Aspect T

Általános ismertető

Bevezető:

Az Aspect T SC 533 a flufenacet és a terbutilazin gyári kombinációja. A termék literenként 200 g flufenacetet és 333 g terbutilazint tartalmaz SC formulációban. A herbicid kombináció kukorica korai posztemergens és posztemergens gyomirtó szere magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen. Javasolt dózisa 1,50 l/ha. Az Aspect T kombinációs partner felhasználását elsősorban a Bayer széles hatásspektrumú egy hatóanyagú termékei mellé ajánljuk, ilyenek a Merlin Flexx, Monsoon OD és a Laudis OD, de természetesen, ahol indokolt, a készítmény kijuttatható kombinációs partnerként akár az Adengo, Monsoon active vagy a Capreno mellé is.

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer takarmány- és vetőmag kukorica védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/14254-1/2019. NÉBIH

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
terbutilazin 333 g/l - 28,46 ± 1,42 % (w/w)
flufenacet 200 g/l 17,09 ± 1,02 % (w/w)

Formuláció:
szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A terbutilazin hatóanyag a HRAC „C”, fotoszintézis gátló herbicidek a PS-II fotokémiai rendszerben herbicidcsoporton belül a szimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportba, a flufenacet hatóanyag pedig a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba sorolható.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 3,75 L, 5 L, 15 L

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Flufenacetet, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t és izotiazolok keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

SPo2    Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

A munka végeztével még a kezelt tábla szélén ürítsük ki a permetezőgépet. Csatlakoztassuk le a szivattyút, a nyomó-vezetékeket, a szórófej szűrőket és tisztítsuk meg tiszta vízzel. Összeszerelés után a permetező tartályt térfogatának 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és a tartálykeverő fúvókák segítségével alaposan öblítsük át a rendszert, illetve a tartály belső falát, a keletkező oldatot jutassuk ki a már lepermetezett kukorica tábla szélére, vagy egy permetezésre váró következő kukorica táblára permetezzük ki. Ismételjük meg az eljárást, majd ellenőrizzük, hogy maradt-e látható maradvány a szűrőkön. Amennyiben igen, végezzünk további mosást az előzőekben leírtak szerint a látható maradványok eltűnéséig.

 

Javasolt technológiák

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a
területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet
kijuttatni.

Kukoricában (takarmány, vetőmag) a készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény első levelének megjelenésétől 5 leveles fejlettségéig 1,5 l/ha dózisban.  A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Érzékeny gyomnövények: szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), karcsú disznóparéj (Amaranthus powellii), henye disznóparéj (Amaranthus blitoides), fehér libatop (Chenopodium album), pokolvar libatop (Chenopodium hybridum), csattanó maszlag (Datura stramonium).

Nem elég a hatékonysága parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és selyemmályva (Abutilon theophrasti) ellen.

A készítmény nem hatékony kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), fakó muhar (Setaria pumila), zöld muhar (Setaria viridis), vadköles (Panicum miliaceum) és évelő gyomnövények ellen.

Három leveles vagy annál fejlettebb kukorica, túlfejlett gyomnövények, erős gyomosodás valamint magról kelő- és évelő egyszikű gyomfertőzés esetén, továbbá gátolt növekedési viszonyok között (szárazság, tápanyaghiány) a készítmény hatékonyságának kiegészítésére kombinációs partner alkalmazása szükséges. Kombinációs partnerként Laudis OD, Merlin flexx vagy Monsoon OD gyomirtó szer tankkeverékben történő kijuttatása javasolt a készítmények engedélyezett dózisában felhasználva.
(A kombinációkat a hatóság csak biológiai hatékonyság és fitotoxicitás szempontjából értékelte, ezért az ilyen jellegű felhasználásnál fokozott körültekintéssel kell eljárni.)

Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

Utóvetemény

Normál vetésváltás esetén még ugyanabban az évben vethető őszi kalászos kultúra, a következő évben pedig lóbab, borsó, kukorica, tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi repce, napraforgó, szudánifű, olaszperje, őszi káposztarepce és cukorrépa. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre csak kukorica vethető.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első levél megjelenésétől 5 leveles állapotig (BBCH 10-15)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első levél megjelenésétől 5 leveles állapotig (BBCH 10-15)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő; kijuttatóknak védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Rezisztencia

Minden gyomnövény populációban olyan növények lehetnek jelen, amelyek már rendelkeznek természetes oxid-acetamidokkal vagy triazinokkal szembeni ellenálló képességgel, vagy képesek kifejlődni ezekben. Amikor a sejtosztódást gátló oxiacetamidokat (HRAC “K3” csoport) és a II. fotorendszerben a fotoszintézist gátló triazinokat (HRAC “C1” csoport) több év alatt ugyanazon a területen ismételten alkalmazzák, rezisztens biotípusok alakulhatnak ki. Ezen biotípusok kialakulását meggátolhatjuk vagy késleltethetjük különböző hatásmechanizmusú herbicidek megváltoztatásával vagy különféle hatásmechanizmusú termékekkel való tartálykeverékek alkalmazásával. Ezért az említett csoportokból származó hatóanyagokat nem szabad minden vetésben alkalmazni a vetésforgón belül.

Figyelem

Normál vetésváltás esetén még ugyanabban az évben vethető őszi kalászos kultúra, a következő évben pedig lóbab, borsó, kukorica, tavaszi búza, tavaszi árpa, tavaszi repce, napraforgó, szudánifű, olaszperje, őszi káposztarepce és cukorrépa. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre csak kukorica vethető.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
takarmány kukorica: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.