,5-2,0 l/ha3 kezelés esetén:
osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 1,25 l/ha
2. kezelés: 1,5 l/ha
3. kezelés: 1,5 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 vagy 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7-10 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 kezelés esetén:
preemergensen alapkezelt répában: 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)3 kezelés esetén:
csak posztemergens technológia: szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő
kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Fajtaérzékenység
A készítmény használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cukorrépa takarmányrépa előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges