Dicopur® Top 464 SL

Általános ismertető

Bevezető:

Kétszeres hormonhatás
Szisztemikus felszívódás
Kiemelkedő hatékonyság a nehezen irtható magról kelő és évelő kétszikűek ellen

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer őszi búza, őszi árpa és takarmány kukorica védelmére.

Engedélyokirat száma: MGSzH 04.2/5483-4/2011.

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kalászosok
  • Kukorica

Összetétel

Hatóanyag:

120 g/l dikamba (11,4 m/m %)
344 g/l 2,4-D (29,7 m/m %)

Formuláció:

vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

Hormon hatású készítmény: a 2,4-D fenoxi-ecetsavakhoz tartozik, a dikamba pedig benzoesav-származék.
A 2,4-D auxin analóg a dicamba viszont auxin antagonista, a gyomokat a növekesédszabályozásban beálló zavarok pusztítják el.

A Dicopur Top két hormonhatású, felszívódó hatóanyagot is tartalmaz (dikamba, 2,4-D). A hatóanyagokat a kétszikű gyomok a leveleiken keresztül veszik fel, de jelentős mértékben képesek felszívódni akár a gyökereken keresztül is. A Dicopur Top a gyomnövények levelén 3 óra alatt felszívódik, párás, meleg körülmények között a felszívódás gyorsabb. A szisztemikus hatásának köszönhetően a földalatti részekbe is eljut – ezért a Dicopur Top hatékony még az évelő kétszikű gyomnövények ellen is.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Kiváló kombinációs partner, alkalmas más gyomirtó szerek évelő kétszikűek elleni hatásának kiegészítésére. A kukorica gyomirtására alkalmazott Adengo, Merlin flexx, Monsoon, Monsoon active évelő kétszikű gyomok, valamint túlfejlett magról kelő kétszikű gyomok elleni hatásának fokozására, 0,8 l/ha dózisban.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően alaposan meg kell mosni a kezet.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P330 A szájat ki kell öblíteni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Géptisztítás

A permetlé tartály és a permetezőgép egész szivattyú rendszerének tökéletes mosása különösen fontos, ha a használt készítmény fitotoxikus lehet a következő kultúrában (pl. hormonok, és egyéb veszélyes növényvédő szerek stb.)

Öblítsük ki a tartályt, a vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel. Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 10-20%-áig tiszta vízzel. A keverő berendezés működése mellett adjuk hozzá tisztító szert. Működtessük a belső keverő rendszert 10-15 percig, majd ismét öblítsük át alaposan a rendszert.

Javasolt technológiák

Kukoricában a kultúrnövény 10-20 cm-es fejlettségénél kell a kezelést elvégezni.

A készítményt az őszi búza, őszi árpa 4-6 leveles fejlettségétől a bokrosodás végéig lehet kijuttatni.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotukban, az acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás korában, az aprószulák (Convolvulus arvensis), a sövényszulák (Calystegia sepium) intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtásaik átlagosan 15-20 cm hosszúak, a legérzékenyebbek a készítményre.

Dózis

Őszi árpa

Károsító: magról kelő, valamint évelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 4-6 leveles állapot - bokrosodás vége (BBCH 14-29)

Őszi búza

Károsító: magról kelő, valamint évelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 4-6 leveles állapot - bokrosodás vége (BBCH 14-29)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő, valamint évelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,8-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a kultúrnövény 20 cm-es átlagos magassága

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény egy vegetációs időben csak egyszer használható!
  • Szelektivitása részben morfológiai, ezért a kultúrnövény levelének ép, egészséges viaszbevonata a szelektivitását nagymértékben javítja.
  • Lehetőleg közepes cseppnagysággal, 400-600 mikronos cseppekkel kell kijuttatni. A cseppszám lehetőleg érje el a 15-25 csepp/cm2 fedettséget.
  • Csapadékos időben nem javasolt a kezelés, nagyobb eső után 1-2 napot érdemes várni a kijuttatással.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.