Sekator Plusz

Általános ismertető

Bevezető:

Gyomirtó permetezőszer őszi árpa, őszi búza (kivéve durumbúza), tritikálé, rozs, tavaszi búza és tavaszi árpa (kivéve sörárpa) védelmére

Általános ismertető:

Engedélyokirat száma: 6300/126-1/2021. NÉBIH

Összetétel

433 g/l 2,4-D 2-eetilhexil észter (39,47 w/w%)
25 g/l amidoszulfuron (2,28 w/w%)
6,25 g/l jodoszulfuron-metil nátrium (0,57 w/w%)

Olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

Az amidoszulfuron és a jodoszulfuron-metil-nátrium hatóanyag a HRAC "B", acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamidok hatóanyagcsoportba, a 2,4-D hatóanyag pedig a HRAC "O", hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül a fenoxi-alkán-karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható.

Kijuttatási technológia

A készítményt kiöntés/kimérés előtt a kanna többszöri átforgatásával egalizálni kell. A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez posztemergens gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvégő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan ügyeljen felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

Javasolt technológiák

Őszi kalászosokban (őszi búza (kivéve durumbúza), őszi árpa, rozs, tritikálé) a készítményt tavasszal, a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a két szárcsomós állapotáig lehet kijuttatni 0,45-0,6 l/ha dózisban.

Tavaszi kalászosokban (tavaszi búza, tavaszi árpa (kivéve sörárpa) a készítményt a kultúrnövény 3 leveles állapotától a két szárcsomós állapotáig lehet kijuttatni 0,45-0,6 l/ha dózisban.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-3 levélvörös fejlettségekor a legérzékenyebb a kezelésre. A mezei acat (Cirsium arvense) ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény.
Erős gyomfertőzöttség, fejlettebb gyomnövények, száraz, hűvös időjárás esetén, továbbá mezei acattal fertőzött területeken a magasabb, 0,6 l/ha-os dózis kijuttatása szükséges.

A permetléhez szilárd vagy folyékony nitrogénműtrágya hozzáadása tilos!

Nem szabad a készítményt kijuttatni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt, ha éjszakai fagyok vagy a hőmérséklet fagypont körülire csökkenése várható. A kezelést 12-25°C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni. Növényi károsítók, rovarkártevők által legyengített, vagy egyéb más okból (fagy, hőség, aszály, vagy belvíz miatt) legyengült kalászos kultúrát tilos kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

A készítmény a következő gyomnövények ellen jó hatákonyságú: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), parlagi pipitér (Anthemis arvensis), repce árvakelés (Brassica napus), pásztortáska (Capsella bursapastoris), kék búzavirág (Centaurea cyanus), fehér libatop (Chenopodium album), mezei acat (Cirsium arvense), mezei szarkaláb (Consolida regalis), keleti szarkaláb (Consolida orientalis), sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia), ragadós galaj (Galium aparine), napraforgó árvakelés (Helianthus annuus), piros árvacsalán (Lamium purpureum), baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa), kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum perforatum), orvosi székfű (Matricaria chamomilla), pipacs (Papaver rhoeas), vadrepce (Sinapis arvensis), tyúkhúr (Stellaria media), mezei tarsóka (Thlaspi arvense), borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia).
Mérsékelten érzékeny gyomfajok: perzsa veronika (Veronica persica), mezei árvácska (Viola arvensis), szulákkeserűfű (Fallopia convolvulus).

Utóvetemény

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel sekély talajművelést követően őszi búza, tritikálé és rozs vethető.Őszi káposztarepce sekély talajművelés esetén csak a kezelést követően legalább 114 nap után vethető, ha a kezelés óta legalább 100 mm csapadék esett. Amennyiben 100 mm-nél kevesebb csapadék hullott, az őszi káposztarepce a kezelést követően legalább 100 nap múlva vethető, ha legalább 20 cm mély szántást vagy hasonló mélységben elvégzett talajművelést végeztek.
Normál vetésváltás esetén tavasszal sekély talajművelést követően tavaszi kalászosok (tavaszi búza, tavaszi árpa, zab), cukorrépa, tavaszi káposztarepce, szója, borsó és kukorica vethető. Tavasszal szántást követően bármilyen kultúrnövény vethető.
A kultúrnövény kipusztulása esetén szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa vethető és burgonya ültethető. Mélyszántást követően kukorica a kezelést követő 60 nap után, borsó pedig 56 nap után vethető.

Dózis

Őszi búza

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Őszi árpa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Rozs

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Tritikálé

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Tavaszi búza

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): 3 leveles állapottól a 2 nóduszos fejlettségig (BBCH 13-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Tavaszi árpa

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények és mezei acat (Crisium arvense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,45-0,6
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): 3 leveles állapottól a 2 nóduszos fejlettségig (BBCH 13-32)
Permetlé (l/ha): 200-300

Előírt védőfelszerelés

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembejutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a szájat vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
 

Figyelem

Ne feledje:

  • A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
  • A permetléhez szilárd vagy folyékony nitrogénműtrágya hozzáadása tilos!

  • Nem szabad a készítményt kijuttatni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt, ha éjszakai fagyok vagy a hőmérséklet fagypont körülire csökkenése várható. A kezelést 12-25°C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni. Növényi károsítók, rovarkártevők által legyengített, vagy egyéb más okból (fagy, hőség, aszály, vagy belvíz miatt) legyengült kalászos kultúrát tilos kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges