Huszár® Aktív Plusz

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, rozs és tritikálé magról kelő kétszikűek, széltippan és évelő mezei acat elleni
védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/1829-1/2020. NÉBIH

Összetétel

300 g/l 2,4-D etilhexil észter (28,82 m/m %)
10 g/l jodoszulfuron-metil nátrium (0,96 m/m %)
7,5 g/l tienkarbazon-metil (0,72 m/m %)
30 g/l mefenpír-dietil (2,88 m/m %)

Hatásmód

A jodoszulfuron-metil-nátrium hatóanyag az acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton (HRAC „B”) belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba, a tienkarbazon-metil a szulfonilamino-karbonil-metiltriazolinon hatóanyagcsoportba tartozik, míg a 2,4-D hatóanyag a hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton (HRAC „O”) belül a fenoxi-alkánkarbonsav hatóanyagcsoportba sorolható.
A hatóanyagok főleg levélen keresztül felszívódva fejtik ki hatásukat. A kezelt gyomnövények torzulnak, csavarodnak ("hormon" hatás) illetve leáll a növekedésük és elszíneződve elpusztulnak. 

Kijuttatási technológia

A készítményt kiöntés/kimérés előtt a kanna többszöri átforgatásával egalizálni kell. A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben
a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban, zárt eredeti csomagolásban 2 év.

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. EUH208 2,4-D2-etilhexil észtert tartalmaz (CAS szám: 1928-43-4). Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében nem mezőgazdasági földterületektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m biztonsági övezet megtartása szükséges!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

Géptisztítás

A jodoszulfuron és a tienkarbazon-metil nagy biológiai aktivitása miatt a permetezőgép megfelelő tisztítása igen fontos, különösen, ha a Huszár aktív permetezést követően repce, cukorrépa, napraforgó vagy zöldség kultúrákat kezelünk. Lényeges, hogy a géptisztítást a permetezés után mindjárt végezzük el, mielőtt a permetlé a gép különböző részeibe beleszáradna. A belső tisztításnál ügyeljünk a csövekre, szivattyúkra és szórófejekre is. Használjunk 0,1% Hypo oldatot, majd többszöri tisztavizes öblítést.

Javasolt technológiák

Őszi búzában, rozsban és tritikáléban a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől az egy szárcsomós fenológiai állapotig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 1-3 levélörvös, a nagy széltippan 1-3 leveles fejlettségekor a legérzékenyebb a kezelésre. A mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény.

Érzékeny gyomnövények: nagy széltippan, mezei acat, ragadós galaj, ebszékfű, parlagi pipitér, pásztortáska, kék búzavirág, repce árvakelés, tyúkhúr, mezei szarkaláb, pipacs, sebforrasztó zsombor, napraforgó árvakelés,
parlagfű, mezei tarsóka.

A készítmény nem hatékony évelő egyszikű gyomnövények ellen.

Dózis

Rozs

Károsító: magról kelô kétszikû gyomnövények, valamint nagy széltippan, mezei acat
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1

Tritikálé

Károsító: magról kelô kétszikû gyomnövények, valamint nagy széltippan, mezei acat
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1

Őszi búza

Károsító: magról kelô kétszikû gyomnövények, valamint nagy széltippan, mezei acat
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő; kijuttatóknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges); mezőgazdasági dolgozóknak:védőkesztyű.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony. A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés,
szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Normál vetésváltás esetén még ugyanabban az évben vethető sekély talajművelést követően őszi búza és tritikálé, szántást követően pedig őszi árpa és őszi káposztarepce. A következő év tavaszán sekély talajművelést követően vethető tavaszi kalászos, cukorrépa, kukorica, napraforgó és szója, szántást követően pedig bármilyen kultúra vethető.
Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre a kezelést követő legalább 29 nap elteltével csak tavaszi árpa és zab vethető sekély talajművelést követően, illetve kukorica szántást követően.
A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Nem szabad a készítményt kijuttatni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt, ha éjszakai fagyok vagy a hőmérséklet fagypont körülire csökkenése várható.
A Huszár Aktív Pluszt ne kombináljuk Cerone-val, illetve nagy dózisú UAN, vagy NH4NO3 oldatokkal. Levéltrágyák kombinálása előtt meg kell vizsgálni a fizikai keverhetőséget. Ügyeljünk a nagy lémennyiségre, kerüljük a hőségben,
tűző napon való kezelést!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
őszi búza, rozs, tritikálé - előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.