Laudis®

Általános ismertető

Bevezető:

Széles hatásspektrum 
Kiemelkedő szelektivitás
Gyors, látványos hatás
Megbízható hatékonyság

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukorica (takarmány, csemege, vetőmag, siló) és mák védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/2006/2/2007 (MgSZHK)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kukorica

Összetétel

Hatóanyag:
44 g/l (4,31 m/m %) tembotrion gyomirtó hatóanyag
22 g/l (2,15 m/m %) izoxadifen-etil széfener

Formuláció: olajos diszperzió (OD)

Hatásmód

A tembotrion hatóanyag a HRAC „F” herbicidcsoporton belül a triketonok hatóanyagcsoportba tartozik.
A hatóanyag a növények 4-hydroxyphenylpyruvat dioxygenase (HPPD) enzimjét gátolja, ami a klorofill UV védelmét biztosító karotinoidok bioszintézisében játszik elengedhetetlen szerepet. Ennek hiányában a napfény UV sugárzásának hatására a növényi klorofill elbomlik, a növények kifehérednek és elpusztulnak.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l, Laudis Smart Csomag

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKÓLGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe2 A vízi szervezetek védelme érdekében kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken, és drénezett talajokon ne használja!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m ( 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Géptisztítás

A munka végeztével még a kezelt tábla szélén ürítsük ki a permetezőgépet. Csatlakoztassuk le a szivattyút, a nyomó-vezetékeket, a szórófej szűrőket és tisztítsuk meg tiszta vízzel. Összeszerelés után a permetező tartályt térfogatának 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és a tartálykeverő fúvókák segítségével alaposan öblítsük át a rendszert, ill. a tartály belső falát, a keletkező oldatot juttassuk ki a már lepermetezett kukorica tábla szélére, vagy egy permetezésre váró következő kukorica táblára permetezzük ki. Ismételjük meg az eljárást, majd ellenőrizzük, hogy maradt-e látható maradvány a szűrőkön. Amennyiben igen, végezzünk további mosást az előzőekben leírtak szerint a látható maradványok eltűnéséig.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel!

Kukoricában (takarmány, siló, csemege, vetőmag) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény fejlettségétől függetlenül 8 leveles állapotáig, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fenológiai stádiumában, azok gyökérváltásakor.
Fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

A hatástartam fokozásának céljából terbutilazin hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával célszerű kombinálni, évelő kétszikű gyomfajok (Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Cirsium arvense) ellen dikamba
hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. Kombinációban való alkalmazáskor a kijuttatást a partner kukoricában megadott fenológiai határai, technológiai előírásai szabják meg.
Kukoricavonalak, csemegekukorica gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban, csemegekukoricában, kombinációban csak azokban engedélyezett
készítményekkel juttatható ki.

Mákban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a mák 6-8 valódi leveles állapotában, amikor a legerősebb a védettséget biztosító viaszréteg a mákon. Csapadékos időjárás esetén a kijuttatással 2-3 napot várni kell a viaszréteg regenerálódásáig! A kezelést követően az időjárási tényezők, illetve a mák egészségi állapotának függvényében kismértékű, múlékony sárgulás (vagy sárga elszíneződés) fordulhat elő a mák növényeken. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Széles hatásspektrum:
A Laudis hatékony a magról kelő egy- és kétszikű gyomok széles köre ellen.
Érzékeny egyszikűek: kakaslábfű, muhar-félék, cirok-félék magról kelt egyedei, cérnaköles, vadköles (Panicum miliaceum).
Érzékeny kétszikűek: parlagfű, disznóparéj-félék, libatop-félék, szerbtövisfélék, csattanó maszlag, fekete csucsor, mezei acat, selyemmályva, vadkender, árvakelésű napraforgó, keserűfű-félék.
Részleges hatás: ugari szulákpohánka, mezei árvácska, sövényszulák, tarackbúza, évelő fenyércirok.
Nem hatékony: a nemrég feltűnt köles fajok, a más HPPD-gátló hatású herbicidekkel szemben is általánosan ellenálló Panicum riparium és a Panicum dichotomiflorum ellen.

Utóvetemény

A Laudis lehetővé teszi a rugalmas vetésváltást. A kezelést követően vethető kultúrák:

  • 4 hónap után: repce, saláta, sárgarépa, őszi árpa,
  • 5 hónap után: őszi búza, tritikálé, vöröshagyma, retek, lucerna,
  • 6 hónap után: napraforgó, paradicsom,
  • 10 hónap után: cukorrépa, borsó, tavaszi repce, len, tavaszi árpa, burgonya

Dózis

Mák

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Csemege kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Hibrid kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75-2,25 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap védőkesztyű, permetező arcvédő, vagy védőszemüveg, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés estén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyást, elcsepegést, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje!

Kukoricavonalak, csemegekukorica gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban, csemegekukoricában, kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

Vetésváltás

  • Normál vetésváltás esetében a kezelés évében ősszel vethető: őszi árpa, búza, tritikále, valamint repce. A következő év tavaszán korlátozás nélkül vethető: cukorrépa, napraforgó, paradicsom, burgonya, tavaszi repce, borsó.
  • Ha valamilyen oknál fogva a kezelt kultúra megsemmisül, vagy el kell távolítani a területről, egy hét elteltével kukorica, két héttel a kezelést követően cirok vethető.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kukorica (takarmány, siló, csemege, vetőmag), mák: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges